Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-StylPrakt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka praktyczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma ogólną wiedzę z gramatyki współczesnego języka polskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego: 15 godzin;

2) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego w ramach indywidualnych konsultacji: 2 godziny;

3) Indywidualna praca uczestnika zajęć, wykonywanie zadań domowych, czytanie literatury: 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student umie wyjaśnić pojęcie "stylu"i scharakteryzować przedmiot badań "stylistyki";

W2: Student zna kryteria wykorzystywane do wyróżniania odmian i stylów współczesnej polszczyzny;

W3: Student umie wymienić cechy charakterystyczne poszczególnych odmian i stylów współczesnej polszczyzny;

W4: Student zna wyznaczniki tekstów poprawnych stylistycznie.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student umie analizować teksty należące do różnych odmian współczesnego języka polskiego oraz ocenić przydatność zastosowanych w nich środków stylistycznych;

U2: Student umie tworzyć wypowiedzi różnorodne stylistycznie, z zastosowaniem środków językowych adekwatnych do typu wypowiedzi.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student zyskuje wiedzę o powiązaniach między istnieniem poszczególnych odmian języka a zróżnicowaniem społecznym jego użytkowników;

K2: Poprzez zwiększenie sprawności tworzenia wypowiedzi poprawnych stylistycznie, dostosowanych do typu sytuacji komunikacyjnej, student nabywa kompetencje przydatne w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie - w życiu naukowym oraz zawodowym.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylistycznym zróżnicowaniem współczesnej polszczyzny oraz doskonalenie umiejętności analizowania i samodzielnego tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie.

Pełny opis:

1. Przedmiot i zakres stylistyki. Pojęcie stylu. Kryteria wyróżniania odmian i stylów współczesnej polszczyzny.

2. Funkcje wypowiedzi a językowe ukształtowanie tekstu.

3. Środki stylistyczne:

a) Leksykalne środki stylistyczne;

b) Składniowe środki stylistyczne;

c) Inne typy środków stylistycznych.

4. Odmiany polszczyzny:

a) mówiona i pisana;

b) oficjalna i nieoficjalna;

c) style funkcjonalne (potoczny, urzędowy, naukowy, retoryczny, publicystyczny);

d) zróżnicowanie terytorialne: dialekty i odmiany regionalne;

e) zróżnicowanie środowiskowe: socjolekty.

5. Cechy dobrego stylu. Kompozycja i spójność wypowiedzi.

6. Stylizacja językowa i jej rodzaje.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały: Rozdz. 1. Siedem kanonów stylu komunikatywnego...; Rozdz. 2. ABC stylistyki; Rozdz. 4. ABC dobrego mówcy).

2. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk (red.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

3. Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś (http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php).

4. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008 (lub wyd. późniejsze); książka dostępna w wersji elektronicznej: http://han3.uci.umk.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/964

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001 (wybrane artykuły: Język ustny a język pisany; Styl potoczny; Styl urzędowy; Styl artystyczny; Styl naukowy; Terytorialne odmiany polszczyzny; Środowiskowe i zawodowe odmiany języka).

2. K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. 2 zmien., Warszawa 2014.

3. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia:

- Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80%);

- Aktywność i wykonywanie ćwiczeń indywidualnych oraz zespołowych;

- Korekta i redakcja tekstu (zadanie indywidualne wykonane na platformie Moodle).

UWAGA! W wypadku konieczności prowadzenia zajęć w sposób zdalny w roku akademickim 2020/2021 metody i kryteria oceniania będą do tego dostosowane, zob. informacje w części poświęconej cyklowi 2020/2021L.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1915
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Uwagi:

Podstawy zaliczenia:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji;

- Zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w kursie przedmiotu na platformie Moodle oraz wykonanie tamże zadań obowiązkowych.

Terminy zajęć:

1) Wideokonferencje realizowane poprzez BigBlueButtonBN: 4 marca, 11 marca, 18 marca, 25 marca, 8 kwietnia, 15 kwietnia 2021 r.;

2) Zajęcia zdalne asynchroniczne: 1 kwietnia 2021 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.