Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Eksploracja masywnych zbiorów danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-AD-EkspMasZD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Eksploracja masywnych zbiorów danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru
Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby w pełni docenić materiał w tego wykładu, zalecamy

następujące wymagania:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu informatyki

obejmujące bazy danych i programowanie współbieżne

oraz systemy operacyjne.

2. Algorytmy oraz struktury danych i matematyka dyskretna.

3. Eksploracja danych oraz metody uczenia maszynowego.

4. Wymagana jest praktyczna znajomość współczesnego

języka programowania np. Python, C, C++, C#, Java, itp.

oraz zasad programowania obiektowego


Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – wykład,

30 godz. – laboratoria,

3 godz. – egzamin,

3 godz. - prezentacja zadań – laboratoria.

30 godz. - konsultacje z prowadzącymi zajęcia,

20 godz. - praca własna: przygotowanie zadań,

20 godz. - bieżące przygotowania do zajęć, studiowanie literatury, 20 godz.- praca własna: przygotowanie do egzaminu.

RAZEM: 156 godz, (6 pkt ECTS.)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - Zna zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów i programów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych (K_W12).

W02 - Zna metody statystycznej analizy danych, w tym zagadnienia estymacji, testowania hipotez i redukcji wymiaru danych (K_W03, K_W05).

W03 - Zna metody algorytmicznego rozwiązywania problemów obliczeniowo trudnych (aproksymacja, FFT, szybkie algorytmy wykładnicze, heurystyki, metody Monte Carlo, algorytm Metropolisa, symulowane wyżarzanie, algorytmy genetyczne) (K_W12).

W04 - Zna biegle co najmniej jeden język programowania oraz biblioteki algorytmów i struktur danych; ma wiedzę na temat praktycznych uwarunkowań wydajnych implementacji algorytmów (K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 - Projektuje i analizuje algorytmy rozproszone; potrafi uzasadnić ich poprawność i przeanalizować złożoności (K_U16).

U02 - Posługuje się bibliotekami algorytmów i struktur danych, w tym bibliotekami algorytmów numerycznych (K_U16, K_U15).

U03 - Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi tworzenie oprogramowania i jego utrzymanie (K_U15, K_U17).

U04 - Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma i konferencje naukowe w swojej specjalności (K_U02).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K01).

K02 - Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski, posługując się zasadami logiki (K_K01).

K03 - Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny (K_K03).

K04 - Skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób; właściwie posługuje się terminologią fachową; potrafi nawiązać kontakt w obrębie swojej dziedziny i z osobą reprezentującą inną dziedzinę (K_K05, K_K06).

K05 - Pracuje systematycznie i posiada umiejętność pozytywnego podejścia do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów (K_K03, K_K04).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

● wykład informacyjny (konwencjonalny).

Metody dydaktyczne poszukujące:

● ćwiczeniowa,

● laboratoryjna,

● klasyczna metoda problemowa.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne

Skrócony opis:

Dynamiczne pojawienie się dużych zbiorów danych w internecie spowodowała konieczność ich szybkiego przetwarzania, a umiejętność ta powoli staje się jednym z podstawowych wymogów pracy w wielu dużych firmach. Zagadnienie to jest wymagające i pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej z takich dziedzin jak algorytmika, przetwarzanie danych, eksploracja danych itp. Ponadto, ze względu na specyfikę problemu, istotnym elementem zagadnienia stała się nauka optymalizacji kodu eksplorującego dane z wykorzystaniem dostępnych narzędzi w rożnych kontekstach: obliczeń, zużycia energii, ograniczeniami związanymi z przesyłem i składowaniem danych.

Wykład ten przedstawi pojawiające się w tej dziedzinie problemy oraz paradygmaty pozwalające na ich rozwiązanie.

Pełny opis:

Wykład

Popularność sieci Web i biznesu w internecie (tzw. e-commerce) spowodowała powstanie wielu zbiorów danych, z których informacje mogą być pozyskiwane za pomocą metod eksploracji danych. Tym co odróżnia ten wykład od innych o podobnej tematyce jest to, że skupia się on na eksploracji danych ze zbiorów o bardzo dużej wielkości, czyli danych tak dużych, że nie mieszczą się swobodnie w pamięci operacyjnej czy wręcz dysku pojedynczego węzła obliczeniowego. Opiszemy i podamy motywacje technik w eksploracji dużych zbiorów danych.

Skoncentrujemy się na praktycznych aspektach algorytmów, które zostały wykorzystane w celu rozwiązania kluczowych problemów w eksploracji danych, a które mogą być wykorzystane na nawet największych zbiorach danych. Dział ten w literaturze był dotąd potraktowany tylko powierzchownie i nie ma jeszcze kompleksowego przeglądu istniejących metod.

Co ważne, w tym wykładzie będziemy mówić o tym jak rozwiązać konkretne problemy eksploracji danych w kontekście ogromnego rozmiaru danych. Ponadto, celem tego wykładu jest także wyrobienie intuicji programistycznych dotyczących rozwiązywania standardowych problemów związanych z przetwarzaniem danych typu "big data".

Wykład zaczyna się od przypomnienia podstawowych zagadnień eksploracji danych, następnie krótkiej dyskusji na temat Map Reduce’a, który jest ważnym modelem skalowalnego przetwarzania danych. Dalej wyjaśnimy tajniki poszukiwania podobnych obiektów z szczególnym uwzględnieniem technik hashwania. Następnie zajmiemy się algorytmami eksploracji i przetwarzania strumieni danych, które pojawiają się zbyt szybko i jest ich zbyt dużo by dokonać wyczerpującej analizy. Kolejnym z omówionych tematów będą metody analizy połączeń w sieci Web, pojawi się idea Page Ranku oraz inne metody. Pozostałe tematy dotyczą problemów ze znalezieniem zbiorów częstych i klastrowania. Ponadto rozpatrzymy dwa zastosowania: systemy rekomendacyjne oraz reklamę internetową, obydwie niezbędne w ebiznesie. Wykład z założenia zamierza być interesujący zarówno dla teoretyków jak i praktyków.

Przedmiot będzie zrealizowany w dwóch częściach: wykład oraz laboratorium. Wykład będzie obejmował teoretyczne i praktyczne aspekty przetwarzania i eksploracji dużych zbiorów danych. W ramach wykładu zamierzamy przedstawić modele eksploracji danych w paradygmacie rozproszonym. Materiały wykładu zostaną udostępnione w formie slajdów.

Laboratorium

Praca w laboratorium będzie polegać przede wszystkim na samodzielnym wykonaniu przez studentów zadań związanych z prezentowanymi na wykładzie zagadnieniami. Ćwiczenia będą prowadzone w formie zachęcającej uczestników do intensywnej pracy w trakcie zajęć, jak i samodzielnej pracy domowej. W ramach laboratorium przewidujemy implementację i eksperymentowanie z otwartymi implementacjami przedstawionych algorytmów. Treści zadań (wraz z opisem ich realizacji) będą udostępnione w formie materiałów z laboratorium publikowanych w systemie Moodle.

Literatura:

Jure Leskovec, Anand Rajaraman, and Jeffrey David Ullman. Mining of massive datasets. Cambridge University Press, 2014. (http://www.mmds.org/)

Jiawei Han, Micheline Kamber. Data Mining: Concepts and Techniques. The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 2000.

Tadeusz Morzy. Eksploracja danych Metody i algorytmy. PWN, 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie zadań zaliczeniowych wykonywanych częściowo w trakcie laboratoriów i częściowo samodzielnie (U01-U04, K01-K03, K05, W02, W04).

Zaliczenie wykładu na podstawie oceny z ćwiczeń i indywidualnego projektu (prezentacja + pytania do projektu) (W01-W04, U01-U04, K01-K04).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Piotr Przymus, Krzysztof Rykaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z obowiązującym na UMK rygorem sanitarnym. Pierwszy tydzień zdalnie, później najprawdopodobniej stacjonarnie.

Moodle: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=2364

Pierwszy wykład https://vc.umk.pl/b/pio-a94-dn7

Proszę o kontakt osoby spoza WMiI które nie mają dostępu do moodle: eror@mat.umk.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)