Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1SKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://przymus.org/sk
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość języków skryptowych typu sh, awk, perl.

2. Znajomość języka programowania "C".

3. Znajomość systemu operacyjnego Linux na poziomie zwykłego użytkownika.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin - wykład,

30 godzin - laboratorium

30 godzin - bieżące przygotowanie do zajęć

25 godzin - studiowanie literatury

35 godzin - przygotowanie do egzaminu i zaliczenia


Razem: 150 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Ma wiedzę na temat podstawowych elementów komunikacji między procesami na jednej i na różnych maszynach.

W2. Zna pojęcie "protokołu komunikacyjnego" w każdym powyższym przypadku.

W3. Zna model komunikacji sieciowej OSI oraz podstawowe protokoły sieciowe przypisane do każdej warstwy.

W4. Zna zasadę komunikacji opartą o model klient - serwer i

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi zaprojektować i zaprogramować zadanie związane z komunikacją między procesami na jednej maszynie z wykorzystaniem narzędzi IPC

U2. Potrafi zaprojektować i zaprogramować serwera i klienta zadania komunikacyjnego z użyciem gniazd i różnych protokołów transportowych.

U3.Potrafi sformułować i zaimplementować prosty protokół komunikacyjny.

U4. Potrafi poprzez analizę zadania komunikacyjnego przypisać je do właściwej warstwy metody OSI i potrafi zastosować właściwe dla tej warstwy protokoły sieciowe.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1, Potrafi zaproponować właściwy algorytm dla utworzenia aplikacji klient - serwer.

K2. Potrafi zreferować problem i posiada umiejętność komunikacji i współpracy w grupie studentów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie się modelem OSI programowania sieciowego oraz z niektórymi protokołami sieciowymi warstwy sieci i warstwy transportu. Poznanie narzędzi realizujących komunikację między procesami na jednym komputerze oraz między procesami na różnych komputerach. 

Pełny opis:

 • Pliki i procesy
  Operacje Wejście/Wyjście - standardowe funkcje IÓ. Praca z plikami i katalogami, funkcje stat i fstat. Procesy, tworzenie procesów, funkcje exec i wait, atrybuty procesów. 
 • Komunikacja między procesami
  Sygnały i ich programowanie. Komunikacja z użyciem potoków oraz FIFO. Kolejki komunikatów, semafory i pamięć wspólna: POSIX , SYSV. Model klient - serwer.
 • Sieci Komputerowe
  Warstwy i protokoły sieciowe, model OSI. Protokoły IPv4 oraz IPv6, adresy w sieciach. Protokoły warstwy transportu: TCP oraz UDP.
 • Komunikacja między procesami na różnych maszynach
  Gniazda, ich adresy. Typy i rodziny gniazd. Porty zastrzeżone i standardowe usługi w sieci Internet. Realizacja modelu klient-serwer z użyciem gniazd.
 • Zdalne Wywołanie Procedur
  Implementacja RPC w systemach UNIX. Zastosowania RPC: protokół NFS. Kompilator protokołów rpcgen oraz jego zastosowania.
 • Współczesne protokoły sieciowe
 • Przegląd współczesnych implementacji RPC. Historia rozwoju protokołu HTTP.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • W.R. Stevens, "Programowanie zastosowań sieciowych w systemie UNIX"
 • W.R. Stevens, "UNIX Programowanie usług sieciowych
 • K. Haviland, B. Slama, "UNIX System Programming"
 • St. A. Rego, "UNIX System V Network Programming"
 • Dokumentacja systemów: Solaris , Linux, Cygwin 
Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria:

Zaliczenia laboratoriów odbywają się na podstawie 3 projektów i 2 kolokwiów (w formie zdalnej).

Warunki zaliczenia:

* zaliczenie każdego z kolokwiów na >= 7,5pkt.,

* wykonanie co najmniej dwóch projektów:

* projekt jest uznany za wykonany jeśli zostanie ocenione na $>= 5pkt.$,

* do projektu nagrana jest prezentacja,

* obowiązkowo należy zrealizować zadanie nr 3,

* uzyskanie (w sumie) co najmniej 30 punktów z aktywności opisanych powyżej.

Wykład:

Egzamin pisemny po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurpiel, Piotr Przymus
Prowadzący grup: Michał Dudkiewicz, Adam Hajduk, Andrzej Kurpiel, Andrzej Mróz, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Adam Hajduk, Mariusz Kaniecki, Andrzej Mróz, Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Adam Hajduk, Mariusz Kaniecki, Andrzej Mróz, Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Adam Hajduk, Mariusz Kaniecki, Andrzej Mróz, Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Organizacja zajęć

Przedmiot “Sieci Komputerowe” będzie się w tym roku głównie odbywał w formie zdalnej asynchronicznej, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wykładu, kolokwiów oraz konsultacji.

Oznacza to, że co tydzień będą się pojawiały dla Państwa nowe materiały służące do samodzielnego studiowania. Wśród materiałów znajdziecie Państwo filmy, opisy, przykłady kodów oraz zadania.

Szczegółowe wyjaśnienia pojawią się na pierwszym wykładzie, który odbędzie się w postaci synchronicznej 9.10.2020 o godzinie 8:30 (link do pokoju BigBlueButton na stronie moodle wykładu). Będzie możliwość zadawania pytań. Dostęp do pierwszych materiałów dydaktycznych z lab. będzie możliwy od 7.10.

Materiały do przedmiotu

Obowiązkowo musicie Państwo zapisać się na:

Materiały do wykładu będę głównie umieszczał na stronie https://przymus.org/sk

W trakcie zajęć będziemy wykorzystywali też platformy BigBlueButton oraz Ms Teams do zdalnych konsultacji.

Warunki zaliczenia

Zaliczenia laboratoriów odbywają się na podstawie 3 projektów i 2 kolokwiów (w formie zdalnej). Wykład kończy się egzaminem pisemnym, który zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami odbywa się zdalnie.

Więcej szczegółów odnośnie przedmiotu pojawi się na pierwszym wykładzie oraz na stronach:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Adam Hajduk, Mariusz Kaniecki, Andrzej Mróz, Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Przymus
Prowadzący grup: Mariusz Kaniecki, Andrzej Mróz, Piotr Przymus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)