Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-POPROJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~lehu/PP/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawy tworzenia dokumentacji technicznej,

- podstawy rysunku technicznego,

- podstawy wymiarowania,

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

120 godzin, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60h (30h wykład + 30h ćwiczenia),

2. Godzin pracy własnej: 60h

– 40 godzin na bieżące przygotowanie do kolejnych wykładów, ćwiczeń i kolokwiów,

– 20 godzin na przygotowanie do egzaminu.

Efekty kształcenia - wiedza:

W1 rozumie rolę eksperymentu i symulacji komputerowych w procesie projektowania zagadnień inżynierskich; posiada świadomość ograniczeń technicznych i technologicznych aparatury w modelowaniu zjawisk fizycznych, obiektów technicznych i biologicznych,

W2 ma podstawową wiedzę o powiązaniach fizyki z niektórymi obszarami nauki, przydatną do formułowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich

W3 zna podstawy elektrotechniki i elektroniki, budowę oraz zasadę działania podstawowych elementów i układów elektronicznych; zna podstawowe układy elektroniki analogowej i cyfrowej

W4 posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i informatyki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych,

W5 zna podstawowe zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

W6 zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

W7 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia K_W03, K_W04, K_W06 K_W08, K_W09, K_W10, K_W12 dla kierunku fizyka techniczna 1 stopnia.
Efekty kształcenia - umiejętności:

U1 potrafi użytkować oprogramowanie wspomagające pracę inżyniera,

U2 potrafi samodzielnie dokonać wstępnej analizy ekonomicznej

podejmowanych działań inżynierskich,

U3 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich.


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia K_U06, K_U07, K_U08 dla kierunku fizyka techniczna 1 stopnia.

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K1 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,

K2 ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

K3 potrafi określać priorytety służące realizacji zadań,

K4 ma świadomość konieczności profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej.


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia K_K01, K_K02, K_K04, K_K06 dla kierunku fizyka techniczna 1 stopnia.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot omawiający podstawowe zagadnienia związane z zasadami projektowania.

Pełny opis:

W ramach wykładu omawiane będą następujące tematy:

Plan wykładu

1. Wprowadzenie.

1.1. Cele projektowania

1.2. Rys historyczny

1.3. Podstawowe definicje

2. Rysunek techniczny

2.1. Rzuty, przekroje, kłady

2.2. Zasady wymiarowania

2.3. Tolerowanie

3. Kolejne etapy cyklu projektowo produkcyjnego

3.1. Cele cyklu projektowo-produkcyjnego

3.2. Zasady projektowania uwzględniające wymogi produkcji

3.3. Zasady prowadzenia projektu w zespole

3.4. Standaryzacja procesu projektowania

3.5. Sprawdzanie poprawności projektu

3.6. Standardowy cykl projektowo-produkcyjny

3.7. Szacowanie kosztów

4. Projektowanie urządzeń elektronicznych

4.1. Czynniki decydujące o wyborze rozwiązań konstrukcyjnych

4.2. Kryteria oceny konstrukcji

4.3. Charakterystyka konstrukcyjna urządzeń elektronicznych

4.4. Połączenia elektryczne

4.5. Montaż modułów

4.6. Odprowadzanie ciepła

4.7. Projektowanie obwodów drukowanych

4.8. Wybrane elementy elektroniczne

4.9. Połączenia lutowane

4.10. Operacje kontroli oraz naprawcze

5. Problemy czynników środowiskowych

5.1. Niezawodność urządzeń elektronicznych

6. Kompatybilność elektromagnetyczna

6.1. Normy oraz dyrektywy unijne

6.2 Znak CE

7. Oprogramowanie

7.1. Użyteczność oprogramowania

7.2. Projektowanie obszaru roboczego

7.3. Optymalizacja szybkości działania

8. Ergonomia

9. Dokumentacja konstrukcyjna

Literatura:

• T. Lewandowski, Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 1995

• T. Dobrzański, Rysunek techniczny i maszynowy, WNT, 2010

• P. Horowitz, Sztuka elektroniki tom I i II, WKŁ, 1996

• A. Charoy, Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, tom 1,2,3,4, WNT, 1996

• B. Bereza-Jarociński, B. Szomański, Inżynieria oprogramowania. Jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom, Helion, 2009

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie lub ocena (w zależności od kierunku studiów) na podstawie pisemnego testu oceniającego nabyte efekty kształcenia.

Test sprawdza osiągnięcie efektów: W1, W2, W3,W4, W5, W6, W7, U1, U3, K2, K3.

Ćwiczenia - ocena na podstawie kolokwiów i wykonanego projektu.

Kolokwia sprawdza osiągnięcie efektów:W4, U1.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbkowski, Dariusz Dziczek, Andrzej Korcala, Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbkowski, Dariusz Dziczek, Andrzej Korcala, Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Dąbkowski, Dariusz Dziczek, Sławomir Grzelak, Andrzej Korcala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.