Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty energetyki odnawialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WAENO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne)
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty energetyki odnawialnej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Fizyki Technicznej
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zagadnienia na poziomie szkoły średniej z fizyki dotyczące mocy i energii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 35 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 10 godz.

- czytanie literatury - 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 15 godz.


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada podstawową wiedzę na temat powiązań fizyki z niektórymi obszarami energetyki odnawialnej (np. pojęcia energii pierwotnej i użytecznej).

W2: Wie jak działają urządzenia takie jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne (różnego rodzaju), rekuperatory, itp.

W3: Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i instalacji przetwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

W4: Posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkować prawnych związanych z energetyką odnawialną.


Efekty przedmiotowe W1 - W4 realizują efekty kierunkowe:

K_W04, K_W09 dla Fizyki technicznej s1

K_W04, K_W10, K_W11 dla Automatyki i robotyki s1

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować, opisywać i przystępnie przedstawiać zjawiska fizyczne z zakresu energetyki odnawialnej.

U2: Posiada umiejętność pozyskiwania rzetelnych informacji z literatury, internetu, czasopism oraz wyciągania wniosków związanych z energetyką odnawialną.

U3: Potrafi zrozumieć i ocenić nowe rozwiązania w zakresie energetyki odnawialnej.


Efekty przedmiotowe U1 - U3 realizują efekty kierunkowe:

K_U01, K_U03 dla Fizyki technicznej s1

K_U01 dla Automatyki i robotyki s1

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi ocenić posiadaną wiedzę, rozumie konieczność ciągłego dokształcania się ze względu na szybko zmieniające się technologie.

K2: Rozumie aspekty i skutki wpływu energetyki odnawialnej na środowisko.


Efekty przedmiotowe K1 i K2 realizują efekty kierunkowe:

K_K01, K_K02 dla Fizyki technicznej s1

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 dla Automatyki i robotyki s1

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- wykład konwersatoryjny,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis:

Wykład porusza tematykę odnawialnych źródeł energii. Na wykładzie omawiane będą zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych wpływ OZE na środowisko, a także aspekty prawne.

Pełny opis:

1. Energetyka konwencjonalna

- źródła energii,

- kierunki rozwoju energetyki konwencjonalnej,

- wpływ na środowisko.

2. Odnawialne źródła energii

- rys historyczny,

- podział odnawialnych źródeł energii,

- zagadnienia prawne,

3. Energia wody

- podstawy teoretyczne,

- potencjał hydroenergetyczny świata i Polski,

- podstawy teoretyczne,

- duże elektrownie wodne,

- małe elektrownie wodne,

- energia pływów,

- energia fal i prądów morskich,

- wpływ na środowisko.

4. Energia wiatru

- podstawy teoretyczne,

- konstrukcje i charakterystyki turbin wiatrowych,

- lądowe i morskie farmy wiatrowe,

- perspektywy rozwoju turbin wiatrowych,

- wpływ na środowisko.

5. Energia promieniowania słonecznego

- podstawy teoretyczne,

- charakterystyka promieniowania słonecznego,

- pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej,

- aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej,

- ogniwa fotowoltaiczne,

- wpływ na środowisko.

6. Niskotemperaturowa energia mórz i oceanów

- konwersja energii termicznej oceanu na energię mechaniczną,

- obecny stan zaawansowania systemów OTEC,

7. Energia geotermalna

- metody wykorzystania energii geotermalnej,

- zasoby geotermalne Polski,

- obecny stan polskiej energetyki geotermalnej,

- wpływ na środowisko.

8. Energia biomasy

- energetyczny potencjał biomasy,

- plantacje energetyczne,

- spalanie biomasy,

- wpływ na środowisko.

9. Biogaz

- pozyskiwanie biogazu,

- konwersja biogazu w energię cieplną i elektryczną,

- wpływ na środowisko.

10. Ogniwa paliwowe

- zasada działania,

- rodzaje ogniw,

- zastosowania,

- bezpieczeństwo.

11. Magazynowanie energii

- magazynowanie energii cieplnej,

- magazynowanie energii chemicznej,

- magazynowanie energii potencjalnej i kinetycznej.

12. Oszczędzanie energii

- rozwiązania systemowe,

- urządzenia energooszczędne,

- pompy ciepła,

- rekuperacja.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Witold Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, ISBN/ISSN:978-83-7926-041-6, Wydawnictwo WNT Rok wydania 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Marcin Popkiewicz, Rewolucja energetyczna? Ale po co?, Wydawnictwo Sonia Draga 2019.

2. Dane GUS dotyczące OZE w Polsce (aktualne dane dostępne na stronie www.gus.pl)

3. Internet.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin pisemny- sprawdzenie wiedzy z zakresu: W1, W2, U1, U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu. Egzamin trwa 90 minut i zawiera 20 otwartych pytań (każde pytanie za jeden punkt, w przypadku poprawnej częściowej odpowiedzi 0.5 punktu).

Liczba punktów/Ocena:

20 - 18 / bdb (5)

17 - 16 /dobry + (4,5)

15 - 14 /dobry (4)

13 - 12 / dostateczny + (3,5)

11 - 10 /dostateczny (3)

< 10 - niedostateczny (2)

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bielska, Rafał Linowiecki, Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Strzałkowski
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Strzałkowski
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Strzałkowski
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.