Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-Sem1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Matematyka stosowana, 3 rok, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Realizacja programu studiów (semestry I-V)

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia w ramach seminarium - 30 godz.

Praca własna:

- przygotowanie referatów - 30 godz.

- studiowanie literatury - 30 godz.

- przygotowywanie pracy dyplomowej - 60 godz.


Razem - 150 godz (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań [K_W01]


W2: zna podstawy matematyczne i informatyczne analizy danych lub badań operacyjnych (w zależności od wybranej specjalności), zna najważniejsze modele matematyczne, algorytmy i narzędzia informatyczne stosowane w tej dziedzinie [K_W03]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne, pakiety statystyczne i obliczeniowe i zastosować je do analizy zbioru danych lub problemu optymalizacyjnego [K_U03]


U2: potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, a także przy użyciu nowoczesnych technik prezentacji, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne i wyniki analiz prowadzonych metodami matematycznymi [K_U04]


U3: potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu matematyki stosowanej i sposoby jego rozwiązania [K_U05]


U4: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie, potrafi uczyć się samodzielnie [K_U21]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: kreatywność: myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań [K_K01]


K2: sumienność, dokładność i systematyczność: jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; pracuje systematycznie; dotrzymuje terminów [K_K02]


K3: komunikatywność: skutecznie i w zrozumiały sposób przekazuje innym posiadaną wiedzę [K_K03]


K4: dążenie do rozwoju: jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia [K_K04]

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Tematyka seminarium związana jest ze specjalnością wybraną przez uczestników. W ramach seminarium studenci przygotowują referaty stanowiące podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

wprowadzenie do tematyki seminarium

rozdzielenie zagadnień pomiędzy uczestników seminarium

referaty studenckie

Literatura:

Zależna od grupy seminaryjnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

oceny referatów i aktywności na zajęciach (W1,W2, U2,U4, K1,K2,K3,K4)

prac seminaryjnych (W1,W2, U1,U2,U3)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik, Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Aleksander Ćwiszewski, Joanna Karłowska-Pik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Krzysztof Jasiński, Joanna Karłowska-Pik, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jasiński, Mateusz Topolewski
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiński, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)