Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matematyczne modele równowagi rynkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1MRR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyczne modele równowagi rynkowej
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty specjalizacyjne
Mat, spec. MEF, II st, stacjonarne, przedmioty specjalistyczne
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru (matematyczne)
Mat., sp. nauczycielskie, II st., stacjonarne, przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Mat., sp. zastosowania, II st., stac., przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student musi wcześniej przejść przez kursu przedmiotów Analiza Matematyczna I i II oraz Algebra Liniowa z Geometrią.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – wykład

4 godz. - egzamin

30 godz. - ćwiczenia:

50 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury,

35 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu.

RAZEM: 149 godz.

6 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk (K_W02), m.in. potrafi zdefiniować pojęcie funkcji popytu oraz operuje jej własnościami w celu uzyskania wniosków natury ekonomicznej, potrafi zdefiniować pojęcia przestrzeni i funkcji produkcyjnej

- zna wybrane zastosowania matematyki w naukach ekonomicznych (K_W03), m.in. operuje pojęciem relacji preferencji i funkcji użyteczności oraz zna ich interpretację ekonomiczną;

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi stosować odpowiednie do problemów metody i techniki matematyczne , m.in. umie wykorzystać pojęcia teorii produkcji do rozwiązywania prostych zadań optymalnej produkcji, wyznaczyć stany równowagi konkurencyjnej dla modeli gospodarki konkurencyjnej (K_U02).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student:

- pokonywania trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu i systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą tradycyjną. Wprowadzane pojęcia i fakty ilustrowane przykładami.


Ćwiczenia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego wzbogacone o zestawy zadań do indywidualnego rozwiązania.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład ma charakter wstępu do podstawowych problemów ekonomii matematycznej. Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami ekonomii matematycznej oraz statycznymi modelami gospodarki rynkowej. Celem prowadzonych ćwiczeń jest zilustrowanie poznanych na wykładzie teorii na konkretnych przykładach.

Pełny opis:

1. Teoria popytu

– Relacje preferencji konsumenta

– Funkcja użyteczności

– Interpretacje ekonomiczne

– Funkcja popytu

2. Teoria produkcji

– Przestrzeń produkcyjna i funkcja produkcji

– Funkcja produkcji Cobba-Douglasa

– Producent w warunkach doskonałej konkurencji

3. Modele równowagi rynkowej

– Model rynku Arrowa-Hurwicza

– Model Arrowa-Debreugo-McKenziego

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z. Grande, J. Kwiatkowski, Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Olsztyn, 2001.

2. E. Panek, Elementy ekonomii matematycznej: statyka , Wyd. Naukowe PWN,Warszawa, 1993.

3. E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wyd. AE, Poznań, 2003.

Literatura uzupełniająca

1. G. Debreu, Theory of Value, Wiley, New York, 1959.

2. H. Nikaido, Convex structures and economic theory, Academic Press, New York-London, 1968.

3. E. Panek, Elementy ekonomii matematycznej: równowaga i wzrost , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

4. A. Takayama, Mathematical economics, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: egzamin ustny. Studenta obowiązuje materiał prezentowany w trakcie wykładu.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Ocena będzie wystawiana na podstawie sprawdzianu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)