Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-StatOpis
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

a. laboratorium – 30 godzin,

b. bieżące przygotowanie do zajęć, w tym rozwiązywanie zadań zleconych przez prowadzących, zapoznanie się z informacją zwrotną dotyczącą rozwiązanych zadań oraz konsultacje z prowadzącymi zajęcia – 30 godzin.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

a. studiowanie literatury – 5 godzin,

b. wykonanie projektów zaliczeniowych – 15 godzin.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach):

a. przygotowanie się do testów pisemnych – 10 godzin.

RAZEM: 90 godzin (3 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie istotę statystyki opisowej i wie do czego służą jej metody (K_W01).

W2: Zna podstawowe typy zmiennych i skale pomiarowe (K_W03).

W3: Zna definicje podstawowych statystyk opisowych: klasycznych i pozycyjnych, wie kiedy stosować które z nich (K_W02).

W4: Zna podstawowe typy wykresów statystycznych i wie dla jakich zmiennych i w jakim celu je stosować (K_W02).

W5: Ma wiedzę na temat badania skorelowania zmiennych (K_W02).

W6: Zna podstawowe pojęcia stosowane w analizie dynamiki zjawisk losowych (K_W02).

W6: Zna możliwości programu MS Excel w zakresie przekształcania danych i statystyki opisowej (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskać dane z ogólnodostępnych baz danych i zweryfikować ich rzetelność i jakość (K_U19).

U2: Umie ustalić poziom pomiaru zmiennej i dobrać odpowiednie statystyki opisowe i wykresy do prezentacji rozkładu tej zmiennej (K_U14).

U3: Znając wartości zmiennej w próbie, potrafi wyznaczyć wartości podstawowych statystyk opisowych i je zinterpretować (K_U01, K_U14).

U4: Umie porównać rozkłady zmiennej w grupach za pomocą odpowiednich statystyk i wykresów i wyciągnąć z tego wnioski (K_U01, K_U14).

U5: Umie zbadać korelację dwóch zmiennych losowych i zinterpretować uzyskane wyniki (K_U01, K_U14).

U6: Umie przeprowadzić podstawową analizę dynamiki zjawisk losowych zmiennych w czasie (K_U01, K_U14).

U7: Posługuje się sprawnie programem MS Excel w zakresie przekształcania danych i statystyki opisowej (K_U03, K_U10, K_U14).

U8: Potrafi we współpracy z kolegami z grupy przygotować atrakcyjną graficznie prezentację z wynikami przeprowadzonych analiz (K_U04, K_U19).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna zasady pracy z danymi, w szczególności danymi osobowymi i wrażliwymi, ma krytyczne podejście do danych pozyskiwanych z Internetu (K_K01).

K2: Dostrzega użyteczność oficjalnych baz danych i statystyk publikowanych przez powołane do tego instytucje (K_K02).

K3: Ma świadomość wagi wiedzy opartej o dane (K_K02).

K4: Potrafi prezentować w sposób zrozumiały wyniki swoich analiz, jest otwarty na krytykę, potrafi podejmować dyskusję (K_K03, K_K04).

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu pozyskiwania danych i funkcjonowania statystyki publicznej oraz metodami statystyki opisowej. Student nabędzie umiejętności pracy z danymi, nauczy się dobierać typy wykresów statystycznych do danych oraz opisywać próbę z wykorzystaniem miar klasycznych i pozycyjnych. Student będzie umiał także badać korelację zmiennych oraz analizować dynamikę zjawisk losowych. Zajęcia mają również na celu zapoznanie studentów z funkcjonalnościami programu MS Excel w zakresie statystyki opisowej i wizualizacji danych.

Pełny opis:

• Rodzaje danych statystycznych.

• Sposoby pozyskiwania danych.

• Ocena jakości materiału statystycznego.

• Organizacja gromadzenia danych statystycznych w Polsce.

• Zmienne i poziomy pomiaru zmiennych.

• Podstawy wizualizacji danych.

• Miary klasyczne.

• Miary pozycyjne i wykres skrzynkowy.

• Miary asymetrii i koncentracji.

• Korelacja i regresja.

• Analiza dynamiki zjawisk losowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• M. Sobczyk: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2023.

Literatura uzupełniająca:

• I. Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak: Statystyka opisowa. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, 2017.

• M. Balcerowicz-Szkutnik, E. Sojka, W. Szkutnik: Statystyka opisowa dla ekonomistów. Przykłady i Zadania. Katowice, 2014.

• K. Kukuła: Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2023.

Metody i kryteria oceniania:

• Sprawdziany pisemne: W1-W5, U2-U6.

• Zadania domowe pisemne: W1-W5, U2-U6.

• Projekty: W6, U1-U8, K1-K2.

• Aktywność na zajęciach i udział w dyskusji: K3-K4.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiński, Joanna Karłowska-Pik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)