Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia fizyczna II cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRFIZ2-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna II cz. 1
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/181
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość wybranych działów fizyki (mechanika, termodynamika, fizyka atomowa i molekularna, elektryczność i magnetyzm, optyka, fizyka jądrowa) na poziomie wykładów z fizyki ogólnej, znajomość podstaw metod opracowywania pomiarów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- wykonywanie doświadczeń w laboratorium - 90

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie teoretyczne do wykonywania doświadczeń - 30

- przygotowanie raportu - 30

Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna zaawansowane metody doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające zaplanować i przeprowadzić skomplikowany eksperyment fizyczny– K_W02

W2: zna podstawy działania systemów pomiarowych i aparatury badawczej z różnych obszarów fizyki– K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie zastosować naukowe metody do rozwiązywania problemów, przeprowadzenia eksperymentów i formułowaniu wniosków– K_U01

U2: potrafi planować i przeprowadzać skomplikowane eksperymenty i obserwacji w różnych obszarach fizyki i jej zastosowań– K_U02

U3: posiada umiejętność krytycznej analizy wyników pomiarów i obserwacji wraz z oceną niepewności wyników– K_U03

U4: potrafi zaprezentować wyniki badań eksperymentalnych w formie pisemnej – K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia swojej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia– K_K01

K2: ma świadomość problemów etycznych i uczciwości intelektualnej w kontekście rzetelności badawczej– K_K02


Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Pracownia fizyczna II jest pracownią dla zaawansowanych. Tematyka zadań obejmuje m.in.: fizykę jądrową, fizykę ciała stałego, badania rentgenowskie, spektroskopię atomową i molekularną, optykę (z wykorzystaniem m. in. laserów), zjawiska magnetooptyczne, zjawisko piroelektryczne, fale mechaniczne (ultradźwięki) i inne.

Pełny opis:

Wykaz zadań II Pracowni Fizycznej:

1. Rentgenograficzne badanie struktury kryształów i proszków

2. Własności promieniowania rentgenowskiego

3. Zjawisko pompowania optycznego

5. Anemometria laserowa (dopplerowska)

6. Pomiar polaryzacji fotoluminescencji roztworów barwników organicznych

7. Pomiar długości stojącej fali ultradźwiękowej w cieczy

8. Badania własności promieniowania laserowego lasera He-Ne

9. Badanie widm absorpcji roztworów barwników

10. Skręcenie magnetyczne płaszczyzny polaryzacji światła. Wyznaczanie stałej Verdeta

11. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji metodą optyczną

12. Zjawisko interferencji i dyfrakcji

13. Interferometr Fabry'ego-Perota

14. Badanie struktury nadsubtelnej linii atomowych

15. Podwójny spektrograf siatkowy. Badanie struktury widm atomowych. Wyznaczanie defektu kwantowego

16. Zjawisko piroelektryczne

19. Wyznaczanie charakterystyk fotodetektorów

20. Wyznaczanie stosunku e/kB i przerwy energetycznej w półprzewodnikach

21. Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR)

22. Doświadczenie Rutherforda

23. Reakcje jądrowe (n, γ)

24. Badania absorpcji promieniowania γ

26. Korelacje kątowe promieniowania γ

27. Efekt Comptona

29. Wyznaczanie prędkości fazowej i grupowej oraz związków dyspersyjnych dla sprzężonych układów drgających

30. Efekt Halla

31. Doświadczenie Francka-Hertza

32. Zjawisko Ramsauera-Townsenda

33. Elektroluminescencja

34. Transformacje optyczne

35. Badanie własności fal elektromagnetycznych mikrofalowego obszaru widmowego

36. Przestrajany impulsowy laser barwnikowy. Wyznaczanie średniego czasu gaśnięcia fotoluminescencji

38. Dyfrakcja elektronów na sieci krystalicznej

39. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Prawo Stefana-Boltzmanna

40. Liniowy efekt elektrooptyczny. Modulacja światła

41. Optyka geometryczna

42. Fotometria - pomiary spektroskopowe

43. Laser półprzewodnikowy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, T. 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005/2006.

2. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. Feynmana wykłady z fizyki. T. 1-3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

3. Hermann Haken, Hans Christoph Wolf. Atomy i kwanty. Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

4. Wolfgang Demtröder. Spektroskopia laserowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

5. Neil W. Ashcroft, N. David Mermin. Fizyka ciała stałego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.

6. C. Kittel. Wstęp do fizyki ciała stałego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

7. K. W. Szalimowa. Fizyka półprzewodników. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

8 Bernard Ziętek. Lasery. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.

9 Bernard Ziętek. Optoelektronika. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

10. Koichi Shimoda. Wstęp do fizyki laserów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

11. Ewa Skrzypczak, Zygmunt Szefliński. Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

12 Adam Strzałkowski. Wstęp do fizyki jądra atomowego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

13 Janusz Araminowicz, Krystyna Małuszyńska, Marian Przytuła. Laboratorium fizyki jądrowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

Literatura uzupełniająca:

Każde zadanie posiada odrębny wykaz literatury. Opiekun zadania pomaga studentowi w wyborze najbardziej właściwych pozycji lub sugeruje inne pozycje. Pracownia dysponuje własną biblioteką. Z książek można korzystać na miejscu lub wypożyczać na krótko do domu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium- W1, W2, U2, K1

raport – U1, U3, U4, K2

Kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do zaliczenia 4 zadań w ciągu semestru. Na zadanie składa się: zdanie kolokwium dotyczącego wiedzy teoretycznej na temat zadania, wykonanie zadania i przedstawienie pisemnego raportu zawierającego opis zadania i opracowanie wyników. Każde zadanie jest oceniane z uwzględnieniem wymienionych wyżej elementów.

ndst - < 50 %

dst - 50-59 %

dst plus - 60-69 %

db - 70-79 %

db plus - 80-89 %

bdb - 90-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Piątkowski
Prowadzący grup: Czesław Koepke, Daniel Lisak, Dawid Piątkowski, Ryszard Trawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Piątkowski
Prowadzący grup: Czesław Koepke, Daniel Lisak, Dawid Piątkowski, Andrzej Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Piątkowski
Prowadzący grup: Czesław Koepke, Daniel Lisak, Dawid Piątkowski, Andrzej Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Piątkowski
Prowadzący grup: Daniel Lisak, Dawid Piątkowski, Piotr Targowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Piątkowski
Prowadzący grup: Daniel Lisak, Dawid Piątkowski, Piotr Targowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)