Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka ciągła z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2prm-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Praktyka ciągła z matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.mat.umk.pl/web/wmii/sprawy-studenckie/praktyki-pedagogiczne;jsessionid=ED75C06F08618C37310697F3CEDC624E
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opis aktualny do roku akademickiego 2014/2015 włącznie.


Zaliczenie przedmiotu Metodyka nauczania matematyki III (1000-M2MM3)


Praktyka 1000-M2prm-1 obowiązuje studentów I roku studiów II stopnia, kierunku: Matematyka, specjalności: Nauczanie matematyki, Nauczanie matematyki i informatyki, Nauczanie matematyki i fizyki, będących absolwentami studiów I stopnia nauczycielskich

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin - uczestnictwo w zajęciach szkolnych

30 godzin - przygotowanie do lekcji, konsultacje z opiekunem praktyki, dokumentacja praktyki


Razem: 90 godzin

3 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po odbyciu praktyki metodycznej 1000-M2prm-1 student

1. wiąże zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną na temat wychowywania i kształcenia młodzieży, w szczególności kształcenia matematycznego, na IV etapie kształcenia z wiedzą praktyczną nabytą w czasie praktyki,

2. posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania szkoły ponadgimnazjalnej,

3. posiada poszerzoną wiedzę, zdobytą poprzez obserwację, współpracę z doświadczonym nauczycielem oraz własną działalność dydaktyczną, na temat metodyki nauczania matematyki na IV etapie kształcenia.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po odbyciu praktyki metodycznej 1000-M2prm-1 student:

1. potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych i analizować je pod różnymi względami,

2. ma pewne doświadczenie w posługiwaniu się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania matematyki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobieraniu strategii realizowania działań praktycznych na IV etapie kształcenia,

3. ma pewne doświadczenie w samodzielnym zdobywaniu wiedzy związanej z działalnością pedagogiczną oraz w dobieraniu i wykorzystywaniu dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i realizowania działań pedagogicznych,

4. ma pewne doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu oraz przeprowadzaniu lekcji matematyki na IV etapie kształcenia,

5. dostrzega zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów i ma pewne doświadczenie w dostosowywaniu metod pracy z uczniami oraz dobieraniu treści nauczania do potrzeb grupy uczniów, z która pracował,

6. analizuje własne działania pedagogiczne i modyfikuje je.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po odbyciu praktyki metodycznej 1000-M2prm-1 student:

1. dostrzega sens i wartość podejmowania działań pedagogicznych i podejmuje je w odpowiedzialny sposób,

2. dokonuje oceny własnych działań pedagogicznych i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się,

3. ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych,

4. ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania ucznia,

5. wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

Metody dydaktyczne:

Metoda praktyczna. W trakcie odbywania praktyki nauczyciel - opiekun może zlecić studentowi wykonanie prac wymagających od niego działalności odpowiadającej innym metodom.

Skrócony opis:

Opis aktualny do roku akademickiego 2014/2015 włącznie.

Praktyka przedmiotowo metodyczna z matematyki 1000-M2prm-1 realizowana jest w szkole ponadgimnazjalnej i przebiega zgodnie z Regulaminem Ciągłej Praktyki Przedmiotowo-Metodycznej.

Pełny opis:

Opis aktualny do roku akademickiego 2014/2015 włącznie.

Praktykę przedmiotowo-metodyczną ciągłą z matematyki 1000-M2prm-1 studenci odbywają w szkole ponadgimnazjalnej.

Praktykę realizuje się we wrześniu, po I roku studiów II stopnia.

Student odbywa praktykę w wybranej przez siebie szkole.

Praktyka trwa 3 tygodnie, co oznacza wymiar 60 godzin.

Szczegółowe zasady odbywania praktyki opisane są w Regulaminie Ciągłej Praktyki Przedmiotowo-Metodycznej (regulamin jest dostępny pod adresem http://www.mat.umk.pl/web/wmii/sprawy-studenckie/praktyki-pedagogiczne)

Efekty kształcenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Literatura:

1. Podstawa programowa (sierpień, 2007 r. oraz grudzień, 2008 r.)

2. Programy nauczania matematyki dla IV etapu kształcenia oraz odpowiadające im podręczniki, zbiory zadań oraz materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Metody i kryteria oceniania:

Praktykę zalicza wydziałowy opiekun praktyki na podstawie złożonych przez studenta i potwierdzonych podpisem nauczyciela - opiekuna lub dyrektora szkoły następujących dokumentów:

- dziennik praktyki,

- harmonogram praktyki,

- opinia nauczyciela.

Ponadto, zgodnie z regulaminem, brane są pod uwagę: zeszyt obserwacji oraz (potwierdzone podpisem nauczyciela-opiekuna) konspekty z lekcji przeprowadzonych (w liczbie ustalonej przez wydziałowego opiekuna praktyki) oraz dołączona do nich autoewaluacja.

Regulamin Ciągłej Praktyki Przedmiotowo-Metodycznej dostępny pod adresem http://www.mat.umk.pl/web/wmii/sprawy-studenckie/praktyki-pedagogiczne.

Zaliczenie ciągłej praktyki 1000-M2prm-1 student uzyskuje w następnym roku akademickim.

Praktyki zawodowe:

Praktyka przedmiotowo-metodyczna z matematyki 1000-M2prm-1 stanowi praktykę zawodową na studiach nauczycielskich II stopnia dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia nauczycielskie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.