Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane technologie webowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1WTWeb
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane technologie webowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru
Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

● podstawowa znajomość programowania obiektowego

● podstawowa znajomość języka zapytań SQL

● podstawowa znajomość wzorców

projektowych

● mile widziana podstawowa znajomość języka znaczników

HTML oraz JavaScript

Całkowity nakład pracy studenta:

● 30 godz. - ćwiczenia

● 30 godz. - przygotowanie się do zajęć,

studiowanie dokumentacji / literatury

● 30 godz. - przygotowanie projektu

zaliczeniowego

● Razem: 90 godz. (3 pkt ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

● K_W10 ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania (imperatywny, obiektowy, funkcyjny, logiczny, skryptowy, maszyna wirtualna, podstawy translacji, deklaracje i typy, odśmiecanie, mechanizmy abstrakcji); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) (X1A_W01, X1A_W03, X1A_W04, X1A_W05)

● K_W11 ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania

● K_W03 zna podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, instrukcje sterujące, wywoływanie podprogramów i przekazywanie parametrów) oraz pojęcia składni i semantyki języka programowania (PHP ASP.NET JAVAEE JAVASCRIPT NODJS I JQUERY)

● K_W02 - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie programowania, technologii sieciowych, grafiki i komunikacji człowiek-komputer,

● K_W12 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych, model klient-serwer,

● K_W13 - ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki (w zakresie stron internetowych, uwzględniając aspekty ochrony danych osobowych)

Efekty uczenia się - umiejętności:

● K_U03 potrafi pracować indywidualnie, potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów

● K_U22 projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową

● K_U14 posiada umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem baz danych

● K_U15 potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych

● K_U26 tworzy, ocenia i realizuje plan testowania oprogramowania K_U22 projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową (MVC)

● K_U01 - potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką

● K_U02 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

● K_U13 - potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

● K_K02 Kreatywność: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań

● K_K04 Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

● K_K06 Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia użycie najnowszych technologii webowych przy użyciu języka programowania PHP w wersji 8.* oraz wykorzystania frameowrka Symfony.

Pełny opis:

● W ramach przedmiotu student zapozna się z językiem programowania PHP (min. wersja 8.0) z wykorzystaniem frameworka Symfony. Wykonanie zadań będzie wymagało znajomość podstaw języka znaczników HTML oraz JavaScript/jQuery.

● 1. Podstawy języka programowania PHP - (10 godzin)

○ klasy i obiekty

○ definiowanie składowych klasy

○ metody

○ dziedziczenie

○ klasy abstrakcyjne

○ interfejsy

○ obsługi błędów

○ klasy i metody finalne

○ wywołania zwrotne i funkcje anonimowe

○ standard kodowania PSR-1 oraz PSR-2

● 2. Framework podstawy Symfony - (20 godzin)

○ composer oraz Symfony CLI

○ tworzenie klas encji oraz ich łączenie

○ tworzenie migracji, aktualizacji bazy danych

○ tworzenie kontrolerów

○ tworzenie interfejsu użytkownika przy pomocy silnika szablonów Twig

○ tworzenie endpointów

○ tworzenie testów przy pomocy PHP Unit

○ udostępnianie API za pomocą biblioteki API Platform

Literatura:

● Dokumentacja języka programowania PHP -

https://www.php.net/docs.php

● Dokumentacja frameworku Symfony -

https://symfony.com/doc/current/index.html

● Symfony 6.2: Szybki start -

https://symfony.com/doc/6.2/the-fast-track/pl/index.html

● The Art of Modern PHP 8, ISBN 9781801071871

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie zrealizowania projektu przy użyciu języka programowania PHP i frameworka Symfony

Praktyki zawodowe:

Brak wymagania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Grzegorz Osowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Osowski
Prowadzący grup: Grzegorz Osowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Osowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)