Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia automatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRAUT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Pracownia automatyki
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw automatyki, podstaw elektroniki, podstaw programowania i techniki komputerowej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w laboratoriach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (50 godz.):

- przygotowanie się do laboratorium – 25 godz.

- przygotowanie sprawozdania – 25 godz.


Łącznie: 80 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych struktur układów regulacji oraz własności statycznych i dynamicznych obiektów regulacji - K_W05

W2 – zna empiryczne i analityczne metody doboru nastaw regulatorów typu PID, ze sprzężeniem od wektora stanu oraz histerezowych z członami korekcyjnymi - K_W10

W3 - zna budowę, zasadę działania oraz ograniczenia związane z kaskadową strukturą regulacji wyposażoną w regulatory typu PID - K_W05

W4 - zna zasadę działania oraz rodzaje wejść i wyjść przekaźników programowalnych - K_W04, K_W05

W5 - ma wiedzę dotyczącą czujników przemysłowych przeznaczonych do pomiaru temperatury, natężenia prądu, poziomu cieczy, prędkości i położenia kątowego oraz zbliżeniowych - K_W03, K_W05

W6 - zna zasadę działania aktuatorów stosowanych w przemysłowych układach regulacji automatycznej takich jak: zawór elektromechaniczny, silnik prądu stałego, rezystancyjny element grzewczy, pompa, silnik skokowy - K_W04, K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi przeprowadzić proces doboru nastaw regulatorów stosowanych w układach automatyki - K_U07, K_U08

U2 - zna wpływ nastaw regulatora PID oraz członów korekcyjnych regulatora histerezowego na przebieg procesu regulacji - K_U07, K_U08

U3 - umie zaprogramować przekaźnik programowalny - K_U09, K_U11

U4 - potrafi dobrać czujnik pomiarowy w zależności od mierzonej wielkości - K_U09, K_U11

U5 - potrafi interpretować pozyskane wyniki i wyciągać wnioski na ich podstawie - K_U02

U6 - potrafi opracować sprawozdanie z realizowanego ćwiczenia - K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia związane ze stosowaniem układów regulacji automatycznej w środowisku przemysłowym - K_K05, K_K06

K2 - potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia danego tematu - K_K02

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- zajęcia laboratoryjne

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne poznanie układów regulacji automatycznej stosowanych w przemyśle oraz doskonalenie projektowania modeli komputerowych na podstawie danych eksperymentalnych. Studenci, na podstawie opracowanych w badaniach symulacyjnych układów regulacji, przeprowadzają badania eksperymentalne oraz analizują otrzymane wyniki.

Pełny opis:

Ćwiczenia wykonywane są samodzielnie przez każdego z uczestników. Do wyznaczonego na dany dzień ćwiczenia studenci przygotowują się w oparciu o literaturę zaleconą w udostępnionej instrukcji oraz inne samodzielnie wybrane źródła. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadzają pomiary, przygotowują symulacyjny model badanego obiektu, przeprowadzają syntezę i analizę układu regulacji, a następnie implementują opracowaną strukturę regulacji w rzeczywistym obiekcie i przeprowadzają analizę jego działania. Na podstawie uzyskanych wyników studenci w domu przygotowują sprawozdanie zawierające: opis procedury identyfikacji parametrów obiektu, syntezę i analizę działania modelowanego i rzeczywistego układu regulacji oraz wnioski.

Kurs obejmuje 30h zajęć laboratoryjnych odbywających się w Pracowni Automatyki Studium Politechnicznego WFAiIS. Rozpoczynają się spotkaniem organizacyjnym, na którym ustalony zostaje harmonogram zajęć, przydział ćwiczeń, a także odbywa się szkolenie BHP. W trakcie kolejnych spotkań zadaniem studentów jest wykonanie 6 ćwiczeń obejmujących tematyką regulację histerezową, regulację kaskadową, regulację nieliniową, regulację położenia z anty-windup oraz sterowanie dźwigiem osobowym i sterowanie inteligentnym budynkiem. Szczegółowy wykaz ćwiczeń oraz instrukcje są dostępne na stronie przedmiotu na platformie moodle.

Student samodzielnie przygotowuje się do ćwiczenia w oparciu o instrukcję, zalecaną literaturę oraz wybrane przez siebie źródła. Na początku zajęć prowadzący każdorazowo sprawdza przygotowanie merytoryczne studentów w krótkim kolokwium wejściowym. Negatywna ocena z kolokwium uniemożliwia przystąpienie do wykonania ćwiczenia do momentu jej poprawy w terminie ustalonym z prowadzącym.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów studenci indywidualnie sporządzają sprawozdanie. Prawidłowo wykonane sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy:

- wprowadzenie obejmujące przedstawienie celu ćwiczenia, krótki opis analizowanej struktury regulacji,

- prezentację rezultatów symulacji i pomiarów,

- wnioski obejmujące porównanie wyników symulacji i eksperymentów, analizę działania badanych struktur regulacji i/lub obiektów.

Sprawozdania w formie elektronicznej (plik pdf) składane są poprzez platformę moodle nie później niż do chwili rozpoczęcia następnych zajęć.

Niedostarczenie sprawozdania w terminie lub negatywna opinia z systemu antyplagiatowego traktowane są tak samo jak nieprzygotowanie do zajęć - uniemożliwia to przystąpienie do wykonywania ćwiczenia w danym dniu i oznacza konieczność odrobienia go w dodatkowym terminie.

Opiekunowie dokonują przeglądu i oceny sprawozdań nie później niż do chwili rozpoczęcia kolejnych zajęć. W przypadku stwierdzenia poważnych błędów lub braków opracowania są zwracane do poprawy ze wskazaniem elementów, które wymagają korekty. Termin na przygotowanie poprawy nie może przekraczać chwili rozpoczęcia kolejnych zajęć.

Pojedyncze zajęcia na Pracowni trwają 5 h lekcyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Opis stanowisk wraz z literaturą dostarczony przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne.

2. Dokumentacja techniczna oraz noty katalogowe podzespołów stosowanych na poszczególnych stanowiskach.

Literatura uzupełniająca:

1. Rumatowski K.: Podstawy automatyki cz. 1 i cz. 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2. Rumatowski K.: Podstawy regulacji automatycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

3.Mazurek J., Vogt H., Żydanowicz W.: Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

4. Zalewski A., Cegieła R.: Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania, Nakom Poznań

5. Brzózka J: Regulatory cyfrowe w automatyce, Wydawnictwo MIKOM

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- kolokwium wstępne – W1, W5, W6, K1

- sprawozdanie – W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia Pracowni Automatyki jest pozytywne zaliczenie 6 ćwiczeń: uzyskanie pozytywnych wyników z kolokwiów wejściowych oraz uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich sprawozdań. Oceny poszczególnych elementów ustalane są w skali punktowej.

Kolokwia wstępne mogą być ocenione jako:

- niezaliczone (przystąpienie do wykonania ćwiczenia w bieżącym terminie jest wtedy niemożliwe),

- zaliczone - opiekunowie oceniają wtedy poziom przygotowania w skali od 1 (wystarczający) do 3 (wzorowy).

Sprawozdania są oceniane w skali punktowej od 0 do 12 z podziałem związanym ze stopniem istotności elementów:

- część wprowadzająca - maksymalnie 3 pkt.,

- prezentacja wyników - maksymalnie 5 pkt.,

- wnioski - maksymalnie 4 pkt.

W przypadku, gdy sprawozdanie zostanie zwrócone studentowi w celu uzupełnienia i poprawienia, maksymalna ocena obniżana jest o 2 punkty (t.j. maksymalnie 10 pkt. za wzorowe, ale poprawiane opracowanie). Ocena końcowa sprawozdania niższa niż 6 pkt. jest podstawą do niezaliczenia ćwiczenia, czego konsekwencją jest konieczność ponownego wykonania go (w całości) w dodatkowym terminie na końcu cyklu zajęć.

Ocena końcowa z Pracowni automatyki ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za kolokwia wstępne i sprawozdania według schematu (maksymalna punktacja 90 pkt.):

ndst - < 45 pkt (< 50%)

dst- 45 ÷ 54 pkt (50% ÷ 60%)

dst plus- 54 ÷ 61 pkt (60% ÷ 70%)

db- 63 ÷ 72 pkt (70% ÷ 80%)

db plus- 72 ÷ 81 pkt (80% ÷ 90%)

bdb- > 81 pkt (> 90%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Paweł Dąbkowski, Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Paweł Dąbkowski, Łukasz Niewiara, Rafał Szczepański, Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Łukasz Niewiara, Rafał Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Rafał Szczepański, Kamil Wyrąbkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Rafał Szczepański, Kamil Wyrąbkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.