Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Realizacja dźwięku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-READ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Realizacja dźwięku
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (30h):

wykład - 10h

laboratorium - 20h


Praca własna studenta (60h):

czas na wykonanie zadań domowych - 30h

przygotowania do zaliczenia - 30 h


Razem - 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę:

W1: związaną ze realizacją m.in. dźwięku w grach, budowy i kompozycji muzyki, posiada wiedzę o przydatnych narzędziach, samplach muzycznych, konstrukcji i analizy dźwięku w grach komputerowych (K_W05)

W2: etyczną, ma podstawową wiedzę aspektów prawnych dotyczących korzystania z otwartych licencji, muzyki, prawa autorskiego (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: potrafi zaprojektować dźwięk spójny z grą i dla niej dedykowany, wykorzystywać właściwe programy do tworzenia muzyki (K_U01, K_U04)

U2: potrafi współpracować nad opracowaniem dźwięku w grach (K_U02, K_U07)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, tworząc dźwięki pasujące do gry (K_K06)

K2: potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym, wchodzących w program studiów lub realizowanych poza studiami (K_K04)

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia w pracowni komputerowej "z rękami na klawiaturze"

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot Realizacja Dźwięku obejmuje szeroki zakres działań związanych z nauką tworzenia i edytowania dźwięku z naciskiem na dźwięk wykorzystywany w sektorze gospodarki dotyczącym produkcji, marketingu i sprzedaży gier komputerowych. W ramach kursu poruszane są zagadnienia takie jak: opracowywanie gotowego dźwięku, tworzenie utworu z wykorzystaniem sampli muzycznych, komponowanie dźwięku, udźwiękowienie gry.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na "Realizacje dźwięku":

1. Realizacja dźwięku, cechy dźwięku

2. Motyw i temat muzyczny

3. Metrum, melodia, harmonia,dynamika, barwa dźwięku, agogika

4. Sampling i Audacity

5. Generatory www – syntezatory

6. Zaawansowana edycja dźwięku w programie Audacity

- praca nad dźwiękiem - przester, odszumienie, normalizacja, fade in, fade out, envelope tool, efekt repeat, praca na ścieżkach, mix, export

7. Edycja pliku mp3 (change pitch, equalizer, curve, change tempo, sliding stretch, reverse)

8. Symulacja dźwiękowa

9. Assety dźwiękowe

10. Game sound – udźwiękowienie gry

11. MuseScore – komponowanie na partyturze

12. Udźwiękowienie filmu

13. Formaty plików audio

14. Kompresja stratna i bezstratna

Literatura:

Bruce Block, Opowiadanie obrazem, Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych. Wojciech Marzec, 2015

Tim Summers, Royal Holloway, Understanding Video Game Music, University of London, 2016

Thomas Chance, Composing Music for Games: The Art, Technology and Business of Video Game Scoring, CRC Press, 2016

Michael Sweet, Writing Interactive Music for Video Games: A composer's guide. Game Designe. Addison-Wesley, 2015

Carla Schroder, The Book of Audacity: Record, Edit, Mix and Master with the Free Audio Editor, No Starch Press, 2011

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawdza efekty kształcenia W1, W2, U1 i U2.

Polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych najczęściej w obecności grupy zaliczeniowej.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- wykonanie przez studenta ćwiczeń na poszczególnych zajęciach

- wykonanie zadanych zadań podsumowujących tematy

- obecność i praca na zajęciach

Kryteria oceniania:

- zgodność pracy z zadanym tematem

- kreatywność i poziom wykonanej pracy

- zgodność pracy z zadanym tematem

- kreatywność wykorzystania środków plastycznych, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

- opanowanie warsztatu, znajomość programów komputerowych, poprawność techniczna pracy

- rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę

w praktyce

- nowatorskie ujęcie treści - znajomość dźwięków wykorzystywanych w grach komputerowych, umiejętność odniesienia swojej pracy do panujących trendów, schematów, konkurencyjnych przedstawień

- udział w zajęciach oraz zaangażowanie w zrealizowany projekt

Kryterium oceny:

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rumińska
Prowadzący grup: Katarzyna Rumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski, Katarzyna Rumińska
Prowadzący grup: Katarzyna Rumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski, Katarzyna Rumińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)