Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2M2011cd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość przynajmniej jednego języka programowania (preferowana Java) oraz zagadnień programowania równoległego i rozproszonego.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - wykład
30 godz. - praca własna, studiowanie literatury
40 godz. - przygotowanie do egzaminu, tworzenie projektu egzaminacyjnego
Razem: 100 godz.
4 pkt. ETCS

Efekty uczenia się - wiedza:

 • K_W03: zna zaawansowane metody projektowania i analizowania algorytmów i programów, w tym sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych
 • K_W04: zna zaawansowane struktury danych i ich zastosowania
 • K_W09: zna zasady i problemy realizacji złożonych projektów informatycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

 • K_U01: projektuje i analizuje algorytmy, w tym rozproszone; potrafi uzasadnić ich poprawność i przeanalizować złożoność
 • K_U02: potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi wspomagającymi tworzenie oprogramowania i jego utrzymanie
 • K_U08: umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach
 • K_U11: potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • K_U13: umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym i stosować słownictwo specjalistyczne pozwalające na czytanie literatury fachowej (czyli poziom B2+)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

 • K_K01: absolwent jest gotów do przestrzegania zasad i norm obowiązujących informatyka, w tym norm etycznych, zachowywania uczciwości intelektualnej
 • K_K03: absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i dalszego jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
 • K_K04: absolwent jest gotów do pokonywania trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu i systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmować będzie różnorodne zagadnienia związane z programowaniem równoległym i rozproszonym. W trakcie wykładu prezentowane będą różne modele obliczeń i ich implementacja, w tym biblioteki i języki programowania pozwalające na wykonywanie obliczeń równoległych.

Wykład połączony jest z seminarium magisterskim.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowania projektu (samodzielnie stworzonej aplikacji w wybranej technologii równoległej, raportu opisującego projekt i krótkiej prezentacji rozwiązania).

Projekt do wykonania do ostatnich zajęć w semestrze. W przypadku braku uzyskania zaliczenia na podstawie projektu - egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nowicki
Prowadzący grup: Marek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)