Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-BazDan
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Matematyka stosowana, 1 rok, studia I stopnia
Strona przedmiotu: https://moodle.mat.umk.pl/course/view.php?id=2634
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć logiki i teorii zbiorów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 70h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 80h

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania: 20h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. ma uporządkowaną wiedzę ogólną z relacyjnych baz danych (w tym o zależnościach funkcyjnych i procesie normalizacji) - K_W05

W2. ma uporządkowaną wiedzę o podstawach języka SQL (podstawowe typy danych, główne polecenia DDL i DML, wykorzystanie wbudowanych funkcji, złączenia wszystkich typów, agregacje, podzapytania, perspektywy, rekurencja) - K_W05

W3. ma ogólną wiedzę o różnych typach diagramów encji oraz szczegółową wiedzę o minimum jednym z nich - K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. umie stworzyć w języku encji i związków prosty projekt konceptualnej bazy danych i przekształcić go w model relacyjny, - K_U01, K_U18

U2. potrafi formułować zapytania do bazy danych w języku SQL (w szczególności zapytania agregujące łączące dane z wielu tabel jednocześnie), - K_U18

U3. dostrzega różnice pomiędzy różnymi SZBD, w szczególności różnice w dialektach SQL - K_U18

U4. potrafi pozyskiwać informacje z Internetu oraz literatury na temat baz danych i elementów języka SQL - K_U21

U5. potrafi wykonać kopię zapasową danych i odtwarzać bazy po awarii - K_U18

U6. potrafi zasilić bazę danych masywnymi zbiorami pozyskanymi w Internecie oraz wykorzystać język SQL do pozyskania z nich wiedzy - K_U01, K_U03, K_U19

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych; - K_K03

K2. właściwie posługuje się terminologią fachową; - K_K02


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza/studenta z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu relacyjnych baz danych oraz z praktyczną obsługą relacyjnych SZBD z poziomu języka SQL

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące tematy:

- historia rozwoju i różne rodzaje baz danych aż po czasy współczesne, własności baz danych

- język SQL (w szczególności stosowanie wbudowanych funkcji, operatory teorii zbiorów, złączenia, podzapytania, agregacje, perspektywy, zapytania rekurencyjne, DDL, DML, kwestie null, obiekty LOB, różnice pomiędzy dialektami SQL w różnych relacyjnych SZBD)

- zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, schematami i bazami danych z poziomu języka zapytań

- podstawy tworzenia indeksów

- projektowanie relacyjnych baz danych, diagramy encji, narzędzia wspomagające proces projektowania baz danych

- tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych po awarii

Wykład przede wszystkim skupi się na teoretycznych aspektach powyższych tematów, podczas gdy zajęcia laboratoryjne skoncentrowane będą na rozwijaniu praktycznych umiejętności obsługi baz danych z poziomu SQL.

Literatura:

[1] L. Banachowski, E.Mrówka, K.Stencel, "Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, 2004

[2] C. J. Date, H. Darwen, "SQL. Omówienie standardu języka", WNT 2000.

[3] Elmasri R., Navathe S., "Wprowadzenie do systemów baz danych." Wyd. Helion, 2005

[4] J.D. Ullman, J. Widom, "Podstawowy wykład z systemów baz danych", WNT, W-wa, 2000

[5] http://postgresql.org/docs/ (m.in. dokumentacja SQL w dialekcie PostgreSQL z odniesieniami do standardu SQL)

[6] Oracle Data Modeler - http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/documentation/index.html

Literatura uzupełniająca:

[7] S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, "Foundations of databases", Addison-Wesley, 1995.

[8] U. Rogers, "Oracle: Przewodnik projektanta baz danych", WNT 1995.

[9] http://education.oracle.com/ (zbiór różnorodnych materiałów edukacyjnych, m.in. dotyczących SQL)

[10] B. Karwin, "Antywzorce języka SQL. Jak unikać pułapek podczas programowania baz danych", Helion, 2012

[11] D. Petković, "Specification of Row Pattern Recognition in the SQL Standard and its Implementations. Datenbank Spektrum (2022). https://doi.org/10.1007/s13222-022-00404-3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu

Zaliczenie laboratoriów na podstawie kolokwium i pracy na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Topolewski
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Topolewski
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Topolewski
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)