Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia astrofizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia astrofizyczna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Astronomii
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=757
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów Astrofizyka 1 (0800-ASTROFIZ1), Astrofizyka 2 (0800-ASTROFIZ2) i Astronomia obserwacyjna 1 (0800-ASTROB1).

Całkowity nakład pracy studenta:

Od roku akademickiego 2021/2022:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (50 godz.):

- udział w ćwiczeniach - 45 godz.

- konsultacje - 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń, czytanie literatury - 15 godz.

- pisanie opracowań - 15 godz.


Łącznie: 80 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna mechanizmy emisji optycznej, posiada poszerzoną wiedzę nt. wybranych zagadnień astrofizyki gwiazdowej - K_W06,

W2: rozumie rolę obserwacji astronomicznej i związanej z nią niepewności pomiaru jako źródła wiedzy nt. procesów astrofizyki gwiazdowej - K_W04, K_W07,

W3: zna jednostki wielkości używanych w zagadnieniach astrofizyki gwiazdowej - K_W04.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: wykorzystuje podstawowe prawa fizyki do modelowania danych obserwacyjnych używając formalizmu matematycznego z wykorzystaniem metod numerycznych - K_U02,

U2: posiada umiejętność dokonywania pomiarów na podstawie materiału obserwacyjnego - K_U03

U3: potrafi opracować wyniki wykonanej pracy badawczej - K_U07.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: krytycznie ocenia wyniki swojej pracy badawczej - K_K01, K_K03,

K2: wykorzystuje w swojej pracy wyniki uzyskane przez innych z poszanowaniem ogólnoprzyjętych zasad - K_K02.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

W ramach zajęć przeprowadzany jest zestaw kilku ćwiczeń, które poszerzają wiedzę i umiejętności praktyczne związane z wybranymi zagadnieniami astrofizyki gwiazdowej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

- wyznaczanie odległości do Wielkiego Obłoku Magellana w oparciu o analizę krzywych blasku cefeid klasycznych,

- wyznaczanie własności astrofizycznych młodych gromad otwartych gwiazd w oparciu o fotometrię wielobarwną,

- wyznaczanie parametrów astrofizycznych gwiazd posiadających tranzytujące egzoplanety na podstawie analizy krzywej blasku zjawiska tranzytu

- badanie zmienności obserwowanej w krzywych zmian blasku dla ciasnych układów podwójnych z wykorzystaniem periodogramów oraz diagramów O-C,

- wyznaczanie statusu ewolucyjnego gwiazd kataklizmicznych na podstawie wyznaczonego stosunku mas oraz nadwyżki okresu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Karttunen i in. (red.), "Astronomia ogólna", PWN, Warszawa 2020

2. M. Kubiak, "Gwiazdy i materia międzygwiazdowa", PWN, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

1. Źródłowe publikacje naukowe nt. obiektów będących przedmiotem ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia są oceniane w oparciu o raporty dokumentujące poszerzoną wiedzę i nabyte umiejętności – W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gracjan Maciejewski
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zasady oceniania są niezależne od formy, w jakiej realizowane są zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gracjan Maciejewski
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zasady oceniania są niezależne od formy, w jakiej realizowane są zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)