Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Programowanie II (C,C++)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1PR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie II (C,C++)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-Umiejętność programowania w języku C (Programowanie I)

-Znajomość środowiska UNIX

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godz. – wykład

5 godz. - egzamin

30 godz. - ćwiczenia

50 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury, przygotowywanie prac domowych,

35 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu.

Razem 135 godzin

4 ptk ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania (imperatywny, obiektowy, funkcyjny, logiczny, skryptowy, maszyna wirtualna, podstawy translacji, deklaracje i typy, odśmiecanie, mechanizmy abstrakcji); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) (X1A_W01, X1A_W03, X1A_W04, X1A_W05)

K_W11 ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania

K_W03 zna podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, instrukcje sterujące, wywoływanie podprogramów i przekazywanie parametrów) oraz pojęcia składni i semantyki języka programowania C++


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (GCC C++)

K_U08 projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych

K_U22 projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową

K_U16 potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu

K_U03 potrafi pracować indywidualnie, potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Kreatywność: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań

K_K04 Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

K_K06 Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych


Metody dydaktyczne:

1) Wykład wraz z prezentacją (slajdy)

2) Pokaz podstawowych czynności

3) Ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauka programowania w języku C++. Omawiane są konstrukcje języka znajdujące się w standardzie. Prezentowane są podstawowe konstrukcje języka C++ oraz wybrane funkcje i klasy bibliotek standardowych. Jednym z głównych zadań przedmiotu jest wprowadzenie idei programowania zorientowanego obiektowo.

Pełny opis:

-Wprowadzenie do C++, typy danych, wyrażenia, instrukcje sterujące.

-Funkcje, argumenty domyślne, przeciążone identyfikatory funkcji, wzorce funkcji, referencje, wyjątki.

-Programowanie zorientowane obiektowo.

-Pojęcie klasy, konstruktory, destruktory.

-Przeciążanie operatorów, funkcje zaprzyjaźnione, definiowanie konwersji.

-Klasy pochodne, dziedziczenie, metody wirtualne.

-Podstawowe informacje o szablonach.

-Przegląd bibliotek standardowych (operacjie wejścia i wyjścia, napisy, STL).

Literatura:

Literatura podstawowa:

-J. Grębosz, Opus Magnum C++11

Zasoby internetowe

- https://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/1

- https://isocpp.org

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez zaliczenie egzaminu praktycznego dostępnego na platformie ZawodyWeb. Egzamin praktyczny wymaga rozwiązania 5 zadań programistycznych, które są przydzielane uczestnikom losowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Jerzy Białkowski, Damian Kurpiewski, Marcin Piątkowski, Katarzyna Zając, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Jerzy Białkowski, Tomasz Grzona, Marcin Piątkowski, Andrzej Rutkowski, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Tomasz Grzona, Marcin Piątkowski, Andrzej Rutkowski, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Grzona, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)