Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy metrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PMET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy metrologii
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z analizy matematycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: (55 godz.)

- udział w wykładach - 20 h,

- udział w ćwiczeniach - 20 h,

- konsultacje - 15 h.


Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta: (45 godz.)

- przygotowanie do ćwiczeń - 25 h,

- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu - 20 h.


Łącznie: 100 h (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat podstawowych i pochodnych jednostek układu SI oraz przedrostków miar układu SI - K_W03

W2: Ma wiedzę z zakresu metrologii (skal pomiarowych oraz wzorców wielkości elektrycznych) - K_W03

W3: Zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy automatyki i robotyki - K_W03

W4: Opisuje błędy podstawowe przyrządów pomiarowych oraz niepewności pomiarowe typu A, B, AB w pomiarach bezpośrednich i pośrednich - K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przeprowadzić proces analizy danych - K_U07, K_U02

U2: Umie oszacować niepewność pomiarową – K_U07

U3: Potrafi określić parametry układu stosując metodę najmniejszych kwadratów- K_U07, K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy w zakresie znajomości metod i niepewności pomiarowych i rozumie potrzebę jej uzupełniania - K_K01

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczenia: ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 20 godzin wykładu oraz 20 godzin ćwiczeń rachunkowych. Podczas zajęć nastąpi przypomnienie wiadomości o jednostkach miar i systemie miar SI. Następnie zostaną omówione skale pomiarowe, wzorce podstawowych jednostek miar, wybrane metody pomiarowe. Studenci zapoznają się ze źródłami i rodzajami błędów pomiarów, opracowywaniem wyników pomiarów, oceną błędów i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu:

1.Podstawowe pojęcia z zakresu metrologii. Skale pomiarowe i jednostki miary. Wybrane wzorce wielkości.

2.Metody pomiaru i ich dokładność. Metoda porównania bezpośredniego i pośredniego. Metoda przestawienia i podstawienia. Metoda różnicowa i zerowa. Metoda kompensacyjna i wychyleniowa.

3.Określanie niedokładności wyników pomiarów. Błędy systematyczne, przypadkowe i nadmierne. Błędy metody pomiarowej. Błędy podstawowe i dodatkowe przyrządów pomiarowych. Błędy dynamiczne.

4.Niepewność pomiaru. Niepewność typu A, typu B oraz typu AB. Niepewność standardowa i rozszerzona. Określanie niepewności w pomiarze bezpośrednim i pośrednim.

5.Ogólne informacje o modelowaniu matematycznym zjawisk i obiektów. Określanie parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów. Tabelaryczno-graficzna reprezentacja modelu.

Tematyka ćwiczeń dotyczy praktycznego zastosowania zagadnień omawianych na wykładzie.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Lal-Jadziak J. : Materiały dydaktyczne zamieszczone w Moodle: https://moodle.umk.pl/WFAIIS/course/view.php?id=83.

2. Analiza błędów i niepewności wyników pomiarowych - opracowanie dr. inż. Piotra Burnosa (AGH).

Literatura uzupełniająca

1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa 2009.

2. Barzykowski J., Domańska A., Kujawińska M.: Współczesna metrologia: wybrane zagadnienia, WNT, Warszawa 2016.

3. Skubis T.: Opracowanie wyników pomiarów. Przykłady. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2003.

4. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1995.

5. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, Główny Urząd Miar, 1999.

6. Bieżące materiały ze strony Głównego Urzędu Miar.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny - W1, W2, W3, W4

Ćwiczenia:

Trzy sprawdziany z zadań rachunkowych – W4

Zadania domowe - U1, U2, U3, K1

Aktywność na zajęciach - U2, U3

Ocena wystawiana jest na podstawie wyników trzech sprawdzianów pisemnych (90%) oraz zadań domowych (10%).

Sprawdziany oraz zadania domowe są oceniane na punkty. Podstawą oceny końcowej jest łączna suma punktów.

Przyjmuje się następujące kryteria:

dst - od 50% maksymalnej liczby punktów

dst plus - od 60% maksymalnej liczby punktów

db - od 70% maksymalnej liczby punktów

db plus - od 80% maksymalnej liczby punktów

bdb - od 90% maksymalnej liczby punktów

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak
Prowadzący grup: Katarzyna Bielska, Dariusz Dziczek, Jadwiga Lal-Jadziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak
Prowadzący grup: Katarzyna Bielska, Dariusz Dziczek, Jadwiga Lal-Jadziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak
Prowadzący grup: Katarzyna Bielska, Dariusz Dziczek, Jadwiga Lal-Jadziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak
Prowadzący grup: Katarzyna Bielska, Dariusz Dziczek, Jadwiga Lal-Jadziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)