Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Programowanie funkcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1ProgFunkc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie funkcyjne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru
Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

• Elementy logiki i teorii mnogości

• Programowanie II

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – laboratoria

30 godz. – czytanie literatury i dokumentacji

30 godz. – rozwiązywanie zadań praktycznych


RAZEM: 90 godz.


3 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

• W1: definiuje podstawowe paradygmaty programowania i podaje praktyczne przykłady języków, które je realizują (K_W02, K_W10)

• W2: opisuje główne cechy programowania funkcyjnego, które odróżniają go od innych paradygmatów (K_W02, K_W03)


Powyższe efekty realizują efekty kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

• U1: potrafi projektować i implementować algorytmy w języku funkcyjnym (K_U07)

• U2: potrafi programować i analizować rozbudowane projekty w funkcyjnym języku programowania (K_U05)


Powyższe efekty realizują efekty kierunkowe: K_U05, K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• K1: Potrafi zdobywać i rozszerzać wiedzę związaną z programowaniem funkcyjnym (K_K03)

• K3: Przekazuje posiadaną wiedzę w zrozumiały sposób (K_K02)


Powyższe efekty realizują efekty kierunkowe: K_K02, K_K03

Metody dydaktyczne:

Laboratorium z elementami konwersatorium. Interaktywny zajęcia, pobudzające do bieżącej dyskusji, zadawania pytań i rozwiązywania konkretnych problemów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zapoznanie z paradygmatem programowania funkcyjnego oraz jego praktyczną realizacją w języku Erlang.

Pełny opis:

• programowanie imperatywne a programowanie deklaratywne: C, SQL i wyrażenia regularne

• Erlang: podstawowe konstrukcje i typy danych

• Podstawy algorytmiki programów funkcyjnych

• Programowanie sekwencyjne

• Rekurencja ogonowa i jej optymalizacja

• Programowanie współbieżne

• Obsługa błędów

• Biblioteki

Literatura:

Literatura podstawowa

1. J. Backfield – Programowanie funkcyjne krok po kroku, Helion 2015

2. F. Cesarini, S. Thompson – Erlang programming, O'Reilly 2009

3. Oficjalna dokumentacja na stronie https://www.erlang.org/docs

Litera uzupełniająca

1. Z. Kessin – Building web applications with ERLANG, O'Reilly 2012

2. W. Loder – Erlang and Elixir for Imperative Programmers, Apress 2016

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie projektu (przygotowanego w języku Erlang). Weryfikacja efektów: U1, U2, K1, K3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gąsiorek
Prowadzący grup: Marcin Gąsiorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gąsiorek
Prowadzący grup: Marcin Gąsiorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)