Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia astrofizyki radiowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PARAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia astrofizyki radiowej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność posługiwania się komputerem pracującym pod systemem Linux.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60 godz.

czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 40 godz.

czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 20 godz.

łącznie: 120 godz. (4 ETCS)


2. godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 45 godz.

- udział w ćwiczeniach – 45 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 45 godz.

- przygotowanie do bieżących zajęć: 15 godz.

- opracowanie raportów na zaliczenie: 30 godz.

łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu tej pracowni student:


W1: posiada pogłębioną wiedzę z obszarów fizyki ściśle powiązanych z astronomią - K_W01

W2: posiada wiedzę o mechanizmach promieniowania obiektów astrofizycznych w zakresie radiowym - K_W01

W3: posiada wiedzę o sposobach otrzymywania obrazów cyfrowych obiektów astronomicznych za pomocą techniki

interferometrii wielkobazowej oraz ich obróbce - K_W04

W4: posiada wiedzę o technikach cyfrowych leżących u podstaw widmowych obserwacji radiowych - K_W04

W5: zapoznał się z nauką i pracą w zespole aktywnych pracowników badawczych, miał dostęp do specjalistycznej aparatury badawczej: 32m radioteleskopu - K_W05

W6: zapoznał się z aktualnymi kierunkami badań w zakresie radioastronomii, a w szczególności w obrębie obrazowania obiektów astrofizycznych metodami interferometrii wielkobazowej oraz spektroskopii radiowej - K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu tej pracowni student:

U1: potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do numerycznego modelowania obiektów astrofizycznych rozpoznaje i analizuje (jakościowo i ilościowo) struktury widmowe promieniowania elektromagnetycznego obiektów astronomicznych w zakresie radiowym - K_U01

U2: potrafi samodzielnie zaplanować, przeprowadzić i opracować przy pomocy standardowych pakietów numerycznych obserwacje astronomiczne w zakresie fal radiowych za pomocą 32m radioteleskopu - K_U02

U3: ma umiejętność krytycznego porównania danych z modelu z danymi obserwacyjnymi - K_U03

U4: potrafi obsługiwać pakiet AIPS - K_U02

U5: potrafi samodzielnie zredukować interferometryczne obserwacje radioastronomiczne - K_U02

U6: potrafi samodzielnie zredukować radiowe obserwacje spektralne uzyskane za pomocą radioteleskopu - K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu tej pracowni student:

K1: potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy, potrafi dotrzymywać terminów - K_K02

K2: potrafi myśleć i działać w sposób twórczy - K_K05

Metody dydaktyczne:

- laboratoryjna

- obserwacji

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Pracownia składa się z dwóch części.

W pierwszej części studenci wykonują zaawansowane zadania obserwacyjne za pomocą pojedynczego radioteleskopu. Tematyka zadań dotyczy m.in. fizyki ośrodka międzygwiazdowego, spektroskopii prostych molekuł, astrofizyki gwiazd we wczesnych i późnych fazach ewolucji.

W części drugiej studenci zapoznają się z interferometrycznymi technikami radiowych obserwacji astronomicznych i muszą samodzielnie zredukować przykładowe dane obserwacyjne pochodzące z dwóch różnych sieci interferometrów radiowych.

Pełny opis:

W tej pracowni studenci mają kontakt z danymi radioastronomicznymi. Zajęcia składają się z dwóch części.

W części pierwszej studenci wykonują dwa zadania polegające na przygotowaniu i wykonaniu obserwacji pojedynczym radioteleskopem, redukcji danych oraz prezentacji wyników.

Przykładowe tematy:

1. Pomiar natężenia i kierunku pól magnetycznych w obszarach formowania gwiazd

2. Wyznaczanie pola prędkości wypływu w gwiazdach o silnej utracie masy

3. Wyznaczanie temperatury spinowej obłoków HI

4. Właściwości obszarów HII z obserwacji linii rekombinacyjnych

5. Badanie krótko-okresowych zmienności promieniowania w liniach molekularnych.

W części drugiej studenci zapoznają się z interferometrycznymi technikami radiowych obserwacji astronomicznych, a konkretnie z interferometrią wielkobazową. Na wstępie prowadzący wprowadza słuchaczy w teorię metod interferometrycznych w radioastronomii, po czym studenci samodzielnie redukują (przetwarzają) dane obserwacyjne pochodzące z sieci EVN i VLBA przy użyciu pakietu programowego AIPS. Efektem tej redukcji są obrazy radioźródeł z milisekundową rozdzielczością.

Literatura:

ogólne:

K. Rohlfs, T.L. Wilson, "Tools of Radio Astronomy", Springer

K.M. Borkowski, A.J. Kus, "32m radioteleskop, opis techniczny i podręcznik obserwatora" 2011 (http://www.astro.uni.torun.pl/index.php?page=facilities&tab=facilities)

+ szczegółowy zestaw literatury do każdego zadania obserwacyjnego, podawany przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

Każde zadanie w części pierwszej składa się z: kolokwium sprawdzającego wiedzę teoretyczną, wykonania zadania i przedstawienia sprawozdania.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń w części drugiej student musi zdać ustne kolokwium sprawdzające jego/jej wiedzę teoretyczną.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- kolokwia wstępne: W1-W4, W5, W6, U1

- sprawozdania: W4, W5, U1, U2, U3, K1-K2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Szymczak
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska, Marian Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Szymczak
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska, Marian Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)