Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biostatystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-Biostat Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biostatystyka
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest zaliczenie następujących przedmiotów:

- rachunek prawdopodobieństwa,

- statystyka matematyczna,

- narzędzia eksploracji danych.

Całkowity nakład pracy studenta:

wykład - 30 godzin

laboratorium – 30 godzin

konsultacje z prowadzącymi zajęcia – 30 godzin

zaliczenie laboratorium i egzamin – 2 godziny

praca własna (rozwiązywanie zadań, studiowanie literatury) - 30 godzin

przygotowanie do egzaminu – 28 godzin

RAZEM 150 godzin (6 punktów ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe zasady planowania eksperymentu naukowego (K_W02).

W2: Wie, jaką metodę statystyczną wykorzystać do analizy konkretnych danych doświadczalnych (K_W01,K_W03, K_W05).

W3: Wie, jakie narzędzia informatyczne, pakiety statystyczne mogą być wykorzystane do analizy danych biomedycznych (K_W10).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi poprawnie sformułować hipotezy badawcze (K_U06).

U2: Potrafi właściwie dobrać metodę lub grupę metod analizy

statystycznej do opracowania wyników badań biomedycznych (K_U07).

U3: Potrafi dobrać odpowiednie narzędzie obliczeniowe, pakiet statystyczny do analizy danych biomedycznych i stworzyć opracowanie przedstawiające wyniki (K_U07, K_U13), .

U4: Umie poprawnie zinterpretować wyniki wykonanych analiz statystycznych (K_U07).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi samodzielnie dobierać metody analiz danych biomedycznych (K_K01).

K2: Potrafi wyjaśnić w zrozumiały sposób znaczenie otrzymanych wyników analizy statystycznej (K_K05).

K3: Pracuje systematycznie, dotrzymuje terminów. Potrafi rzetelnie zaraportować wyniki analiz (K_K03).

K4: Ma świadomość etycznych i prawnych aspektów zbierania i analizy danych biomedycznych. (K_K07).


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- analiza laboratoryjna danych pod nadzorem prowadzącego

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zastosowanie wnioskowania statystycznego w biologii i medycynie.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową metodologią, narzędziami i interpretacją statystycznych wyników badań

w zakresie danych biomedycznych. Dane empiryczne analizowane będą za pomocą poznanych wcześniej narzędzi statystycznych, m.in. środowiska R.

Pełny opis:

Wstęp do metodologii badań statystycznych w biologii, medycynie i epidemiologii: badania prospektywne i retrospektywne, grupa przypadków - grupa kontrolna, randomizacja i zaślepianie. Regresja liniowa. Regresja logistyczna i probitowa. Analiza dyskryminacyjna. Specjalne zagadnienia testowania hipotez, w tym: analiza wariancji i testy porównań wielokrotnych, tablice czteropolowe i wielopolowe, iloraz szans i ryzyko względne,testy nieparametryczne (rangowe).

Analiza przeżycia: podstawowe pojęcia i modele (modele regresyjne, m.in. proporcjonalnego hazardu Coxa), dane cenzorowane i ucięte, estymacja funkcji przeżycia (m.in. estymator Kaplana - Meiera),

testy statystyczne.

Literatura:

- Biostatystyka, C. Watała, (alfa)-medica press, 2012.

- The Statistical Evaluation of Medical Tests for Classification and Prediction, M.S. Pepe, Oxford Univ. Press, 2003.

- Biostatystyka (pod red. A. Stanisza), Wydawnictwo UJ, 2005.

- Statystyka medyczna w zarysie, A. Petrie, C. Sabin, Wyd. Lekarskie PZWL, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę z- kolokwium przeprowadzone w formie testu, sprawdzające następujące efekty kształcenia: W2, U2, U4.

- projekt: analizy wykonane samodzielnie przez studentów, sprawdzający następujące efekty kształcenia: W2, W3, U2, U3, U4, K1-K4. Egzamin pisemny zweryfikuje wiedzę teoretyczną w zakresie następujących efektów kształcenia: W1, W2, U1, U4, K2.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Niemiro
Prowadzący grup: Wojciech Niemiro, Wojciech Rejchel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Niemiro
Prowadzący grup: Patryk Krasuski, Wojciech Niemiro, Wojciech Rejchel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Niemiro
Prowadzący grup: Patryk Krasuski, Wojciech Niemiro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.