Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy odbiorcze w radioastronomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SORAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy odbiorcze w radioastronomii
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

22h pracy z udziałem nauczyciela:

- 20h laboratorium + 2h konsultacji


8h praca indywidualna - przygotowanie raportu podsumowującego zajęcia


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie zaawansowane zjawiska fizyczne występujące w obwodach, elementach i urządzeniach elektronicznych, w szczególności tych wykorzystywanych w radioastronomii - K_W05, K_W08, K_W09


W2: zna i rozumie działanie obwodów analogowych systemów odbiorczych i urządzeń cyfrowych do analizy i przetwarzania sygnałów radiowych, umie zinterpretować sygnały obwodów - K_W05, K_W08, K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada umiejętność analizy zjawisk zachodzących w obwodach antenowych oraz urządzeniach odbiorczych radioteleskopu - K_U01, K_U03, K_U07


U2: umie poprawnie posługiwać się zaawansowaną terminologią radioastronomiczną - K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - K_K01


K2: rozumie potrzebę popularnego przedstawiania zasad działania urządzeń radioastronomicznych - K_K04
Metody dydaktyczne:

pracownia

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów z technicznymi podstawami obserwacji radioastronomicznych. Studenci zapoznają się w pracowni elektronicznej z czynnym prostym odbiornikiem radiowym i będą mogli praktycznie prześledzić jego działanie poznając na tej podstawie zasadę działania radioteleskopu.

Pełny opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów z technicznymi podstawami obserwacji radioastronomicznych. Punktem wyjścia będzie sformułowanie celów jakie mają być osiągnięte za pomocą obserwacji. Następnie pokazane będzie, jak te cele wyglądają od strony technicznej, czyli jakich narzędzi potrzebują radioastronomowie. To doprowadzi do wyszczególnienia wymagań odnośnie wyposażenia aparaturowego i koncepcji realizacji potrzebnych urządzeń. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie podstaw budowy i działania systemów odbiorczych, a następnie będą przedstawione przykłady rozwiązań systemów odbiorczych stosowanych na radioteleskopie RT-4. W końcowej części studenci zapoznają się w pracowni elektronicznej z czynnym prostym odbiornikiem radiowym i będą mogli praktycznie prześledzić jego działanie. To będzie najważniejszy punkt programu, bo wskazane będą relacje pomiędzy elementami tego odbiornika, a omówionymi wcześniej schematami blokowymi odbiorników RT-4.

Literatura:

Podręcznik:

T. L. Wilson, K. Rohlfs, S. Hüttemeister, "Tools of Radio Astronomy" wyd. V edycja dostępna na stronie: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-540-85122-6

Autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego oraz mgr. inż. Eugeniusza Pazderskiego: https://epsrv.astro.umk.pl/~ep (hasło przesyłają prowadzący).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie rozmowy sprawdzającej poznane treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz, Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz, Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz, Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz, Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)