Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przyrządy wirtualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PWIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przyrządy wirtualne
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Blok pracowni inżynierskich
Fizyka Techn. s2. Przedmioty inżynierskie do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw elektroniki z szczególnym uwzględnieniem techniki cyfrowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 50 h):


- udział w laboratoriach – 45 h

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 30 h ):


- przygotowanie do laboratorium – 15 h

- przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 15 h


Łącznie: 80 h (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę pozwalającą wykorzystać funkcje środowiska LabVIEW w procesie symulacji, modelowania, przetwarzania i wizualizacji danych:

- AiRs1: K_W07, K_W01,

- FTs1: K_W01, K_W03.


W2: Opisuje znane metody numeryczne korzystając z funkcji dostępnych z poziomu środowiska LabVIEW:

- AiRs1: K_W06,

- FTs1: K_W05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje dostępne w środowisku funkcje w celu generacji, analizy i wizualizacji danych:

- AiRs1: K_U02, K_U07, K_U09,

- FTs1: K_U01, K_U04.


U2: Potrafi na podstawie dostarczonej specyfikacji samodzielnie wykonać, uruchomić i zasymulować program:

- AiRs1: K_U0, K_U11

- FTs1: K_U06.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość ograniczeń swojej wiedzy i potrafi ją pogłębiać:

- AiRs1: K_K01,

- FTs1: K_K01.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- projektu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Prowadzone zajęcia można podzielić na dwa ściśle powiązane ze sobą moduły:

1. możliwości jakie oferuje pakiet LabView;

2. wykorzystanie pakietu LabView do modelowania i projektowania prostych instrumentów wirtualnych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie, opis środowiska LabVIEW.

2. Debugowanie programu i tworzenie prostych programów do analizy i graficznej prezentacji danych.

3. Struktury dostępne w środowisku LabVIEW.

4. Formatowanie, zapis i odczyt danych.

5. Tworzenie aplikacji oraz dokumentacji.

6. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą VISA

7. Przykładowe aplikacje.

Literatura:

1. http://www.ni.com/labview

2. M. Morris Maano, C. R. Kime, Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów, WNT, Warszawa 2007.

3. G. De Micheli,Synteza i optymalizacja układów cyfrowych(WNT, Warszawa 1998).

4. Józef Kalisz: Podstawy Techniki Cyfrowej, WKŁ. Warszawa 2002.

5. Marcin Chruściel, LabView w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium zaliczane jest na podstawie kolokwium mającego sprawdzić praktyczne umiejętności programistyczne.

Kolokwium ma sprawdzić osiągnięcie efektów: W1, W2, U1, U2, K1

Kryteria oceniania (liczba punktów):

ndst - <0% - 55%)

dst – <55% - 65%)

dst plus – <65% - 75%)

db – <75% - 85%)

db plus – <85% - 95%)

bdb - <95% - 100%>

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)