Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do systemów wielozadaniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1WprSysW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do systemów wielozadaniowych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych,

30 godzin na wykonanie zadań domowych

20 godzin przygotowanie do kolokwiów

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna ogólny schemat budowy i organizacji sytemu operacyjnego (K_W02, K_W06)

W3: Zna prawa i obowiązki użytkownika systemu (K_W02)

W3: Zna podstawowe sposoby konfiguracji konta w systemie (K_W02)

W4: Zna pojęcie procesu i narzędzia do pracy z procesami (K_W08)

W4: Zna sposoby bezpiecznej pracy na zdalnych maszynach (K_W12)

W6: Ma podstawową wiedzę o sieciach komputerowych i protokołach sieciowych (TCP/IP) (K_W12)

W7: Zna podstawy programowania z użyciem powłok systemu i narzędzi przetwarzania danych (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi skonfigurować swoje konto do konkretnych zadań (K_U09)

U2: Sprawnie zarządza swoimi zasobami dyskowymi – archiwizacja, szyfrowanie, prawa dostępu (K_U13)

U3: Dba o bezpieczeństwo konta użytkownika i systemu, korzysta z połączeń szyfrowanych i tunelowanych (K_U13)

U4: Pisze i wykorzystuje skrypty powłoki (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Umie twórczo wykorzystać swoją wiedzę w celu rozwiązania nowych problemów (K_K02)

K2: Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się (K_K03)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z organizacją, zasadami i sposobami bezpiecznego korzystania z sieciowego, wielozadaniowego i wielodostępowego systemu komputerowego na przykładzie systemu UNIX (LINUX).

Zajęcia służą nabyciu praktycznych umiejętności sprawnej i bezpiecznej pracy w takim systemie.

Pełny opis:

Organizacja systemu:

 • System plików - tworzenie, usuwanie, kopiowanie, szyfrowanie, archiwizowanie plików. Prawa dostępu. Informacje o plikach.
 • Procesy i ich cechy. Narzędzie do pracy z procesami.
 • Zmienne środowiskowe, pliki startowe i konfiguracyjne użytkownika.
 • Korzystanie z podstawowych usług systemu.

Elementy sieci komputerowych:

 • Lokalna i zdalna sesja na maszynie.
 • Adresowanie, adresy sieci.
 • Tunelowanie połączeń

Bezpieczeństwo systemu:

 • Wymiana informacji przy użyciu szyfrowania symetrycznego i szyfrowania z kluczem publicznym
 • Podpis elektroniczny

Zaawansowany użytkownik systemu:

 • Wyrażenia regularne i analiza plików tekstowych.
 • Metody przetwarzania danych przy pomocy sed i awk.
 • Elementy programowania z użyciem powłok - skrypty.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. Deborah S. Ray, Eric J. Ray, Po prostu UNIX , Helion
 2. James Armstrong, Dave Taylor, UNIX dla każdego , Helion
 3. Brian Ward, Jak działa Linux, Helion
 4. P. Silvester, System operacyjny UNIX, WNT, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. Polecenia i programy użytkowe. LT&P, Warszawa,
 2. Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie IV, Helion
 3. W. R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT, Warszawa.
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów (2 kolokwia) i zadań domowych. Na ocenę bardzo dobrą wymagane jest umiejętność pisania skryptów powłoki (bash), awk, sed.

Ocena końcowa z przedmiotu, to ocena uzyskana na zaliczenie laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska
Prowadzący grup: Anna Gogolińska, Tomasz Grzona, Damian Kurpiewski, Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska
Prowadzący grup: Anna Gogolińska, Tomasz Grzona, Adam Hajduk, Mateusz Kamiński, Damian Kurpiewski, Andrzej Polewczyński, Krzysztof Rykaczewski, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Borkowski, Anna Gogolińska, Tomasz Grzona, Adam Hajduk, Mateusz Kamiński, Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)