Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wizualizacja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-AD-WizDan
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem. Zaliczenie przedmiotu Narzędzia eksploracji danych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

a. konwersatorium – 30 godzin,

b. bieżące przygotowanie do zajęć, w tym rozwiązywanie zadań zleconych przez prowadzących oraz konsultacje z prowadzącymi zajęcia – 20 godzin.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

a. Studiowanie literatury – 5 godzin.

b. Samodzielne zapoznanie się z możliwościami oprogramowania do wizualizacji danych – 10 godzin.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach):

a. Przygotowanie projektu na zaliczenie kursu: 15 h.

Razem: 80 h. (3 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Zna najpopularniejsze typy wykresów statystycznych (K_W04).

W02: Zna zasady ich tworzenia oraz narzędzia informatyczne, które może do tego wykorzystać (K_W04, K_W10).

W03: Ma wiedzę na temat percepcji elementów graficznych obrazów (K_W04).

W04: Zna złożone formy wizualizacji danych (K_W03, K_W04).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi dobrać typ wykresu statystycznego do danych (K_U05).

U02: Umie dostosować wykres do rodzaju odbiorcy oraz miejsca i formy prezentacji wykresu (K_U05).

U03: Potrafi wykorzystywać możliwości graficzne znanych sobie programów do analizy danych (K_U13).

U04: Potrafi stworzyć złożoną formę wizualizacji danych (K_U05, K_U13).

U05: Potrafi odnaleźć się w grupie podczas pracy nad wspólnym projektem, w razie potrzeby umie przejąć inicjatywę i pokierować zespołem (K_U18).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Krytycznie ocenia analizowane grafiki statystyczne (K_K03).

K02: Jest kreatywny, potrafi twórczo pracować, wykonując interesujące wizualizacje danych (K_K01).

K03: Potrafi spojrzeć na wykonane przez siebie wizualizacje danych oczami odbiorcy, by dostosować je do jego potrzeb (K_K05).

K04: Korzystając z gotowych grafik pobranych np. z Internetu, dba o prawa autorskie ich twórców (K_K07).


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, giełda pomysłów, metoda laboratoryjna, metoda projektu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Wizualizacja danych jest zazwyczaj pierwszym krokiem wykonywanym przy każdej analizie danych. Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych technik wizualizacji danych oraz zasad tworzenia dobrych grafik, a także wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności odpowiedniego dobrania wizualizacji do typu danych oraz sposobu prezentacji.

Pełny opis:

Program przedmiotu przewiduje zapoznanie studentów z historią wizualizacji danych, podstawowymi typami grafik statystycznych oraz bardziej złożonymi formami typu infografiki i dashboardy. Uwaga studentów zostanie także zwrócona na percepcję obrazu. Przedstawione zostaną również możliwości graficzne podstawowego oprogramowania do analizy danych: PS IMAGO PRO, R, Pythona, Tableau oraz PowerBI.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Przemysław Biecek: Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. SmarterPoland.pl, Warszawa, 2016.

- Cole Nussbaumer Knaflic: Storytelling danych. Poradnik wizualizacji danych dla profesjonalistów. Helion SA, Gliwice, 2019.

- Claus O. Wilke: Podstawy wizualizacji danych. Zasady tworzenia atrakcyjnych wykresów. Helion, Gliwice, 2020. Do tego kurs prowadzony przez autora: https://wilkelab.org/SDS375/schedule.html

Literatura dodatkowa:

- Mark Smiciklas: Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie. Helion, Gliwice, 2014.

- Wojciech Korsak: Wizualizacja informacji w biznesie. Novae Res, Gdynia, 2015.

- Alexandru C. Telea: Data Visualization. Principles and Practice. CRC Press, 2015.

- Julie Steele, Noah Iliinsky (ed.): Beautiful Visualization. Looking at Data Through the Eyes of Experst. O'Reilly, 2010.

- Mico Yuk, Stephanie Diamond: Data Visualization for Dummies. Willey, 2014.

- Dona M. Wong: The Wall Street Journal. Guide to Information Graphics. The Dos & Don'ts of Presenting Data, Facts, and Figures. W. W. Norton & Company Inc., 2013.

- Chun-houh Chen, Wolgang Hardle, Antony Unwin (Ed.), Handbook Of Data Visualization, Springer-Verlag, Berlin, 2008 - dostępne wraz z innymi ciekawymi prezentacjami na stronie http://haralick.org/DV/data_visualization.shtml

Metody i kryteria oceniania:

Zadania zlecone przez prowadzącego – kryterium zaliczenia ustala prowadzący na początkowych zajęciach - W01, W02, U02, U03, K03.

Przedłużona obserwacja – kryterium zaliczenia ustala prowadzący na początkowych zajęciach W03, U02, K01, K03.

Projekt zaliczeniowy – kryterium zaliczenia ustala prowadzący na początkowych zajęciach - W03, W04, U01, U04, U05, K02, K04.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Falkowski
Prowadzący grup: Adrian Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Falkowski
Prowadzący grup: Adrian Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Falkowski
Prowadzący grup: Adrian Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)