Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konwersatorium algorytmiki turniejowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1KAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium algorytmiki turniejowej
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty do wyboru
Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru
Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość algorytmów i struktur danych, umiejętność programowania w wybranym języku programowania, podstawowa wiedza z matematyki dyskretnej i teorii grafów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - wykład,

30 godz. - ćwiczenia,

40 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, samodzielne rozwiązywanie zadań konkursowych,

30 godz. - udział w zewnętrznych konkursach programistycznych,

20 godz. praca własna - przygotowanie do zaliczenia i egzaminu.


RAZEM: 150 godz.


6 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności (KW_02)

W2: zna najważniejsze konstrukcje programistyczne (KW_03)

W3: zna metody i techniki projektowania, analizowania i programowania algorytmów (KW_04)

W4: zna najważniejsze struktury danych i wykonywane na nich operacje (KW_05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi projektować oraz analizować algorytmy pod kątem ich poprawności i złożoności obliczeniowej (KU_07)

U2: potrafi użyć podstawowych oraz zaawansowanych technik algorytmicznych i struktur danych do rozwiązania postawionych przed nim zadań (KU_07)

U3: potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów algorytmicznych (KU_01)

U4: potrafi efektywnie implementować zaprojektowane przez siebie algorytmy (KU_07)

U5: potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranych środowiskach programistycznych (KU_05)

U6: potrafi czytać ze zrozumieniem programy zapisane w różnych językach programowania (KU_06)


Wszystkie czynności związane z rozwiązywaniem problemów algorytmicznych student powinien wykonywać w ograniczonym czasie, podobnie do warunków panujących w trakcie zawodów programistycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

KK1: skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób (KK_02)

KK2: właściwie posługuje się terminologią fachową (KK_02)

KK3: potrafi nawiązać kontakt w obrębie swojej dziedziny i z osobą reprezentującą inną dziedzinę (KK_02)

KK4: rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności (KK_03)

Metody dydaktyczne:

Co drugie zajęcia będzie się odbywał konkurs programistyczny. Jego wyniki oraz metody rozwiązywania zadań będą omawiane na pozostałych co drugich zajęciach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Konwersatorium jest przeznaczone dla studentów zainteresowanych rozwiązywaniem problemów algorytmicznych oraz udziałem w indywidualnych i zespołowych zawodach programistycznych. W ramach przedmiotu będziemy się zajmować przygotowaniami zarówno od strony technicznej (algorytmicznej) jak i taktycznej (turniejowej). Konwersatorium będzie również stanowiło podstawę selekcji reprezentacji WMiI na zawody ACM.

Pełny opis:

Na zajęciach będą omawiane m.in. następujące zagadnienia:

 • Elementy strategii na zawodach
 • Pomoce ,,naukowe'': makra i biblioteczka
 • Struktury danych
 • Algorytmy grafowe
 • Geometria obliczeniowa
 • Kombinatoryka 
 • Teoria liczb
 • Algorytmy tekstowe
 • Algorytmy numeryczne 
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • Steven Halim, Felix Halim Competitive programming: increasing the lower bound of programming contests
 • Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla Wyzwania programistyczne
 • Piotr Stańczyk Algorytmika praktyczna: nie tylko dla mistrzów
 • Thomas H. Cormen, Charles E. Leicerson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein Wprowadzenie do algorytmów
 • Donald E. Knuth Sztuka programowania
 • Witold Lipski Kombinatoryka dla programistów

Literatura uzupełniająca:

Metody i kryteria oceniania:

Składowymi oceny końcowej będą:

 • łączna liczba rozwiązanych zadań
 • liczba rozwiązań zadań prezentowanych podczas zajęć
 • liczba oraz jakość przygotowanych opracowań zadań

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Ze względu na specyfikę przedmiotu zadania rozwiązywane podczas zajęć są istotnie różne od zadań rozwiązywanych w latach ubiegłych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Ze względu na specyfikę przedmiotu zadania rozwiązywane podczas zajęć są istotnie różne od zadań rozwiązywanych w latach ubiegłych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Ze względu na specyfikę przedmiotu zadania rozwiązywane podczas zajęć są istotnie różne od zadań rozwiązywanych w latach ubiegłych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Ze względu na specyfikę przedmiotu zadania rozwiązywane podczas zajęć są istotnie różne od zadań rozwiązywanych w latach ubiegłych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Ze względu na specyfikę przedmiotu zadania rozwiązywane podczas zajęć są istotnie różne od zadań rozwiązywanych w latach ubiegłych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)