Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Programowanie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1PR3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie III
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- Umiejętność programowania w języku C/C++

- Podstawowa wiedza na temat programowania obiektowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godz. – wykład

1 godz. - egzamin

30 godz. - ćwiczenia

50 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury, przygotowywanie prac domowych,

35 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu.

Razem 131 godzin

5 ptk ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

zna podstawowe konstrukcje programistyczne oraz pojęcia składni i semantyki języka Java (K_W03)

ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi pracować indywidualnie, potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_U03)

potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (K_U05)

projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych (K_U07)

posiada umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem baz danych (K_U14)

potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych (K_U15)

potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (K_U16)

projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową (K_U22)

tworzy, ocenia i realizuje plan testowania oprogramowania (K_U26)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K02)

Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny (K_K04)

Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K06)


Metody dydaktyczne:

1) Wykład z prezentacją

2) Zadania samodzielne

3) Zaliczenie wykładu na podstawie projektu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku informatyka. Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi metodami i technikami programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać wystarczającą wiedzę i umiejętności pozwalające tworzenie aplikacji w ramach Java.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Wprowadzenie do platformy Java.

- Podstawy syntaktyki i konstrukcji obiektowych.

- Dziedziczenie, polimorfizm.

- Interfejsy, klasy abstrakcyjne, wewnętrzne, zagnieżdzone i anonimowe.

- Wyjątki.

- Autoboxing, adnotacje, typy uogólnione.

- Przeglad podstawowych API: kolekcje, pliki, IO, Properties.

- Wątki.

- Swing, JavaFX

- JDBC.

- Podstawy programowania sieciowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Java. Najlepsze rozwiązania zadań programistycznych. Receptury. Wydanie IV. Ian F. Darwin, Helion

Literatura uzupełniająca:

Thinking in Java, Bruce Eckel

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez przygotowanie w grupach projektu programistycznego. Projekt jest następnie prezentowany na egzaminie w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska, Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Jerzy Białkowski, Anna Gogolińska, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku informatyka. Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi metodami i technikami programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać wystarczającą wiedzę i umiejętności pozwalające tworzenie aplikacji w ramach Java SE

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Wprowadzenie do platformy Java.

- Podstawy syntaktyki i konstrukcji obiektowych.

- Dziedziczenie, polimorfizm.

- Interfejsy, klasy abstrakcyjne, wewnętrzne, zagnieżdzone i anonimowe.

- Wyjątki.

- Autoboxing, adnotacje, typy uogólnione.

- Przeglad podstawowych API: kolekcje, pliki, IO, Properties.

- Wątki.

- Swing, JavaFX

- JDBC.

- Podstawy programowania sieciowego.

Literatura:

Literatura podstawowa

Java:

Uwagi:

Informacje o wykładzie: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1998

Informacje o laboratorium: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1999

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Jerzy Białkowski, Anna Gogolińska, Marek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku informatyka. Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi metodami i technikami programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać wystarczającą wiedzę i umiejętności pozwalające tworzenie aplikacji w ramach Java SE

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Wprowadzenie do platformy Java.

- Podstawy syntaktyki i konstrukcji obiektowych.

- Dziedziczenie, polimorfizm.

- Interfejsy, klasy abstrakcyjne, wewnętrzne, zagnieżdzone i anonimowe.

- Wyjątki.

- Autoboxing, adnotacje, typy uogólnione.

- Przeglad podstawowych API: kolekcje, pliki, IO, Properties.

- Wątki.

- Swing, JavaFX

- JDBC.

- Podstawy programowania sieciowego.

Literatura:

Literatura podstawowa

Java:

Uwagi:

Informacje o wykładzie: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1998

Informacje o laboratorium: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)