Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie zespołowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1PRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie zespołowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Informatyka, studia I stopnia, 3 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 3 rok
Wszystkie przedmioty z WMiI
Strona przedmiotu: https://www.mat.umk.pl/group/wmii/programowanie-zespolowe
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych języków programowania: C, C++, Java lub C#. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz inżynierią oprogramowania.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

10 godz - przygotowanie do wyboru tematu projektu oraz narzędzi realizacyjnych

90 godz - praca w zespole nad projektem, konsultacje z opiekunem zespołu

60 godz - praca własna, przygotowanie i programowanie potrzymanej do realizacji części zadania

30 godz - praca własna, testowanie i poprawianie aplikacji

10 godz - praca w zespole - przygotowanie publicznej prezentacji projektu

10 godz - publiczna prezentacja projektu


Razem: 210 godz

8 pkt. ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu 1000-I1PRZ student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1. Zna zaawansowane struktury danych oraz metody algorytmiczne i potrafi je zastosować przy rozwiązywaniu problemów informatycznych (K_W02, K_W04, K_W05)

W2. Ma wiedzę o najnowszych rozwiązaniach sprzętowych i programistycznych w zakresie urządzeń sieciowych, urządzeń mobilnych i komputerów. (K_W12, K_W16)

W3. Ma podstawową wiedzę na temat ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasad netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną. (K_W13)

W4. Pozostałe efekty zależą od tematyki projektu, nad którym pracuje zespół.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu 1000-I1PRZ student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1. Opisuje algorytmy i struktury danych w sposób dostępny dla osoby, która nie jest informatykiem; reklamuje wynik pracy informatyka (K_U04)

U2. Potrafi brać udział w dyskusjach nad projektem, w szczególności w zaplanowaniu zadań w zespole (K_U03)

U3. Posługuje się narzędziami wspomagającymi tworzenie i utrzymanie oprogramowania. (K_U23, K_U26, K_U27, K_U28)

U4. Tworzy specyfikację projektu informatycznego oraz ocenia zgodność gotowego projektu z początkową specyfikacją. (K_U24, K_U25)

U5. Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych, motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów. (K_U03, K_U04).

U6. Pozostałe efekty zależą od tematyki projektu, nad którym pracuje zespół.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu 1000-I1PRZ student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1. Zna i przestrzega zasad związanych z ochroną własności intelektualnej innych, przestrzega zasad licencjonowania produktów informatycznych (K_K01)

K2. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegóły, jest systematyczny.

K3. Potrafi terminowo wywiązywać się z nałożonych na niego zadań (K_K04)

K4. Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K02).

Metody dydaktyczne:

Praca w całości - zespołowa zawiera w sobie metody giełdy pomysłów i innych metod poszukujących jak ćwiczenia, projekt, seminaryjna itp Przedmiot kończy się zastosowaniem metody pokazu przez zespół wyników swojej pracy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej w warunkach zbliżonych do tych, w jakich przebiega praca w firmie wytwarzającej oprogramowanie. Studenci podzieleni na zespoły, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności, wykonują kompletny projekt programu, tworzą jego implementację, testują gotowy program i redagują jego dokumentację. Istotną częścią zadania jest przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji projektu na zakończenie zajęć.

Pełny opis:

Zespoły składają się z 4-5 studentów, opiekunów zespołów przydziela się z grona pracowników wskazanych przez Dziekana. Zespoły muszą pracować według ustalonego wcześniej harmonogramu oraz stosując następujące zasady:

  • wybór kierownika zespołu, sekretarza oraz podział zadań wśród pozostałych członków zespołu
  • prowadzenie dokumentacji pracy zespołu zgodnie z zasadami pracy zespołowej nad projektem oraz przestrzegając reguł inżynierii programowania
  • prowadzenie strony WWW zespołu
  • złożenie pisemnych raportów z pracy członków zespołu po zakończeniu semestru zimowego
  • przygotowanie publicznej prezentacji na koniec pracy zespołu

Dokładne zasady organizacji przedmiotu znajdują się w jego regulaminie dostępnym na stronie: https://www.mat.umk.pl/group/wmii/programowanie-zespolowe

Literatura:

Literatura, narzędzia programistyczne, narzędzia do organizacji pracy grupowej nad projektem ustalane są podczas wyboru tematu projektu i są zależne od rodzaju tematyki projektu, stosowanych języków programowania oraz stosowanych bibliotek dodatkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Procedura oceny:

1. Opiekun zespołu decyduje o dopuszczeniu (bądź niedopuszczeniu) zespołu do publicznej prezentacji projektu.

2. Zespoły dopuszczone przez opiekuna, publicznie prezentują swój projekt przed Komisją złożoną z opiekunów zespołów i koordynatora przedmiotu.

3. Komisja decyduje czy zespół zalicza przedmiot. Oceny poszczególnym członkom zespołu wystawia opiekun zespołu.

4. W przypadku negatywnej oceny Komisji, bądź niedopuszczenia zespołu do prezentacji możliwe są dwie formy postępowania:

-) Zespół otrzymuje dodatkowy czas na poprawienie projektu. Na kontynuację pracy w zespole muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie zespołu. Po upływie

dodatkowego czasu opiekun podejmuje decyzję o dopuszczeniu zespołu do

prezentacji projektu. Jeżeli jest ona pozytywna, zespół prezentuje projekt

opiekunowi oraz koordynatorowi, którzy podejmują decyzję w sprawie zaliczenia przedmiotu.

-) Zespół zostaje rozwiązany. Koordynator przedmiotu może - uwzględniając

indywidualne raporty i opinię opiekuna - zaliczyć przedmiot niektórym członkom

zespołu. Pozostali członkowie zespołu mogą otrzymać zadania indywidualne,

których wykonanie jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Komisja oraz opiekunowie podejmując decyzję w sprawie zaliczenia i wystawienia ocen biorą pod uwagę czy studenci osiągnęli efekty uczenia dla przedmiotu Programowanie Zespołowe.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Adamczewska, Daniel Borucki, Michał Dudkiewicz, Tomasz Kempiński, Maciej Koziński, Paweł Lebioda, Grzegorz Marczak, Rafał Metkowski, Maciej Muszytowski, Albert Rutkowski, Grzegorz Stawski, Łukasz Wachowicz, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Łukasz Bojarski, Aleksandra Boniewicz, Adam Borowiecki, Michał Burzański, Krzysztof Czarkowski, Michał Dudkiewicz, Tomasz Kempiński, Błażej Majewski, Rafał Metkowski, Marek Nowicki, Agnieszka Uznańska, Sylwester Wieczorkowski, Błażej Zyglarski, Hubert Żochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Łukasz Bojarski, Aleksandra Boniewicz, Adam Borowiecki, Daniel Borucki, Michał Burzański, Krzysztof Czarkowski, Michał Dudkiewicz, Dariusz Jackiewicz, Maciej Koziński, Michał Kuleszko, Damian Kurpiewski, Jakub Nalaskowski, Marek Nowicki, Agnieszka Uznańska, Sylwester Wieczorkowski, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Łukasz Bojarski, Adam Borowiecki, Daniel Borucki, Michał Burzański, Krzysztof Czarkowski, Michał Dudkiewicz, Maciej Koziński, Michał Kuleszko, Damian Kurpiewski, Mikołaj Szczupak, Agnieszka Uznańska, Sylwester Wieczorkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Łukasz Bojarski, Aleksandra Boniewicz, Adam Borowiecki, Daniel Borucki, Michał Burzański, Krzysztof Czarkowski, Michał Dudkiewicz, Maciej Koziński, Michał Kuleszko, Szymon Skowroński, Mikołaj Szczupak, Artur Urban, Sylwester Wieczorkowski, Klaudia Zwierko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.