Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium dydaktyczne z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2KDY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium dydaktyczne z matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat+Inf, II st, stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów II stopnia o specjalności Nauczanie matematyki, Nauczanie matematyki i informatyki

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - uczestnictwo w konwersatorium

30 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć

30 godz. - praca własna - przygotowanie do sprawdzianów i kolokwiów

Razem: 90 godzin (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki szkolnej: zna wybrane treści matematyczne nauczane w szkole ponadpodstawowej oraz ich szerszy kontekst matematyczny; zna różne typy zadań matematycznych i zdaje sobie sprawę z ich zróżnicowanej wartości metodycznej; zna cele i treści kształcenia matematycznego w szkole ponadpodstawowej; zna sposób kształtowania wybranych pojęć matematycznych w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej; wie, jakie treści nauczania sprawiają uczniowi największe trudności, zna typowe błędy uczniowskie. (K_W01)

W2. dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji szkolnych rozumowań matematycznych. (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych, dowodzenia twierdzeń i doboru kontrprzykładów: rozwiązuje typowe zadania z wybranych działów matematyki nauczanych na poziomie szkoły ponadpodstawowej i zapisuje rozwiązania w komunikatywny sposób opatrując pełnym komentarzem; obudowuje zadania szerszym komentarzem merytorycznym i metodycznym; ocenia poprawność rozwiązania zadania, proponuje system punktacji dla rozwiązania; dobiera i zestawia zadania w cykle zadań z wyraźnie zamierzonym celem dydaktycznym. (K_U01)


U2. skutecznie przekazuje innym osiągnięcia matematyki w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy, wskazuje w rozwiązaniach trudne miejsca i tworzy dla nich obudowę w postaci wskazówek, pytań naprowadzających, zadań lub cykli zadań naprowadzających na rozwiązanie, wskazuje różne metody rozwiązywania konkretnego zadania i klasyfikuje je według stopnia trudności. (K_U11)


U3. jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1. przestrzega zasad i norm obowiązujących nauczyciela matematyki (K_K01)

K2. wypełnia zobowiązania społeczne, służy innym swoją wiedzą i umiejętnościami (K_K02)

K3. krytycznie ocenia swoją wiedzę i doskonali się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (K_K03).


Metody dydaktyczne:

Metody: problemowa, ćwiczeniowa, seminaryjna.

Skrócony opis:

Przedmiot obowiązuje studentów I roku studiów nauczycielskich II stopnia, zarówno absolwentów studiów nauczycielskich I stopnia jak i absolwentów studiów nienauczycielskich I stopnia.

Stanowi wprowadzenie w wybrane zagadnienia metodyczne, które pojawiają się w nauczaniu matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Jest ściśle związany z przedmiotami Metodyka nauczania matematyki IV - konwersatorium i Metodyka nauczania matematyki IV - praktyka (1000-M2MM4).

W czasie zajęć szczególny nacisk kładzie się na wieloaspektową rolę zadań matematycznych w nauczaniu matematyki. Ich wielostronnej analizy naucza się w ramach wybranej przez prowadzacego tematyki, która może zmieniać się z roku na rok.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie wybranych pojęć z zakresu treści kształcenia matematycznego w szkole ponadgimnazjalnej za pośrednictwem odpowiednio dobranych zadań. Takie podejście do matematyki szkolnej umożliwi:

1. systematyzację i uzupełnienie wiadomości oraz pogłębienie rozumienia wybranych treści matematycznych nauczanych w szkołach ponadgimnazjalnych,

2. ćwiczenie redakcji kompletnych rozwiązań ze świadomym stosowaniem praw logiki,

3. ćwiczenie w ocenianiu poprawności referowanych lub spisanych rozwiązań,

4. kolekcjonowanie rozmaitych rozwiązań oraz opisywanie użytego w rozwiązaniu aparatu pojęciowego,

5. komentowanie wartości metodycznej zadania (np. jego użyteczność dydaktyczną na danym etapie nauki, stopień trudności, sposoby wspomagania ucznia w procesie rozwiązywania, przewidywane błędy i sposoby zapobiegania im, budowanie różnego typu zadań pokrewnych itp.)

Literatura:

Cykle podręczników do szkół licealnych, aktualne i sprzed reformy, oraz wszelkie zbiory zadań dla szkół ponadpodstawowych.

Arkusze maturalne oraz publikacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Na ocenę składają się:

- wyniki kolokwiów lub krótszych pisemnych sprawdzianów o tematyce powiązanej z omawianymi na zajęciach zagadnieniami - W1, W2, U1, U2, U3;

- ocenione pisemne prace domowe zawierające rozwiązanie wybranych typów szkolnych zadań matematycznych lub omówienia wskazanych problemów metodycznych - W1, W2, U1, U2, U3;

- aktywność studenta na zajęciach, w szczególności jego umiejętność referowania szkolnych zagadnień matematycznych oraz komentarzy metodycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Magdalena Wysokińska-Pliszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wysokińska-Pliszka
Prowadzący grup: Magdalena Wysokińska-Pliszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krause
Prowadzący grup: Agnieszka Krause
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot prowadzony będzie online przy użyciu Moodle (BBB) lub MS Teams.

Kolokwia/sprawdziany odbywać się będą stacjonarnie lub online pod warunkiem posiadania sprawnej kamery.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot prowadzony będzie online przy użyciu Moodle (BBB) lub MS Teams.

Kolokwia/sprawdziany odbywać się będą stacjonarnie lub online pod warunkiem posiadania sprawnej kamery.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.