Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

The large-scale Universe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-LASCUNIV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The large-scale Universe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://cosmo.astro.uni.torun.pl/cosmo/LargeScaleUniverse
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) general knowledge of mathematics, physics, astronomy, special and general relativity

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) - time with lecturer: 30 h

- time on individual work required for effective evaluation of the course: 30 h

- time for preparation and participation in course assessment: 30 h

- time for obligatory laboratory work: 0h


Total: 90. hours (…3. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: K_W04 – knows the physical processes of how primordial perturbations grow gravitationally to form large-scale structure and galaxies;


W2: K_W06 – has knowledge of the Lambda CDM model of cosmology and its observational strengths and weaknesses


W3: K_W08 - knows and understands the relation of free-licensing of software in relation to the intellectual obligations of scientific understanding, scientific reproducibility, intellectual freedom, universal dissemination of knowledge and non-discrimination in the sense of the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: K_U04 - can use and modify the available free-licensed software for numerical modelling of large-scale physical properties of the Universe and of objects in the Universe


U2: K_U07 – can see how astronomical evidence suggesting the existence of dark matter and dark energy stimulates research in fundamental physics


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: K_K01 - knows the limits of own understanding of extragalactic research and understands the need for learning more from peer-reviewed research articles


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) lectures, exercises, calculations, analogies

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Large-scale astrophysical objects: galaxies, clusters of galaxies, voids, cosmic web, baryon acoustic oscillations; physical cosmology: hot big bang model, Lambda CDM model, general-relativistic models and their observational foundations, galaxy formation

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Large-scale astrophysical individual and statistically defined objects:

galaxies, clusters of galaxies, voids, cosmic web, baryon acoustic oscillations, cosmic microwave background fluctuations;

Physical cosmology:

hot big bang model (FLRW model, Hubble-Lemaitre expansion, cosmic microwave background, primordial nucleosynthesis), Friedmann equations, Einstein static solution, Einstein-de Sitter model, scale-factor--time--redshift relations, comoving arc length, angular diameter distance, luminosity distance, cosmological paradoxes, LambdaCDM model, general-relativistic models and their observational foundations, galaxy formation

Literatura: (tylko po angielsku)

  • Liddle, A, (2015), (en) "An Introduction to Modern Cosmology, Third Edition", Wiley

More in-depth:

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The exam consists of questions randomly chosen from an N-dimensional parameter space of questions where N is much greater than 10. Each student is given rapid feedback and may ask for new questions in order to improve his/her score without limit, apart from the total time available. The expected examination time is about 2-3 hours, but students may continue to a maximum of 6.5 hours. K_W04, K_W06, K_W08, K_U04, K_U07

Grades are rounded using the "round half to even" algorithm to minimise statistical biases.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Boudewijn Roukema
Prowadzący grup: Boudewijn Roukema
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)