Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konwersatorium popularyzacji fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-POPFIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0538) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami fizycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium popularyzacji fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

45 godz zajęć + 15 godz. pracy własnej.

15 3-godzinnych spotkań z różnymi prowadzącymi

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U06: potrafi przedstawić wyniki badań w obrębie nauk ścisłych w formie pisemnej, ustnej, prezentacji multimedialnej lub plakatu

K_U07: potrafi komunikować się z niespecjalistami w zakresie problematyki nauk ścisłych

K_U08: potrafi popularyzować nauki ścisłe


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04: rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu nauk ścisłych w tym także najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych

K_K05: potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz opinie na temat niektórych kwestii zajmujących opinię publiczną, takich jak efekt

cieplarniany, energia odnawialna czy energia jądrowa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu:

1) uświadomienie i zrozumienie związków pomiędzy naukami ścisłymi a szeroko pojętymi naukami społecznymi, a także omówienie problemów komunikacyjnych pomiędzy tymi obszarami,

2) omówienie jak w formie pisemnej lub ustnej przedstawiać wyniki badań naukowych szerszemu gronu odbiorców,

3) nabycie umiejętności przeprowadzenia i wyjaśnienia prostych doświadczeń naukowych szerszemu gronu odbiorców

4) zapoznanie się z działalnością instytucji edukacyjno-popularyzatorskich typu Młyn Wiedzy, Centrum Kopernika.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne postępu naukowego

2. Atrybuty przekazu naukowego, popularnego, dydaktycznego

3. Neo-realizm w przekazie dydaktycznym i popularnonaukowym

4. Case study 1: Grawitacja - od Kopernika do Einsteina

5. Case study 2: Spektroskopia - metoda badawcza współczesnej nauki

6. Dziennikarstwo popularnonaukowe (konstrukcja komunikatu i notatki prasowej, artykułu popularno-naukowego, przygotowanie wywiadu oraz relacji z wydarzenia, scenariusz programu lub serialu telewizyjnego)

7. Prowadzenie kanału na YouTubie, bloga itp.

6. Metody popularyzacji nauk ścisłych (wystawy i wykłady popularno-naukowe, artykuły prasowe, portale internetowe, festiwale nauki, centra edukacji i interaktywne muzea, multimedia i animacje komputerowe)

7. Jak bronić się przed pseudonauką?

8. Gdzie pracują fizycy i co robią?

Literatura:

1. G. Karwasz, J. Kruk, Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej – wystawy, muzea i centra nauki,

Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2012, ISBN 978-83-231-2957-8, str. 202

2. G. P. Karwasz, Między neorealizmem a hyper-konstryktywizmem – strategie dydaktyczne dla XXI wieku, Problemy Wczesnej Edukacji, 3(15) 2011 „Awangarda w szkolnej i pozaszkolnej edukacji”, 8-30

3. G. Karwasz,"Fiat Lux!" - czyli zabawy ze światłem, Postępy Fizyki, 4/2010, 2010, 154 – 158

4. G. Karwasz, Fala z grawitacyjnej odchłani, Urania, no.1. 2016

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin polegający na przedstawieniu

popularno-naukowego eseju lub krótkiego filmu (klipu) i

zaprezentowaniu i omówieniu prostego doświadczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowak
Prowadzący grup: Grzegorz Karwasz, Maciej Mikołajewski, Wiesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowak
Prowadzący grup: Grzegorz Karwasz, Maciej Mikołajewski, Wiesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowak
Prowadzący grup: Grzegorz Karwasz, Maciej Mikołajewski, Wiesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)