Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PROSLIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- 22 godziny z udziałem nauczyciela (20 godzin seminarium i 2 godziny konsultacji),

- 48 godzin pracy własnej nad przygotowaniem referatów, prezentacji i prac pisemnych

Łącznie: 70 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student posiada wiedzę w zakresie szczególnych, prezentowanych zagadnień astronomicznych i/lub fizycznych (przyczynek do efektów kierunkowych K_W01 - K_W09 dla astronomii, K_W01 - K_W06 dla fizyki).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student potrafi wyszukiwać informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (K_U06 i K_U10 dla astronomii, K_U05 i K_U08 dla fizyki),

U2 - potrafi przygotować prezentację i przedstawić w sposób popularny osiągnięcia z zakresu astronomii i/lub fizyki (K_U08 i K_U09 dla astronomii, K_U07 dla fizyki),

U3 - rozumie i akceptuje konieczność systematycznej pracy i dotrzymywania terminów (K_U12 dla astronomii, K_U10 dla fizyki)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student dąży do poszerzenia własnej wiedzy, potrafi formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia nowego tematu (K_K01 dla astronomii i fizyki),

K2 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy astronomicznej i fizycznej (K_K04 dla astronomii i fizyki),

K3 - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w swoich działaniach (K_K02 dla astronomii, K_K03 dla fizyki)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na wygłaszaniu przygotowywanych samodzielnie wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych i dyskusji nad wysłuchanymi wykładami. Uczestnicy przedstawiają również prowadzącemu zajęcia pisemne prace na tematy wygłoszonych przez siebie referatów. Ocenie podlegają wszystkie te elementy.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności przygotowywania prezentacji i publicznego wygłaszania ustnych referatów na zadany temat. Szczególną uwagę poświęca się formalnej konstrukcji wystąpienia, zachowaniu wyznaczonego czasu, umiejętności skupienia uwagi słuchaczy, właściwego podsumowania. Drugim elementem są prace pisemne na te same tematy, co wystąpienia. W pracach tych szczególnie wymaga się logicznej konstrukcji, precyzyjnych i oryginalnych sformułowań, właściwego cytowania źródeł. Ważny udział w zajęciach ma dyskusja wszystkich uczestników po każdym wykładzie. Poświęca się jej odpowiednio dużo czasu. W pierwszej kolejności ma miejsce dyskusja merytoryczna, nad przedstawionym w referacie materiałem, następnie - krytyczna, nad formalnymi i technicznymi aspektami wystąpienia.

Literatura:

Literatura jest specyficzna dla zadawanych studentom tematów, przy czym prowadzący podaje tylko pozycję literatury, która ma stanowić „punkt zaczepienia". Ważnym elementem w przygotowaniu studentów jest samodzielne wyszukiwanie źródeł. Zaleca się korzystanie ze źródeł anglojęzycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są referaty wraz z towarzyszącymi im prezentacjami komputerowymi, prace pisemne i udział w dyskusjach. Każdy z uczestników przygotowuje dwa trzydziestominutowe referaty związane tematycznie z fizyką lub astronomią: pierwszy na dowolny temat wybrany przez studenta, drugi na temat zadany przez nauczyciela prowadzącego proseminarium. Do każdego z referatów należy przygotować pisemną 4-5 stronicową pracę w języku polskim. Terminy oddania prac pisemnych ustala prowadzący na pierwszych zajęciach.

Na końcową ocenę wpływ mają oceny za referaty, prace pisemne i udział w dyskusjach.

Ocena referatów, prezentacji i prac pisemnych weryfikuje osiągnięcie efektów W1, U1 – U3, K1 – K3.

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza osiąganie efektów K1 - K3.

Student zobowiązany jest do złożenia wniosku deklaracji zamiaru pisania pracy dyplomowej do 15 grudnia danego roku: https://www.fizyka.umk.pl/student/prace-dyplomowe/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Każdy z uczestników przygotowuje dwa trzydziestominutowe referaty związane tematycznie z fizyką lub astronomią: pierwszy na dowolny temat wybrany przez studenta, drugi na temat zadany przez nauczyciela prowadzącego proseminarium. Do każdego z referatów należy przygotować pisemną 4-5 stronicową pracę w języku polskim. Terminy oddania prac pisemnych są niezależne od terminów wykładów.

Studenci kierunku astronomia pierwszą pracę oddają do 22 grudnia 2020 roku, a drugą do 31 stycznia 2021 roku. Studenci kierunku fizyka, termin oddania prac ustalają z prowadzącym.

Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Łukasz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Każdy z uczestników przygotowuje dwa trzydziestominutowe referaty związane tematycznie z fizyką lub astronomią: pierwszy na dowolny temat wybrany przez studenta, drugi na temat zadany przez nauczyciela prowadzącego proseminarium. Do każdego z referatów należy przygotować pisemną 4-5 stronicową pracę w języku polskim. Terminy oddania prac pisemnych są niezależne od terminów wykładów.

Studenci kierunku astronomia pierwszą pracę oddają do 22 grudnia 2020 roku, a drugą do 31 stycznia 2021 roku. Studenci kierunku fizyka, termin oddania prac ustalają z prowadzącym.

Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Jan Iwaniszewski, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Każdy z uczestników przygotowuje dwa trzydziestominutowe referaty związane tematycznie z fizyką lub astronomią: pierwszy na dowolny temat wybrany przez studenta, drugi na temat zadany przez nauczyciela prowadzącego proseminarium. Do każdego z referatów należy przygotować pisemną 4-5 stronicową pracę w języku polskim. Terminy oddania prac pisemnych są niezależne od terminów wykładów.

Studenci kierunku astronomia pierwszą pracę oddają do 22 grudnia 2020 roku, a drugą do 31 stycznia 2021 roku. Studenci kierunku fizyka, termin oddania prac ustalają z prowadzącym.

Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Jan Iwaniszewski, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Każdy z uczestników przygotowuje dwa trzydziestominutowe referaty związane tematycznie z fizyką lub astronomią: pierwszy na dowolny temat wybrany przez studenta, drugi na temat zadany przez nauczyciela prowadzącego proseminarium. Do każdego z referatów należy przygotować pisemną 4-5 stronicową pracę w języku polskim. Terminy oddania prac pisemnych są niezależne od terminów wykładów.

Studenci kierunku astronomia pierwszą pracę oddają do 22 grudnia 2020 roku, a drugą do 31 stycznia 2021 roku. Studenci kierunku fizyka, termin oddania prac ustalają z prowadzącym.

Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)