Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-ZaProj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Matematyka stosowana, 2 rok, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 45h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 75h

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania: 20h

Razem: 140h (5p. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. zna podstawowe pojęcia i terminy dotyczące zarządzania projektem zgodnie z klasycznymi metodykami - K_W09

W2. nazywa i opisuje podstawowe obszary i elementy zarządzania projektami - K_W09

W3. rozpoznaje i opisuje podstawowe metody, techniki i modele klasycznego zarządzania projektami - K_W09

W4. zna elementy składowe cyklu życia projektu - K_W09

W5. posiada wiedzę na temat zwinnych metodyk zarządzania projektami - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. właściwie rozpoznaje i funkcjonuje w ograniczeniach wynikających ze specyfiki otoczenia projektu; potrafi specyfikować i weryfikować cele projektu

U2. rozumie i potrafi zaplanować cykl życia projektu stosownie do specyfiki projektu i wymagań właściciela biznesowego; potrafi posługiwać się dokumentacją, w szczególności analizować wymagania - K_U03

U3. rozumie znaczenie różnych form analizy danych na wszystkich etapach istnienia projektu; potrafi tworzyć i optymalizować główne elementy sterujące pracą projektu, m.in. strukturę podziału pracy, analizę kosztów i ryzyka oraz harmonogram projektu z uwzględnieniem metody ścieżki krytycznej - K_U04, K_U06

U4. potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów - K_U20

U5. potrafi pozyskiwać informacje z literatury i Internetu, także w języku obcym - K_U21

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów - K_K06

K2. Skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób; właściwie posługuje się terminologią fachową; potrafi nawiązać kontakt w obrębie swojej dziedziny i z osobą reprezentującą inną dziedzinę - K_K03

K3. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny - K_K02

K4. jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych -K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy/studentów z podstawami wybranych metodyk zarządzania projektami, w tym min. jednej metodyki "zwinnej". Szczegółowo omówione zostaną elementy składowe jednej z klasycznych metodyk, w szczególności organizacja prac projektowych , ocena efektywności, ocena ryzyka. Podkreślone zostaną te elementy zarządzania, w których szczególnie przydatna jest wiedza matematyczna

Pełny opis:

W trakcie przedmiotu poruszone zostaną następujące tematy:

- cel stosowania metodyk zarządzania, negatywne przykłady złego planowania/zarządzania, najczęstsze problemy w małych i dużych projektach

- metodyki klasyczne na przykładzie Prince2 oraz PMI

- tworzenie, analiza i rozwój dokumentacji; identyfikacja interesariuszy, wymagań, ograniczeń

- budowanie struktury podziału pracy (WBS)

- zarządzanie czasem: wykresy sieciowe (PERT, CPM), Gantta

- zarządzanie budżetem/zasobami (EAV)

- zarządzanie ryzykiem

- zarządzanie zmianą i kwestie zakończenia projektu

- ogólne omówienie przykładowych problemów z którymi może zmierzyć się matematyk (np. problem wyboru najkrótszej trasy, zagadnienia transportowe i lokalizacyjne, problem alokacji zasobów, znajdowanie najkrótszej i najdłuższej ścieżki w harmonogramie, zastosowanie teorii gier w negocjacjach)

- zwinna metodyka zarządzania projektami na przykładzie Agile/Scrum; porównanie z metodykami klasycznymi, omówienie wad i zalet;

- organizacja zespołu i komunikacji w różnych metodykach

Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów na miejsce matematyka w procesie zarządzania oraz pokazanie potencjalnych zastosowań mniej lub

bardziej zaawansowanej wiedzy matematycznej. Dodatkowym celem jest

przygotowanie studentów do pracy w zespole nad długoterminowym

projektem.

Literatura:

[1]  "Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA : wersja 3.0",

Warszawa, IPMA Polska, 2014

[2] M. Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi, Warszawa, PWN, 2008

[3] M. Chrapko, Scrum : o zwinnym zarządzaniu projektami, Gliwice, Helion, 2013

[4] Managing Successful Projects with PRINCE2, UK, TSO, 2009

[5] A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide", USA, PMI, 2013

[6] J. Nicholas, H. Steyn, Zarządzanie projektami : zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer, 2012

Literatura uzupełniająca:

[7] https://www.axelos.com/case-study-and-white-paper-search - zbiór materiałów szkoleniowych w j. angielskim (pod patronatem wydawnictwa TSO)

[8] Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa, 2012

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (80%) + referat (20%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Daniel Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Daniel Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Daniel Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.