Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WMK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej II
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość mechaniki kwantowej na poziomie I i II stopnia studiów

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem wykładowcy : 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- znajomość teorii ewolucji układów kwantowych a w szczególno-

ści teorii kanałów kwantowych. (fizyka K-W01);


W2- znajomość zagadnień dekoherencji w układach kwantowych.

(fizyka K-W01)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność analizy problemó dekoherencji (fizyka K-U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - rozumienie zakresu własnej wiedzy na temat otwartych

układów kwantowych i zjawisk w nich występujących

( fizyka K-K01)

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny i konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja współczesnego opisu ewolucji otwartych układów kwantowych i zjawisk w nich występujących.

Pełny opis:

1) Opis korelacji w układach kwantowych

a) Podstawy iloczynu tensorowego przestrzeni liniowych

b) Stany separowalne

c) Stany splątane

2) Dynamika układów otwartych

a) Odwzorowania dodatnie i kompletnie dodatnie

b) Kanały kwantowe

c) Równania typu Master

d) Podprzestrzenie bez dekoherencji

Literatura:

- D. Bruss, G. Leuchs, Lectures on quantum information, Wiley,

2007

- F. Benatti, R. Floreanini, Irreversible quantum dynamics, Springer,

2004

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

----------------

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowak
Prowadzący grup: Wiesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wybrane elementy molekularnej mechaniki kwantowej

Pełny opis:

1. Znaczenie mechaniki kwantowej w teoretycznym opisie materii

2. Klasyczny opis ruchu. Przestrzeń fazowa. Równanie Liouville'a.

3. Metoda Lokalnie Wzmocnionego Próbkowania (LES) jako przyklad przybliżenia formalnego w opisie dynamiki ukladu złożonego.

4. Przybliżenie Borna-Oppenheimera. Pojęcie powierzchni energii potencjalnej.

5. Metoda Hartree-Focka - założenia, wyprowadzenie równań.

6. Trudności związane ze ścisłym opisem układów wieloelektronowych. Efekty relatywistyczne. Problem korelacji elektronowej.

7. Algebraizacja metody HF. Metoda Ritza. Metoda LCAO MO. Bazy funkcyjne.

8. Mapa współczesnych metod obliczeniowych. Metody zaburzeniowe, wariacyjne, półempiryczne, ich rola w rozwoju chemii i fizyki.

9. Metody funkcjonałów gęstości.

10. I i II twierdzenie Hohenberga-Kohna. Równania Kohna-Shama.

11. Wybrane zastosowania metod DFT.

12. Metoda Time Dependent DFT. Problemy związane z obliczaniem widm elektronowych.

13. Elementy teorii ciała stałego i teorii grup punktowych.

14. Dynamika kwantowa ab initio na przykładzie metody Carr-Parinello

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowak
Prowadzący grup: Wiesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wybrane elementy molekularnej mechaniki kwantowej

Pełny opis:

1. Znaczenie mechaniki kwantowej w teoretycznym opisie materii

2. Klasyczny opis ruchu. Przestrzeń fazowa. Równanie Liouville'a.

3. Metoda Lokalnie Wzmocnionego Próbkowania (LES) jako przyklad przybliżenia formalnego w opisie dynamiki ukladu złożonego.

4. Przybliżenie Borna-Oppenheimera. Pojęcie powierzchni energii potencjalnej.

5. Metoda Hartree-Focka - założenia, wyprowadzenie równań.

6. Trudności związane ze ścisłym opisem układów wieloelektronowych. Efekty relatywistyczne. Problem korelacji elektronowej.

7. Algebraizacja metody HF. Metoda Ritza. Metoda LCAO MO. Bazy funkcyjne.

8. Mapa współczesnych metod obliczeniowych. Metody zaburzeniowe, wariacyjne, półempiryczne, ich rola w rozwoju chemii i fizyki.

9. Metody funkcjonałów gęstości.

10. I i II twierdzenie Hohenberga-Kohna. Równania Kohna-Shama.

11. Wybrane zastosowania metod DFT.

12. Metoda Time Dependent DFT. Problemy związane z obliczaniem widm elektronowych.

13. Elementy teorii ciała stałego i teorii grup punktowych.

14. Dynamika kwantowa ab initio na przykładzie metody Carr-Parinello

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)