Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia dydaktyki fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PDYDFIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dydaktyki fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Fizyki s1
Strona przedmiotu: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wstępne wiadomości z fizyki ogólnej, na poziomie pierwszego roku studiów na kierunkach UMK: fizyka, astronomia, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, chemia.
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin (30 laboratorium, 15 przygotowanie do zajęć, 15 opracowanie pomiarów i przygotowanie sprawozdania).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę o podstawowych koncepcjach, zasadach i teoriach dydaktyki (fizyka K_W01)

W2 - posiada wiedzę o historycznym rozwoju teorii edukacji i ich implementacji (fizyka K_W01)

W3 – zna podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne

W4 – rozumie znaczenie nauki i edukacji dla rozwoju społeczeństwa (fizyka K_W01)

W5 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych systemu edukacji (fizyka K_W07)

W6 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań etycznych związanych z działalnością dydaktyczną (fizyka K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi w sposób zrozumiały, używając właściwej metodologii wyjaśnić proste zagadnienia interdyscyplinarne na poziomie szkoły podstawowej (fizyka K_U01)

U2 - potrafi posługiwać się terminologią naukową i stosowaniem niezbędnej metodologii opisu zjawisk fizycznych i przyrodniczych (fizyka K_U03),

U3 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i obcej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (fizyka K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie złożoność problematyk edukacyjnych i pedagogicznych (fizyka K_K01)

K2 - ma świadomość odpowiedzialności społecznej zawodu nauczyciela (fizyka K_K02)

K3 - rozumie znaczenie prawnych aspektów zawodu nauczyciela oraz uwarunkowań etycznych roli wychowawcy młodzieży (fizyka K_K03

Metody dydaktyczne:

Laboratorium, eksperyment, doświadczenie, burza mózgów, prezentacja studencka

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest przeprowadzenie podstawowych doświadczeń i eksperymentów wymaganych w podstawie programowej fizyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uzupełniających te wymagania. Student nabiera umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

Studenci, według wskazówek prowadzącego, przeprowadzają niektóre z doświadczeń niżej wskazanych, najistotniejsze dla ich profilu studiów.

Mechanika

1. Pomiary przyspieszenia ziemskiego.

2. Badanie ruchu po okręgu.

3. Badanie ruchu prostoliniowego.

Fizyka molekularna

4. Doświadczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej.

Energia cieplna, hydrostatyka

5. Obserwacje i pomiary związane ze zjawiskiem rozszerzalności cieplnej ciał.

6. Doświadczenia z termodynamiki.

7. Pokazy zjawisk w wykorzystaniem pompy próżniowej.

8. Doświadczenie z zakresu przemian fazowych i zjawisk termicznych.

Elektryczność i magnetyzm

9. Doświadczenia z elektrostatyki.

10. Sprawdzanie przepływu prądu stałego w obwodach elektrycznych.

11. Doświadczenie z prądem zmiennym.

12. Doświadczenia z indukcji magnetycznej.

Drgania i fale

13. Drgania i fale.

14. Dźwięk, muzyka, hałas.

Optyka

15. Doświadczenia z optyki

Literatura:

1. Karwasz G., M. Sadowska, K. Rochowicz, Toruński poręcznik do fizyki. I Mechanika,, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

2. Karwasz G., Kruk J. „Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej” Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012.

3. G. Karwasz, A. Karbowski, K. Gołębiewski, „Toruński doświadczalnik” Materiały Dydaktyczne Zakładu Dydaktyki Fizyki, UMK Toruń 2009.

4. Halliday & Resnick. Fizyka, różne wydania, do wyboru

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Opracowania z przeprowadzonych doświadczeń.

Praktyki zawodowe:

Praktyki w szkole podstawowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Karbowski
Prowadzący grup: Andrzej Karbowski, Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Karbowski, Grzegorz Karwasz
Prowadzący grup: Andrzej Karbowski, Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Karbowski, Grzegorz Karwasz
Prowadzący grup: Andrzej Karbowski, Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)