Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-WprR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do R
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pracy z komputerem.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w laboratorium: 15 godz.

- samodzielne studiowanie tematyki zajęć: 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

Razem: 40 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

WdR_W1: wie jaka jest specyfika pracy w środowisku R oraz RStudio.

WdR_W2: ma świadomość właściwego przygotowania danych do dalszej analizy.

WdR_W3: posiada podstawową wiedzę o typach i poziomach pomiaru danych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

WdR_U1: potrafi zainstalować, załadować do pamięci i pracować

z wymaganymi pakietami R i plikami pomocy.

WdR_U2: umie zaimportować, zmodyfikować i zrestrukturyzować dane różnych formatów.

WdR_U3: umie zwizualizować dane różnych typów .

WdR_U4: umie przeprowadzić prostą analizę opisową w środowisku R.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

WdR_K1: potrafi myśleć kreatywnie, prawidłowo posługuje się terminologią.

WdR_K2: wie jak uzyskać i wykorzystać potrzebne informacje z literatury i internetu.


Metody dydaktyczne:

Metoda laboratoryjna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami pracy w środowisku programistycznym R, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z danymi oraz przygotowania do ich analizy.

Pełny opis:

1. Instacja R i RStudio. Instalacja i ładowanie pakietów R.

2. Praca ze skryptami i zbiorami danych R. Import, tworzenie i eksport danych.

3. Typy danych i ich struktura.

4. Manipulacja danymi w R, pakiety dplyr, tidyverse.

5. Wizualizacja danych: pakiety base, ggplot2.

6. Statystyki opisowe w R.

7. Funkcje, instrukcje warunkowe i pętle w R.

Literatura:

1. Biecek, P. Przewodnik po pakiecie R, GIS, 2017.

2. Spector, P. Data Manipulation with R, Springer New York, 2008.

3. Crawley, M.J., Statistics. An Introduction using R, 2 ed, Wiley, 2014.

4. Douglas A., Roos D., Mancini, F., Couto, A., Lusseau D. An Introduction to R: https://intro2r.com/index.html (data dostępu: 14.11.2023 r.)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium weryfikujące następujące efekty: WdR_W1-W3, WdR_U1-U4, WdR_K1-K2.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goroncy, Krzysztof Jasiński
Prowadzący grup: Krzysztof Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)