Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do studiowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WDOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do studiowania
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

wykład - 8 godz.

ćwiczenia laboratoryjne - 8 godz.

praca samodzielna - 9 godz.


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach prawnych i etycznych związanych z podjętymi przez niego studiami

W2: zna zasady uczestniczenia w kształceniu i ma wiedzę o sposobach nauczania oraz weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na studiowanym kierunku

W3: wie, że celem systemu szkolnictwa wyższego w Polsce jest jak najlepsze przygotowanie studenta do samodzielnego funkcjonowania w obszarze studiowanej dziedziny wiedzy po ukończeniu studiów

W4: rozumie, że ukończenie studiowanego kierunku oraz wykorzystanie z sukcesem zdobytego na studiach wykształcenia wymaga systematycznej i rzetelnej pracy własnej oraz konieczności stosowania się do ustalanych przez prawo i przez przełożonych zasad.


Powyższe efekty realizują realizują następujące efekty kierunkowe: K_W11 dla A, K_W13 dla AiR, K_W07 dla F, K_W11 dla FT


Wyjaśnienia skrótów: A - astronomia, AiR - automatyka i robotyka, F - fizyka, FT - fizyka techniczna, IS - informatyka stosowana

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: samodzielnie wyszukać potrzebną informację związana z organizacją procesu kształcenia na studiowanym kierunku

U2: napisać poprawnie skonstruowane podanie/pismo do władz lub administracji uczelni

U3: używać systemu USOS do weryfikacji swoich osiągnięć oraz rejestracji na zajęcia

U4: planować swoje kształcenie na wybranym kierunku, np. poprzez wybór przedmiotów nieobligatoryjnych


Powyższe efekty realizują realizują następujące efekty kierunkowe: K_U11 dla A, K_U15 dla AiR, K_U09 dla F, K_U12 i K_U14 dla FT, K_U23 dla IS

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozumie, że uczciwość, rzetelność i kultura osobista są niezbędne podczas studiowania oraz prowadzenia badań

K2: Student uznaje ważną rolę popularyzacji wiedzy wśród społeczeństwa


Powyższe efekty realizują następujące efekty kierunkowe:

K_K02 i K_K03 dla A, K_K04 dla AiR, K_K02 i K_K04 dla F, K_K0 i K_K05 dla FT, K_K02 dla IS

Metody dydaktyczne:

wykład,

ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studenta 1 roku w problematykę studiów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Student poznaje organizację systemu kształcenia na UMK. Prezentowana jest istota studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych przez Wydział, działalność studencka (samorząd, koła naukowe) oraz możliwości mobilności studentów. Ponadto przedstawiane są podstawowe informacje o prawach i obowiązkach studenta. Student nabywa podstawowe umiejętności praktyczne związane z komunikacją na Wydziale i Uczelni, organizacją kształcenia oraz z korzystania z zasobów bibliotecznych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe akty prawne regulujące działalność UMK.

2. Podstawowe informacje o Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - struktura, władze, ogólna charakterystyka prowadzonych kierunków studiów, organizacja kształcenia.

3. Sprawy studenckie - Samorząd, przedstawiciele studentów, stypendia, organizacje studenckie

4. Rola prorektora i prodziekana ds. studenckich oraz pełnomocników JM Rektora

5. Podstawowe prawa i obowiązki studentów UMK - regulamin, etyka i dobre obyczaje

6. Informacje praktyczne:

a) jak dobrze studiować - sposób uczenia się, zajęcia obowiązkowe i nieobowiązkowe, konsultacje

b) informatyzacja studiowania - konta studenckie, korespondencja elektroniczna, USOS i rejestracja na zajęcia

c) wyszukiwanie potrzebnych informacji

d) zachowanie - pisanie podań, elementy savoir vivre'u

Ćwiczenia laboratoryjne w pracowniach komputerowych:

1. zakładanie konta, wprowadzenie sygnatury

2. wyszukiwanie podstawowych informacji przydatnych do studiowania,

3. pisanie podań oraz oficjalnych listów elektronicznych

4. rejestracja na zajęcia w systemie USOS

Literatura:

Dokumenty:

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-szkolnictwo-wyzsze-bip/

http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/

https://www.fizyka.umk.pl/student/programy-studiow/

Kurs biblioteczny:

https://www.bu.umk.pl/studenci

Informacje ogólne:

http://www.nauka.gov.pl/

http://www.umk.pl/

http://www.fizyka.umk.pl/

http://www.samorzad.umk.pl/

http://biblioteki.umk.pl/

Niektóre regulaminy i instrukcje:

http://www.umk.pl/studenci/

http://www.umk.pl/studenci/regulamin/

https://www.uci.umk.pl/index.php/Kategoria:Studenci_i_doktoranci

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie całego przedmiotu (bez oceny) otrzymuje student, który:

1. prawidłowo napisał podanie do władz uczelni dot. wskazanego zagadnienia,

2. potrafi napisać maila do prowadzącego z zachowaniem odpowiednich zwrotów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Jacek Jurkowski, Katarzyna Siudzińska, Michał Słowiński, Mateusz Tejer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

Wykład i laboratoria w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Jacek Jurkowski, Michał Makowski, Michał Słowiński, Mateusz Tejer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

Wykład i laboratoria w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Mirosław Bylicki, Jacek Jurkowski, Michał Słowiński, Mateusz Tejer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

Wykład i laboratoria w formie zdalnej zgodnie z planem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)