Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1SEMl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia w ramach seminarium - 30 godz.

Praca własna:

- przygotowanie referatów, studiowanie literatury - 30 godz.

- gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej - 40 godz.


Razem - 100 godz (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

[Kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku "informatyka", studia inżynierskie 1 stopnia]


W1. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, języków formalnych i automatów, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, baz danych, inżynierii oprogramowania, zawartą w treściach przedmiotów programu studiów (zob. K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów informatycznych związanych z pracą dyplomową. (K_U01)


U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).


U3. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy potrzebne w pracy dyplomowej w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).


U4. Potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu informatyki i sposoby jego rozwiązania. (K_U02)


U5. Potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty teoretyczne związane z programami opisywanymi w pracy dyplomowej. (K_U01)


U6. Potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. (K_U29, K_U24)


U7. Potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu rozwiązywania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania. (K_U31)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K02).


K2. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny (K_K04).


K3. Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K03).


K4. W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (K_K03).


K5. Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące informatyków, w tym normy etyczne związane z ochroną własności intelektualnej i korzystaniem z zasobów internetowych (zob. K_K01).


Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Pełny opis:

W ramach seminarium studenci zapoznają się z jego tematyka, przygotowują referaty stanowiące podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

Przedmiot będzie kontynuowany na Seminarium dyplomowe 1000-I1SEMz

Literatura:

Zależna od grupy seminaryjnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie obecności oraz oceny wygłoszonych referatów i postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej. Szczegółowe kryteria ustalane są przez poszczególnych prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Aleksandra Boniewicz, Dariusz Borkowski, Marta Burzańska, Michał Chlebiej, Anna Gogolińska, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marta Burzańska, Jakub Narębski, Marek Nowicki, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Białkowski
Prowadzący grup: Kamila Barylska, Jerzy Białkowski, Rafał Bocian, Marta Burzańska, Łukasz Mikulski, Jakub Narębski, Zbigniew Szewczak, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Aleksandra Boniewicz, Dariusz Borkowski, Marcin Gąsiorek, Mariusz Kaniecki, Jakub Narębski, Katarzyna Zając, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)