Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SEMMGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie proseminarium magisterskiego. Student przystępujący do seminarium musi mieć wyznaczony temat pracy magisterskiej i jej opiekuna.


Do 15 grudnia danego roku student zobowiązany jest złożyć deklarację zamiaru pisania pracy dyplomowej: https://www.fizyka.umk.pl/student/prace-dyplomowe/

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

- 22 godziny z udziałem nauczyciela (20 godzin udziału w seminarium i 2 godziny konsultacji indywidualnych),

- 38 godzin pracy własnej nad przygotowaniem referatów, prezentacji, pracy pisemnej


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – student ma pogłębioną wiedzę ze szczegółowej dyscypliny, w której wykonuje pracę dyplomową (K_W01 – K_W06 dla A; K_W01, K_W02, K_W04 – dla AiR; K_W01 – K_W05 i K_W07 dla F; K_W01 – K_W07 dla FT; K_W01 – K_W06 dla IS)


Wyjaśnienia skrótów: A – astronomia, AiR - automatyka i robotyka, FT - fizyka techniczna, IS - informatyka stosowana.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i obcej – w szczególności anglojęzycznej – literaturze fachowej (K_U05 dla A; K_U01 dla AiR; K_U04 dla F; K_U03 dla FT; K_U01 i K_U03 dla IS)


U2 – potrafi przedstawić wyniki badań własnych i zaczerpnięte z literatury w formie pisemnej, ustnej i w prezentacji multimedialnej, na poziomie specjalistycznym i popularnym (K_U06 i K_U07 dla A; K_U02 dla AiR; K_U07 dla FT; K_U06 i K_U08 dla F; K_U01 dla IS)


U3 – student potrafi krytycznie ocenić i dyskutować wyniki badań własnych i obcych ze studiowanej dziedziny (K_U06 dla A; K_U15 dla AiR; K_U03, K_U04 i K_U07 dla F; K_U03 i K_U04 dla FT)


U4 – zna język angielski w stopniu umożliwiającym efektywne korzystanie z literatury fachowej (K_U07 dla A; K_U16 dla AiR; K_U09 dla F; K_U08 dla FT; K_U02 dla IS)


U5 – ma świadomość konieczności dotrzymywania terminów (K_U09 dla A; K_U18 dla AiR; K_U12 dla F, K_U10 dla FT; K_U07 dla IS)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – zna ograniczenia własnej wiedzy i dąży do jej poszerzenia (K_K01 dla A, AiR, F, FT i IS)


K2 – student potrafi formułować opinie na temat zagadnień studiowanej dziedziny i rozumie potrzebę popularyzacji jej osiągnięć (K_K05 i K_K06 dla A; K_K07 dla AiR; K_K03 dla F; K_K03 dla FT; K_K05 dla IS)


K3 – rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej i rzetelności badawczej i zawodowej (K_K02 dla A; K_K06 dla AiR; K_K02 dla F, FT; K_K03 dla IS)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć seminaryjnych jest wyrobienie umiejętności klarownego prezentowania wyników swoich lub obcych przed szerszym audytorium oraz umiejętności dyskusji na tematy naukowe i techniczne.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje swoim zakresem tematy wykonywanych przez studentów prac magisterskich. Każdy student wygłasza co najmniej dwa referaty, prezentujące ogólne tło wykonywanej przez siebie pracy, jej zamierzenia i stosowane metody oraz otrzymane rezultaty. Po każdym referacie następuje dyskusja wszystkich uczestników seminarium nad jego treścią, a następnie – dyskusja nad technicznymi i formalnymi aspektami dotyczącymi jakości prezentacji i wypowiedzi.

Ponadto każdy student przedstawia pracę pisemną wprowadzającą w problematykę swojej pracy dyplomowej. Praca ta, po zaakceptowaniu przez opiekuna, może stać się rozdziałem pracy magisterskiej.

Literatura:

Literaturę związaną z tematyką pracy magisterskiej ustala ze studentem opiekun pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium podlega zaliczeniu na ocenę, na którą składa się w największym stopniu ocena referatów, ocena pracy pisemnej, ale także ocena udziału w dyskusjach nad problemami prezentowanymi przez innych uczestników seminarium. Ocena uwzględnia również dotrzymanie (niedotrzymanie) terminów.

Referaty (prezentacje) są oceniane z uwzględnieniem:

- ich formalnej konstrukcji (w tym dotrzymania wyznaczonego czasu),

- przejrzystości prezentacji,

- merytorycznej poprawności przedstawianych treści,

- sposób wypowiedzi,

- umiejętności skupienia uwagi słuchaczy.

Przy ocenie prac pisemnych szczególnie wymaga się:

- struktura,

- precyzyjnych i oryginalnych sformułowań,

- właściwego cytowania źródeł.

Ocena referatów, prezentacji i prac pisemnych weryfikuje osiągnięcie efektów W1, U1 – U5, K2 – K3.

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza osiąganie efektów U3, K1, K2, K3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Włodzisław Duch, Norbert Jankowski, Jacek Jurkowski, Agnieszka Słowikowska, Andrzej Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Beata Derkowska-Zielińska, Włodzisław Duch, Andrzej Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Włodzisław Duch, Iwona Gorczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Włodzisław Duch, Włodzimierz Jaskólski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)