Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PROSMGR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Zakłada się, że student przystępujący do proseminarium zna program komputerowy do przygotowywania pokazu slajdów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

22 godziny kontaktowe, z udziałem nauczyciela (20 godzin seminarium + 2 godziny konsultacji),

38 godzin pracy własnej nad przygotowaniem referatów, prezentacji i prac pisemnych


Łącznie: 60 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – student ma pogłębioną wiedzę ze szczegółowej dyscypliny, w której wykonuje pracę dyplomową (K_W01 – K_W05 dla A; K_W01 – K_W06 dla F; K_W01 – K_W06 dla FT; K_W01 – K_W06 dla IS)


Wyjaśnienia skrótów: A – astronomia, F – fizyka, FT – fizyka techniczna, IS – informatyka stosowana

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i obcej – w szczególności anglojęzycznej – literaturze fachowej (K_U05 i K_U07 dla A, K_U04 i K_U09 dla F; K_U04 i K_U08 dla FT; K_U03 dla IS)


U2 – potrafi przedstawić wyniki badań własnych i zaczerpnięte z literatury w formie pisemnej, ustnej i w prezentacji multimedialnej, na poziomie specjalistycznym i popularnym (K_U07 dla FT; K_U06 i K_U08 dla F; K_U03 dla IS)


U3 – student potrafi krytycznie ocenić i dyskutować wyniki badań własnych i obcych ze studiowanej dziedziny (K_U06 dla A; K_U07 dla F i FT, K_U02 dla IS)


U4 – zna język angielski w stopniu umożliwiającym efektywne korzystanie z literatury fachowej (K_U07 dla A; K_U09 dla F; K_U08 dla FT; K_U02 dla IS)


U5 – ma świadomość konieczności dotrzymywania terminów (K_U09 dla A; K_U12 dla F; i FT)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – zna ograniczenia własnej wiedzy i dąży do jej poszerzenia (K_K01 dla A, F, FT i IS)


K2 – student potrafi formułować opinie na temat zagadnień studiowanej dziedziny i rozumie potrzebę popularyzacji jej osiągnięć (K_K06 dla A; K_K03 dla F i FT; K_K05 dla IS)


K3 – rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej i rzetelności badawczej i zawodowej (K_K02 dla A, F i FT; K_K03 dla IS)Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest:

1) wyrobienie u studentów umiejętności prezentacji zagadnień

naukowych i technicznych, w tym:

a) wyboru istotnych treści tematyki zagadnienia,

b) przygotowania prezentacji komputerowej,

2) przygotowanie do merytorycznej, publicznej dyskusji na tematy naukowe i profesjonalne.

Pełny opis:

Każdy student uczestniczący w proseminarium przygotowuje i prezentuje ustnie dwa zagadnienia z zakresu swojej specjalności lub pracy dyplomowej. Wykłady są obowiązkowo wspomagane komputerowymi pokazami przezroczy.

Oprócz poziomu i poprawności merytorycznej, szczególną wagę przykłada się do:

1) formalnej konstrukcji wykładu,

2) właściwego przygotowania slajdów,

3) wyrazistych merytorycznych konkluzji,

4) spełnienia ograniczeń czasowych,

5) umiejętności przyciągnięcia i utrzymania uwagi słuchaczy.

Po każdym wystąpieniu następuje dyskusja, w której biorą udział wszyscy uczestnicy proseminarium. Dotyczy ona

1) najpierw, merytorycznych treści referatu,

2) a następnie, formalnych i technicznych aspektów prezentacji -

wypowiedzi i pokazu slajdów.

Literatura:

Literatura jest specyficzna dla tematów zainteresowań poszczególnych studentów i ustalana w porozumieniu z ich opiekunami.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie i przedstawienie dwóch prac seminaryjnych (prezentacji) oraz ich dostarczenie w wersji elektronicznej prowadzącemu zajęcia.

Ocenie podlegają elementy wskazane w polu "pełny opis", aktywność w dyskusjach oraz dotrzymanie terminów.

Ocena wystąpień i przygotowanych prezentacji weryfikuje efekty kształcenia: W1, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3.

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza efekty: U3, K1 i K2

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Dariusz Chruściński, Czesław Koepke, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Marecki, Andrzej Niedzielski, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Balter, Czesław Koepke, Andrzej Marecki, Andrzej Niedzielski, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Balter, Ireneusz Grulkowski, Czesław Koepke, Andrzej Marecki, Andrzej Niedzielski, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Dariusz Chruściński, Ireneusz Grulkowski, Czesław Koepke, Andrzej Marecki, Cezary Migaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.