Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Algebra I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1AG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algebra I
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Ekon, I st, stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw algebry liniowej oraz podstawowej wiedzy ze wstępu do matematyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin wykładów + 30 godzin ćwiczeń + 120 godzin pracy własnej

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń z teorii grup i teorii pierścieni przemiennych, znajomość podstawowych przykładów grup oraz pierścieni i ciał.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność podawania przykładów ilustrujących podstawowe pojęcia teorii grup, pierścieni i ciał. Umiejętność znajdowania NWW i NWD w pierścieniu liczb całkowitych i pierścieniu wielomianów jednej zmiennej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kreatywność, sumienność i dokładność.

Metody dydaktyczne:

Wykłady informacyjne i ćwiczenia rachunkowe.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku matematyka. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teorii grup i teorii pierścieni. Ćwiczenia do wykładu poświęcone są rozwiązywaniu zadań i omawianiu przykładów grup i pierścieni. 

Pełny opis:

 • Grupy: definicja i przykłady (grupy izometrii przestrzeni euklidesowej, grupy macierzy odwracalnych, grupa addytywna i grupa multiplikatywna ciała), generatory grupy.
 • Podgrupy oraz warstwy.
 • Homomorfizmy grup, dzielniki normalne oraz grupy ilorazowe.
 • Twierdzenia o izomorfizmie.
 • Grupy cykliczne i abelowe.
 • Twierdzenie Sylowa.
 • Klasyfikacja skończonych grup abelowych.
 • Grupy rozwiązalne.
 • Grupy permutacji, rozwiązalność, pewne podgrupy.
 • Pierścienie: definicja i przykłady. 
 • Homomorfizmy pierścieni, ideały i pierścienie ilorazowe.
 • Twierdzenia o izomorfizmie.
 • Konstrukcje pierścieni, ciało ułamków, lokalizacja,pierścienie wielomianów.
 • Dziedziny całkowitości, różne rodzaje elementów.
 • Dziedziny z jednoznacznością rozkładu.
 • Dziedziny ideałów głównych.
 • Pierścienie euklidesowe.
 • Ciała:rozszerzenia ciał, ciała algebraicznie domknięte.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • A. Białynicki-Birula, Algebra, PWN, Warszawa (wiele wydań). 
 • A. Białynicki-Birula, Zarys algebry, PWN, Warszawa 1987.
 • J. Browkin, Teoria ciał,PWN, Warszawa 1977.
 • S. Lang, Algebra, PWN, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

 • M. Bryński, J. Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1978.
 • M.I. Kargapołow, J.I. Mierzlakow, Podstawy teorii grup, PWN, Warszawa 1976.
 • A.I. Kostrykin, Wstęp do algebry, PWN, Warszawa 2004/05. 
Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie przedmiotu przeprowadzany jest egzamin ustny.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Ocenę wystawia się na podstawie dwóch śródsemestralnych kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia na kierunku matematyka i ekonomia, nauczanie matematyki, nauczanie matematyki i informatyki. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teorii grup i teorii pierścieni. Ćwiczenia do wykładu poświęcone są rozwiązywaniu zadań i omawianiu przykładów grup i pierścieni.

Pełny opis:

1) Grupy: definicja i przykłady.

2) Podgrupy orax warstwy.

3) Homomorfizmy grup, dzielniki normalne oraz grupy ilorazowe.

4) Twierdzenia o izomorfizmie.

5) Grupy cykliczne i abelowe.

6) Twierdzenie Sylowa.

7) Klasyfikacja skończonych ggrup abelowych.

8) Grupy rozwiązalne.

9) Grupy permutacji, rozwiązalność, pewne podgrupy.

10) Pierścienie: definicja i przykłady.

11) Homomorfizmy pierścieni, ideały i pierścienie ilorazowe.

12) Twierdzenia o izomorfizmie.

13) Konstrukcje pierścieni, ciało ułamków, lokalizacja, pierścienie wielomianów.

14) Dziedziny całkowitości, różne rodzaje elementów.

15) Dziedziny z jednoznacznością rozkładu.

16) Dziedziny ideałów głównych.

17) Pierścienie euklidesowe, algorytm Euklidesa.

Literatura:

A. Białynicki-Birula, Algebra, PWN, Warszawa (wiele wydań).

A. Białynicki-Birula, Zarys algebry, PWN, Warszawa 1987.

J. Browkin, Teoria ciał. PWN, Warszawa 1977.

S. Lang Algebra, PWN, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

M. Bryński, J. Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1978.

A. I. Kostrykin, Wstęp do algebry, PWN, Warszawa 2004/2005.

Uwagi:

Pierwsze zajęcia odbędą się na platformie Moodle, Bigbluebaton. Proszę się zarejestrować na wykład pod adresem AI-MIE -2021/22, a na ćwiczenia pod adresem AI-MIE-2021/22-cw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Tomasz Ciborski, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia na kierunku matematyka i ekonomia, nauczanie matematyki, nauczanie matematyki i informatyki. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teorii grup i teorii pierścieni. Ćwiczenia do wykładu poświęcone są rozwiązywaniu zadań i omawianiu przykładów grup i pierścieni.

Pełny opis:

1) Grupy: definicja i przykłady.

2) Podgrupy orax warstwy.

3) Homomorfizmy grup, dzielniki normalne oraz grupy ilorazowe.

4) Twierdzenia o izomorfizmie.

5) Grupy cykliczne i abelowe.

6) Twierdzenie Sylowa.

7) Klasyfikacja skończonych ggrup abelowych.

8) Grupy rozwiązalne.

9) Grupy permutacji, rozwiązalność, pewne podgrupy.

10) Pierścienie: definicja i przykłady.

11) Homomorfizmy pierścieni, ideały i pierścienie ilorazowe.

12) Twierdzenia o izomorfizmie.

13) Konstrukcje pierścieni, ciało ułamków, lokalizacja, pierścienie wielomianów.

14) Dziedziny całkowitości, różne rodzaje elementów.

15) Dziedziny z jednoznacznością rozkładu.

16) Dziedziny ideałów głównych.

17) Pierścienie euklidesowe, algorytm Euklidesa.

Literatura:

A. Białynicki-Birula, Algebra, PWN, Warszawa (wiele wydań).

A. Białynicki-Birula, Zarys algebry, PWN, Warszawa 1987.

J. Browkin, Teoria ciał. PWN, Warszawa 1977.

S. Lang Algebra, PWN, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

M. Bryński, J. Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1978.

A. I. Kostrykin, Wstęp do algebry, PWN, Warszawa 2004/2005.

Uwagi:

Pierwsze zajęcia odbędą się na platformie Moodle, Bigbluebaton. Proszę się zarejestrować na wykład pod adresem AI-MIE -2021/22, a na ćwiczenia pod adresem AI-MIE-2021/22-cw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Piotr Malicki, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)