Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy programowania 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-POPROG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania 1
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

10h - wykład

30h - laboratorium

20h - praca indywidualna, w tym:

- czas na przygotowanie się do zajęć: 10h

- czas potrzebny na przygotowania do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 10h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student poznaje historię rozwoju komputerów (od czasów komputera ENIAC po współczesne klastry komputerowe) oraz języków programowania na przykładzie m.in. języka C, języka Python i innych (astronomia: K_W01, fizyka: K_W01, fizyka techniczna: K_W01, automatyka i robotyka: K_W01) W2 - Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu programowania (podprogramy, pętle, tablice danych, itp) w języku C, Fortranie, Pythonie oraz środowisku Matlab (astronomia: K_W02, fizyka: K_W02, fizyka techniczna: K_W02, automatyka i robotyka: K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student który zaliczył przedmiot potrafi pisać programy rozwiązujące proste problemy obliczeniowe, taki jak numeryczne wyznaczenie wartości całki oznaczonej metodą trapezów, pomnożenie macierzy kwadratowej przez wektor, wyznaczenie odchylenia standardowego dla danych wczytanych z pliku do jednowymiarowej tablicy itp. (astronomia: K_U01, fizyka: K_U01, fizyka techniczna: K_U01, automatyka i robotyka: K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student który zaliczył przedmiot potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę z zakresu programowania w oparciu o literaturę. (astronomia: K_K01, fizyka: K_K01, fizyka techniczna: K_K01, automatyka i robotyka: K_K02)

Metody dydaktyczne:

Wykład oraz laboratorium.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Na wykładzie omówiona zostanie historia rozwoju komputerów i języków programowania, a także podstawy tworzenia programów komputerowych w kilku językach programowania. Krótko omówione będą podstawowe operacje i konstrukcje w językach programowania, w szczególności instrukcje warunkowe oraz pętle. Następnie omówione zostaną struktury danych, takie

jak m.in. tablice statyczne i dynamiczne. Krótko omówione będą podstawowe operacje na plikach, a także mechanizmy tworzenie podprogramów.

Pełny opis:

1. Historia rozwoju komputerów i języków programowania.

2. Proste programy w C/Fortranie: kompilacje, konsolidacja, uruchomienie. Poznanie środowiska Matlab oraz języka interpretowanego Python.

3. Zmienne i stałe. Operacje arytmetyczne, logiczne i relacji, funkcje wbudowane. Instrukcje pisania na ekran i czytania z klawiatury właściwe dla języka.

4. Instrukcje warunkowe (if/switch). Instrukcje „break/continue”.

5. Tablice jedno i dwuwymiarowe.

6. Pętle iteracji warunkowej i bezwarunkowej

7. Wskaźniki (język C).

8. Tablice dynamiczne. Jedno, dwu i trójwymiarowe.

9. Struktury oraz unie.

10. Operacje na plikach.

11. Podprogramy: procedury/funkcje, przekazywanie przez wartość/wskaźnik.

Literatura:

[1] Stephen Prata, Język C. Szkoła programowania,

[2] Wojciech Sobieski, GNU Fortran z elementami wizualizacji danych,

[3] Andrzej Zalewski, Rafał Cegieła, Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania

[3] Alex Martelli, Anna Martelli Ravenscroft, David Ascher, Python. Receptury

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium na podstawie realizacji zadań laboratoryjnych oraz kolokwium (kolokwiów) zaliczeniowych weryfikujących osiągnięcie efektów kształcenia (przede wszystkim W2 i U1) według przelicznika:

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Zaliczenie z wykładu na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zieliński
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska, Marcin Gawroński, Piotr Gładysz, Marek Grochowski, Andrzej Kędziorski, Katarzyna Walczewska-Szewc, Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zieliński
Prowadzący grup: Marek Grochowski, Andrzej Kędziorski, Katarzyna Walczewska-Szewc, Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Kędziorski, Katarzyna Walczewska-Szewc, Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Kędziorski, Katarzyna Walczewska-Szewc, Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)