Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin - seminarium,

30 godzin - praca własna: studiowanie literatury dotyczącej tematyki seminarium, konsultacje z prowadzącymi zajęcia

30 godzin - praca własna: przygotowanie referatów,

60 godzin - praca własna: przygotowanie pracy seminaryjnej.Razem: 180 godzin - 7 ECTS.


Dodatkowo na przygotowanie do egzaminu dyplomowego 100 godzin - 4 ECTS


Razem - 11 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

[Kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku "informatyka", studia 1 stopnia]


W1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę

ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, języków

formalnych i automatów, architektury systemów

komputerowych, systemów operacyjnych, technologii

sieciowych, języków i paradygmatów programowania,

baz danych, inżynierii oprogramowania (zob. K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów informatycznych związanych z pracą dyplomową. (K_U01)


U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu

oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich

interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02)


U3. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy potrzebne w pracy dyplomowej w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).


U4. Potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony

problem z zakresu informatyki i sposoby jego rozwiązania. (K_U02)


U5. Potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty teoretyczne związane z programami opisywanymi w pracy dyplomowej. (K_U01)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K02).


K2. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny (K_K04).


K3. Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K03).


K4. W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (K_K03).


K5. Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące informatyków, w tym normy etyczne związane z ochroną własności intelektualnej i korzystaniem z zasobów internetowych (zob. K_K01).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

W poszczególnych grupach seminaryjnych studenci zapoznają się szczegółowo z tematyką danego seminarium. Wygłaszają referaty i przygotowują prace seminaryjne oraz pracę seminaryjną.

Literatura:

Zależna od grupy seminaryjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie obecności oraz oceny wygłoszonych referatów i pracy seminaryjnej. Szczegółowe kryteria ustalane są przez poszczególnych prowadzących.

Zalecenia dotyczące pracy seminaryjnej:

Praca seminaryjna (I stopień informatyki):

Tematyka pracy powinna być zatwierdzana przez komisję, na podstawie opisu, wraz z wyszczególnieniem planowanego wkładu własnego studenta.

1) Praca pisemna (o treści zgodnej z przyjętym wcześniej tematem): realizacja projektu informatycznego, przynajmniej 25 stron tekstu, , przy czym obrazki i listingi nie powinny zawierać więcej niż 25% pracy.

2) Praca powinna być napisana poprawnie pod względem językowym.

3) Praca powinna zawierać spis cytowanej literatury (tym linki do stron; zaleca się, żeby spis literatury zawierał artykuł naukowy, książkę lub podręcznik).

4) Projektem informatycznym może być:

a) opracowanie własnej aplikacji, o odpowiednim stopniu skomplikowania, liczonym zależnie od wykorzystywanej technologii - np. minimum 2000 linii kodu, odpowiednio złożona struktura UI/UX, wykorzystanie zaawansowanej algorytmiki. Stopień skomplikowania oceniany jest przez Promotora.

b) samodzielne opracowanie wybranego oprogramowania open-source (kompilacja, instalacja, konfiguracja, testowanie, eksploatacja).

c) analiza porównawcza wybranych technologii, serwisów, opis działania algorytmu, modułów lub bibliotek języka programowania.

d) rozwiązanie problemu informatycznego.

5) Praca powinna zawierać ujednolicone oznaczenia i definicje przy czerpaniu z różnych pozycji cytowanej literatury.

6) Praca powinna być poprawna pod względem merytorycznym, powinna zawierać omówienie kodu źródłowego, schemat architektury realizowanego oprogramowania, zrzuty ekranowe (screenshoty) demonstrujące działanie oprogramowania, schematy blokowe lub pseudokody realizowanych algorytmów.

7) Wstęp pracy powinien zawierać informację o tym jaki jest wkład własny student{ki|a}.

8) Załączony kod powinien być opatrzony istotnymi komentarzami oraz być napisany w stylu samodokumentującym i zgodnym z konwencją dla danej technologii.

Egzamin dyplomowy:

Zaleca się, żeby jedno pytanie na egzaminie dyplomowym było związane z tematyką pracy seminaryjnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Jerzy Szymański, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz, Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)