Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konwersatorium popularyzacji astronomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-POPASTRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0538) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami fizycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium popularyzacji astronomii
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończony I rok studiów magisterskich

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

45 godz zajęć:

15 spotkań z prowadzącym po 3 godziny.

45 godz. pracy własnej:

zapoznanie się z przykładami artykułów i czasopism popularnonaukowych (Urania); zapoznanie się z przykładami naukowych portali internetowych (urania.edu.pl); przygotowanie artykułu popularnonaukowego i komunikatu naukowego (press release); zapoznanie się z filmami popularnonaukowymi (Astronarium) oraz przykładami pracy youtuberów (Astrofaza, Nauko to lubię); wyszukuje przykłady działalności pseudonaukowej.

Razem 90 h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. W ramach K_W06 ma podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania własnych i cudzych praw autorskich w działaniach popularyzatorskich i edukacyjnych;

W2. Wramach K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady korzystania z zasobów internetowych zgodnie z prawem autorskiim;

W3. W ramach K_W08 zna ogólne zasady zdobywania środków finasowych na działność popularyzatorska w ramach instytucji, albo organizacji pozarządowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. W ramach K_U04 potrafi określić miejsce współczesnych badań astronomicznych w kontekście rozwoju nauki i kultury;

U2. W ramach K_U05 potrafi samodzielnie wyszukiwać i analizować doniesienia astronomiczne w mediach i materiałach źródłowych (publikacjach anglojęzycznych);

U3. W ramach K_U06 potrafi przetworzyć własne i cudze wyniki naukowe do formy medialnej (artykuł, komunikat prasowy, wykład online, scenariusz filmowy, etc.).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. W ramach K_K02 jest wyczulony i potrafi reagować na problemy etyczne pojawiające się w związku z popularyzacją astronomii (pseudonauka, plagiat, hejt, antysemityzm, seksizm, sekciarstwo religijne, etc.);

K2. W ramach K_K04 rozróżnia sposoby działań popularyzatorskich poprzez instytucje, albo organizacje pozarządowe;

K3. W ramach K_K05 potrafi popularyzować i wyjaśniać zjawiska na niebie oraz problemy dziedzictwa nauki i historii astronomii;

K4. W ramach K_K06 potrafi formułować i upowszechniać bezpośrednio i w mediach opinie na temat współczesnych odkryć z zakresu astrofizyki i kosmologii.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

1) związki pomiędzy naukami ścisłymi, naukami społecznymi i kulturą, a także omówienie problemów komunikacyjnych pomiędzy tymi obszarami;

2) formy przekazu wiedzy: werbalna, pisemna, wizualna, multimedialna i filmowa;

3) pokazy nieba dla publiczności;

4) planetarium, obserwatorium, centrum nauki;

5) dziedzictwo naukowe i historia nauki;

6) pseudonauka.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne postępu naukowego;

2. współczesne formy społecznej komunikacji nauki:

- werbalna: wykład, prezentacja,

- pisemna: artykuł, komunikat prasowy,

- multimedialna: portal internetowy, podcast, blog;

- wizualna: wystawa, plakat etc.

- interaktywna: eksponat interaktywny, pokaz nieba przez lunetę;

- filmowa: seriale telewizyjne i filmy naukowe, kanały naukowe na YT.

3. Elementy artykułu popularnonaukowego: tytuł, nad/podtytuł, lid, śródtytuły, śródteksty, ramki, przypisy, rysunki, fotografie, tekst w formie rozprawki;

4. Konstrukcja komunikatu naukowego (press release): obraz (zdjęcie, infografika) otwierający, opisowy tytuł, lid, komunikatywny tekst, linki wewnątrztekstowe, ilustracja końcowa, linki do szerszych/oryginalnych informacji i artykułów.

5. Program telewizyjny/film: sposoby narracji i elementy scenariusza: teaser, studio, rozmowy, "setki", animacje, "off-y", etc.

6. Popularyzaja przed kamerą: ubiór, makijaż, zachowanie, konstrukcja zdań, etc.

7. Pokazy nieba: mapka obrotowa i aplikacje internetowe, spektakularne zjawiska na niebie, wykorzystanie prostej lunety/teleskopu. Pokazy Słońca: projekcja okularowa, teleskop słoneczny, filtry;

9. Planetarium, obserwatorium astronomiczne, centrum nauki jako narzędzie popularyzacji nauki;

10. Źródła finansowania i sposoby zdobywania środków na popularyzację nauki, autopromocja;

11. Organizacje społeczne zajmujące się popularyzacją astronomii (nauki);

12. Edukacja astronomiczna w szkole, obserwatoria szkolne;

13. Pseudonauka w naukach przyrodniczych, medycznych i społecznych. Metody jej rozpoznania, rodzaje reagowania, stopień zagrożenia społecznego.

14. Pseudonaukowe ruchy społeczne: płaskoziemcy, antyszczepionkowcy, foliarze, NASA-sceptycy, sekty religijne, kreacjonizm;

15. Elementy antysemityzmu, rasizmu, seksizmu, naukosceptycyzmu, fundamentalizmu religijnego i innych patologii i nietolerancji w komentarzach na internetowych portalach i kanałach popularnonaukowych.

16. Dziedzictwo nauki (np. Kopernik, Arecibo, lokalnie Wilno) i historia astronomii.

Literatura:

1. Urania, Postępy Astronomii, Urania - Postępy Astronomii 1919-2021

2. www.urania.edu.pl

3. Astronarium - youtube

4. Nauka to lubię - youtube

5. Astrofaza - youtube

Przykłady podręczników i książek popularnonaukowych Wydawnictwa Naukowego PWN, Copernicus Center Press i Prószyński i ska.

Omawianych przykładów książek i wykładów pseudonaukowych z zakresu "medycyny", "kosmologii", "fizyki", ze względów oczywistych nie będziemy w tym miejscu promować.

Metody i kryteria oceniania:

Ekspercka ocena stopnia zaangażowania, kreatywności i umiejętności przekazu wiedzy w ramach:

1. dyskusji na zajęciach;

2. próby napisania artykułu popularnonaukowego, naukowego komunikatu prasowego, scenariusza filmowego, lub nagrania etiudy filmowej lub standup-u na temat astronomii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mikołajewski
Prowadzący grup: Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia ze względów na sytuację pandemiczną przeprowadzono w 100% zdalnie poprzez platformę BigBlueButton. Zajęcia były w pełni konwersacyjne - studenci mieli włączone kamery. Dzięki ich kreatywności udało się omówić absolutną większość zagadnień przewidzianych w programie zajęć, oprócz zajęć praktycznych z teleskopem amatorskim jako narzędziu do pokazów nieba.

Niemożliwe do odbycia wizyty w planetarium i centrum nauki, zastąpiono filmami. Wirtualne pokazy nieba przeprowadzono przy użyciu platformy https://www.heavens-above.com/. Studenci otrzymali (przesłane pocztą) materiały pomocnicze w postaci kilku bieżących numerów Uranii, Kalendarza Astronomicznego 2021 i innych materiałów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mikołajewski
Prowadzący grup: Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia ze względów na sytuację pandemiczną przeprowadzono w 100% zdalnie poprzez platformę BigBlueButton. Zajęcia były w pełni konwersacyjne - studenci mieli włączone kamery. Dzięki ich kreatywności udało się omówić absolutną większość zagadnień przewidzianych w programie zajęć, oprócz zajęć praktycznych z teleskopem amatorskim jako narzędziu do pokazów nieba.

Niemożliwe do odbycia wizyty w planetarium i centrum nauki, zastąpiono filmami. Wirtualne pokazy nieba przeprowadzono przy użyciu platformy https://www.heavens-above.com/. Studenci otrzymali (przesłane pocztą) materiały pomocnicze w postaci kilku bieżących numerów Uranii, Kalendarza Astronomicznego 2021 i innych materiałów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mikołajewski
Prowadzący grup: Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia ze względów na sytuację pandemiczną przeprowadzono w 100% zdalnie poprzez platformę BigBlueButton. Zajęcia były w pełni konwersacyjne - studenci mieli włączone kamery. Dzięki ich kreatywności udało się omówić absolutną większość zagadnień przewidzianych w programie zajęć, oprócz zajęć praktycznych z teleskopem amatorskim jako narzędziu do pokazów nieba.

Niemożliwe do odbycia wizyty w planetarium i centrum nauki, zastąpiono filmami. Wirtualne pokazy nieba przeprowadzono przy użyciu platformy https://www.heavens-above.com/. Studenci otrzymali (przesłane pocztą) materiały pomocnicze w postaci kilku bieżących numerów Uranii, Kalendarza Astronomicznego 2021 i innych materiałów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mikołajewski
Prowadzący grup: Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia ze względów na sytuację pandemiczną przeprowadzono w 100% zdalnie poprzez platformę BigBlueButton. Zajęcia były w pełni konwersacyjne - studenci mieli włączone kamery. Dzięki ich kreatywności udało się omówić absolutną większość zagadnień przewidzianych w programie zajęć, oprócz zajęć praktycznych z teleskopem amatorskim jako narzędziu do pokazów nieba.

Niemożliwe do odbycia wizyty w planetarium i centrum nauki, zastąpiono filmami. Wirtualne pokazy nieba przeprowadzono przy użyciu platformy https://www.heavens-above.com/. Studenci otrzymali (przesłane pocztą) materiały pomocnicze w postaci kilku bieżących numerów Uranii, Kalendarza Astronomicznego 2021 i innych materiałów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)