Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium fizyczne dla Gimnazjum i Liceum Akademickiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SZ-SFGA-SS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium fizyczne dla Gimnazjum i Liceum Akademickiego
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z matematyki i fizyki na poziomie pierwszej/drugiej klasy liceum

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60 h

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 20 h

- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 10 h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do opisu oraz modelowania prostych zjawisk fizycznych i obiektów technicznych (fizyka: K_W01)

W2 - zna podstawowe prawa mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, termodynamiki, optyki geometrycznej i falowej oraz fotometrii, elektryczności i magnetyzmu; potrafi opisać zjawiska i procesy fizyczne (fizyka: K_W05)

W3 - zna jednostki układu SI i elementy teorii niepewności pomiarowych w zastosowaniu do eksperymentów fizycznych (fizyka: K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada umiejętność analizy, opisu i przystępnego przedstawiania zjawisk fizycznych z zakresu mechaniki, ciepła, elektryczności, magnetyzmu i optyki (fizyka: K_U01)

U2 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (fizyka: K_U04)

U3 - potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze osiągnięcia z zakresu fizyki (fizyka: K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (fizyka: K_K01)

K2 - potrafi pracować samodzielnie i w zespole (fizyka: K_K05)

K3 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy fizycznej (fizyka: K_K04)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez uczniów umiejętności opisu matematycznego zjawisk przyrodniczych oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych.

Pełny opis:

1) Wektory w bazie kartezjańskiej, działania na wektorach

2) Niekartezjańskie układy współrzędnych

3) Pochodna funkcji w punkcie, pochodna funkcji, interpretacja fizyczna pochodnej

4) Pochodna cząstkowa, obliczanie pochodnych

5) Ruch prostoliniowy jednostajny i niejednostajny

6) Ruch w dwóch i w trzech wymiarach

7) Ruch obrotowy

8) Zasady dynamiki Newtona, prawo powszechnej grawitacji

9) Praca, moc, energia

10) Operator nabla i jego działanie na pola skalarne i wektorowe

11) Siły zachowawcze

12) Pole grawitacyjne i pole elektrostatyczne jako przykłady pól zachowawczych

13) Jednowymiarowy oscylator harmoniczny

14) Drgania tłumione i wymuszone

15) Różniczkowe równania ruchu

16) Elementy fizyki relatywistycznej

17) Podstawy rachunku całkowego

Literatura:

1. G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz, Toruński poręcznik do fizyki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010

2. G. Karwasz, M. Więcek, Fizyka współczesna, ZDF UMK, Toruń 2012

3. P.G. Hewitt, "Fizyka wokół nas", PWN, Warszawa 2000

4. E. Boeker, R. van Grondelle, "Environmental Physics", Wiley, 1999

5. L.N. Cooper, "Istota i struktura fizyki", PWN, Warszawa 1975

6. R. Resnick, D. Halliday, "Podstawy fizyki", PWN, Warszawa 2003

7. T.D. Rossing, C.J. Chiaverina, "Light Science, Physics and the Visual Arts", Springer, 1999

8. D. Cassidy, G. Holton, J. Rutherford, "Understanding physics", Springer Verlag, New York 2005

Efekty uczenia się:

1. Pogłębiona wiedza z fizyki w zakresie realizowanych treści.

2. Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z fizyki i astronomii.

3. Nabycie kompetencji wykonywania ciekawych doświadczeń z fizyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

1. Aktywność na zajęciach

2. Sprawdzian wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Winicjusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Ciuryło
Prowadzący grup: Roman Ciuryło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)