Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1STA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0540) Matematyka i statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy kurs z Rachunku Prawdopodobieństwa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 75h (30h wykład + 30h ćwiczenia + 15h laboratorium),

- czas poświęcony na bieżące przygotowanie do zajęć: 60h,

- czas poświęcony na przygotowanie do zaliczenia i egzaminu: 35h,

- czas poświęcony na egzamin: 4h.

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna podstawy rachunku prawdopodobieństwa w stopniu

wystarczającym do opisu i analizy eksperymentu losowego i

przeprowadzania prostego rozumowania statystycznego (K_W09).

Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego (K_U30),

- potrafi wykorzystać twierdzenia graniczne i prawa wielkich liczb do szacowania prawdopodobieństw i parametrów rozkładów (K_U33),

- umie posługiwać się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi (K_U34),

- umie przeprowadzić proste wnioskowanie statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych (K_U35).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych (K_K01),

- przekazuje innym swoją wiedzę i przemyślenia w zrozumiały sposób (K_K04);

- pracuje systematycznie i umie samodzielnie realizować uzgodnione cele; dotrzymuje terminów (K_K06).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ten może być zalecony przez komisję kwalifikacyjną jako przedmiot wyrównawczy uczestnikom studiów 2. stopnia, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia tego przedmiotu w trakcie studiów 1. stopnia.

Pełny opis:

Tematy omawiane na wykładzie:

* Wprowadzenie (6 godz.)

- Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych (empiryczny

rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta empiryczna,

momenty i kwantyle empiryczne);

- Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania

statystycznego;

- Statystyki i ich rozkłady.

* Estymacja w modelach parametrycznych (10 godz.)

- Metody estymacji punktowej;

- Metoda momentów, metoda największej wiarogodności;

- Porównywanie estymatorów, obciążenie estymatora;

- Asymptotyczne własności estymatorów;

- Estymacja przedziałowa.

* Testowanie hipotez (8 godz.)

- Ogólny schemat postępowania;

- Testy parametryczne;

- Przykładowe testy nieparametryczne;

- Błędy 1-go i 2-go rodzajów, moc testu.

* Analiza zależności zmiennych. Regresja liniowa (6 godz.)

- Testowanie niezależności zmiennych;

- Korelacja, współczynniki korelacji;

- Model regresji liniowej, estymacja parametrów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

* W. Niemiro, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, SNS 1999.

* J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT 2004.

Literatura uzupełniająca:

* W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część 2. Statystyka matematyczna, PWN 1995.

* D. T. Larose, Metody i modele eksploracji danych, PWN 2008.

* R. Zieliński, Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej, PWN 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zaliczenie z ćwiczeń i laboratorium. Zaliczenie z ćwiczeń i laboratorium sprawdza osiągnięcie efektów K_W09, K_U34, K_U35, K_K01. Egzamin sprawdza osiągnięcie efektów K_W09, K_U30, K_U33, K_U34, K_K04.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Adrian Falkowski, Krzysztof Jasiński, Joanna Karłowska-Pik, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Adrian Falkowski, Wojciech Rejchel, Maurycy Rzymowski, Patryk Truszczyński, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Adrian Falkowski, Maurycy Rzymowski, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiński, Maurycy Rzymowski, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.