Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia dydaktyki fizyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PDYDFIZ-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia dydaktyki fizyki 2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=Laboratorium%20Eksperymentu%20Fizycznego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z fizyki na poziomie licencjatu

Wiadomości o sposobach analizy i przedstawiania danych doświadczalnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin: 30 godzin zajęć, 30 godzin przygotowanie do zajęć i sporządzanie sprawozdań

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student/ studentka posiada wiedzę z podstawowych zagadnień fizyki, zawartych w aktualnych podstawach programowych dla szkoły średniej, w tym również w innych systemach dydaktycznych UE

W2 - posiada wiedzę o historycznym rozwoju teorii edukacji, ich implementacji i podstawowych koncepcjach współczesnych teorii nauczania (fizyka K_W01)

W3 – zna podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne, w tym z wykorzystanie technologii informatycznych

W4 – rozumie znaczenie nauki i edukacji dla rozwoju społeczeństwa (fizyka K_W01)

W5 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych systemu edukacji i szkolnictwa wyższego w Polsce (fizyka K_W07)

W6 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań etycznych związanych z działalnością dydaktyczną (fizyka K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi w sposób zrozumiały, używając właściwej metodologii wyjaśnić proste zagadnienia interdyscyplinarne na poziomie szkoły średniej i wyższej (fizyka K_U01)

U2 - potrafi posługiwać się terminologią naukową i stosowaniem niezbędnej metodologii opisu zjawisk fizycznych i przyrodniczych (fizyka K_U03),

U3 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i obcej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (fizyka K_U0


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie złożoność problematyk edukacyjnych i pedagogicznych (fizyka K_K01)

K2 - ma świadomość odpowiedzialności społecznej zawodu nauczyciela i wykładowcy uniwersyteckiego (fizyka K_K02)

K3 - rozumie znaczenie prawnych aspektów zawodu nauczyciela oraz uwarunkowań etycznych roli wychowawcy młodzieży i studentów (fizyka K_K03)


Metody dydaktyczne:

Laboratorium

Forum wymiany wiedzy i doświadczeń personalnych

Panel dyskusyjny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest wprowadzenie do nowoczesnych technik pomiarów wielkości fizycznych, chemicznych, biologicznych, za pomocą technologii IT: komputera z czujnikami pomiarowymi, smarf-tonu, doświadczenia "remote on-line" etc.

Umiejętności do zdobycia obejmują zarówno podstawowe zagadnienia pomiarów wielkości fizycznych, jak również obsługi interface'ów pomiarowych komputera oraz znajomość możliwości pomiarowych własnego smart-fonu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania eksperymentu sterowanego komputerowo w nauczaniu fizyki na poziomie szkoły podstawowej i średniej. W szczególności studenci uczą się obsługi i wykorzystania układów PASCO, układów Vernier, systemu Texas Instruments oraz pomiarów za pomocą smartfonów.

Umiejętności założone obejmują zarówno aspekty fizyczne pomiarów, jak również zagadnienia przetwarzania analogowo-cyfrowego, prezentacji i analizy danych za pomocą software'u, i wymiany informacji.

Zagadnienia zostają przedstawione "w kluczu" inter-dyscyplinarnym, w zależności od zainteresowań studentów.

Lista tematów podstawowych (zob. instrukcje na stronie internetowej)

1. Ruch jednostajny

2. Ruch przyspieszony

3. Zasady dynamiki

4. Praca i energia

5. Akustyka

6. Termodynamika

7. Pole i ładunki elektryczne

8. Pole magnetyczne

Literatura:

1. Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym: artykuły z wydania specjalnego "Postępów Fizyki", 2009 (G. Karwasz, M. Sadowska, M. Michelini i inne)

2. G. Karwasz, A. Karbowski, K. Gołębiewski, „Toruński doświadczalnik” Materiały Dydaktyczne Zakładu Dydaktyki Fizyki, UMK Toruń 2009.

3. Halliday & Resnick. Fizyka (kurs uniwersytecki), różne wydania, do wyboru

4. Materiały dydaktyczne ze stron internetowych

dydaktyka.fizyka.umk.pl

5. Instrukcje doświadczeń pod adresem:

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=Laboratorium%20Eksperymentu%20Fizycznego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Sprawozdania z pomiarów

Praktyki zawodowe:

Wskazana (nieformalna) asysta na zajęciach I Laboratorium Fizyki na WFAiIS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Karwasz, Krzysztof Rochowicz
Prowadzący grup: Andrzej Karbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)