Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Elementy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-ElPraw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Matematyka stosowana, 3 rok, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta – godzin łącznie - 30, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 15:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu) - 15;

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 7:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,

- wymagane powtórzenie materiału

- czytanie literatury

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 8.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań prawnych związanych z działalnością zawodową – K_W08

W2: ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań prawnych zarządzania informacją – K_W05

W3: zna podstawowe uwarunkowania prawne podjęcia działalności gospodarczej oraz rozwoju aktywności zawodowej – K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyszukać podstawowe informacje dotyczące prawnych aspektów prowadzonej działalności zawodowej, naukowej – K_U22

U2: umie dostosować swoją działalność do obowiązujących regulacji prawnych – K_U22


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna i przestrzega zasady i normy prawne związane z aktywnością zawodową oraz rozumie ich funkcję społeczną – K_K05

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi związanymi z działalnością zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych reżimów ochrony danych oraz podstaw prawnych działalności zawodowej.

Pełny opis:

1) Zagadnienia wprowadzające (istota prawa, źródła prawa, gałęzie prawa, metody regulacji) - 1 g.

2) Formy prowadzenia działalności gospodarczej – 2 g.

3) Świadczenie usług drogą elektroniczną – 1 g.

4) Pojęcie i podstawy prawne ochrony danych osobowych – 2 g.

5) Ochrona danych osobowych w aspekcie administracyjnym – 4 g.

6) Prawnokarna problematyka prawa informacyjnego – 4 g.

7) Ponowne wykorzystania informacji sektora publicznego – 1 g.

Literatura:

- F. Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Wolters Kluwer 2016

- K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, PWN 2012;

- A. J. Krasuski, Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw, LexisNexis 2010;

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W1, W2, W3, U1, U2, K1

Kolokwium: test pisemny złożony z 15 pytań (pytania zamknięte-jednokrotnego wyboru; 1 pytanie – 1 pkt):

nst - 7 pkt (46%)

dst - 8-9 pts (53-60%)

dst plus - 10 pkt (66%)

db - 11-12 (73-80%)

db plus - 13 pkt (86%)

bdb - 14-15 pkt (93-100%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Szalewska
Prowadzący grup: Małgorzata Szalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dobrzeniecki
Prowadzący grup: Karol Dobrzeniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)