Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie l

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2SEMmgrl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie l
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat., II st., stacjonarne, 1 rok, seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

seminarium - 45 godz.

studiowanie literatury - 50 godz.

przygotowanie referatów, prac seminaryjnych - 30 godz.


Razem: 125 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej, w tym: zna klasyczne pojęcia i twierdzenia oraz ich dowody; jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań. (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń i doboru kontrprzykładów, (K_U01)

U2. posiada umiejętność wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze, potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań, (K_U02)

U3. umie sprawdzić poprawność wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych, (K_U03)

U4. umie stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości, (K_U06)

U5. potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe matematyczne czasopisma naukowe, (K_U14).


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące matematyka, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu matematyka; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, (K_K01)

K2. myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań, (K_K02)

K3.krytycznie ocenia swoją wiedzę; czuje potrzebę dalszego jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, (K_K03)

K4. pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter, (K_K04)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia 2 stopnia]

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Jest to pierwsza część seminarium magisterskiego. Kontynuacja: Seminarium magisterskie II 1000-M2SEMmgrcd.

Studenci przygotowują prace seminaryjne i referaty związane z tematyką przyszłych prac magisterskich.

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne seminaria.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanych prac i/lub wygłoszonych referatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Kryszewski, Mariusz Lemańczyk, Andrzej Skowroński, Leszek Słomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gołębiewska, Oleksandr Gomilko, Mariusz Lemańczyk, Wojciech Niemiro, Zygmunt Pogorzały, Daniel Simson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kasjan
Prowadzący grup: Sebastian Król, Krzysztof Leśniak, Wojciech Niemiro, Andrzej Skowroński, Leszek Słomiński, Piotr Śniady, Janusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Mariusz Lemańczyk, Piotr Malicki, Sławomir Rybicki, Leszek Słomiński, Janusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Przemysław Berk, Mieczysław Mentzen, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)