Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-OG-ICT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera i oprogramowania pakietu biurowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - laboratoria

15 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury


5 godz. - przygotowanie do zaliczenia


RAZEM: 50 godz.

2 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna funkcje i moduły podstawowego oprogramowania biurowego.

Zna zasady publikowania treści i podstawy bezpieczeństwa w sieci.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi poprawnie edytować teksty.

Potrafi dokonywać obliczeń za pomocą modułu arkusz kalkulacyjny.

Potrafi przygotować prezentację treści.

Potrafi posługiwać się narzędziami do publikowania treści w sieci.

Potrafi posługiwać się technikami zabezpieczeń danych cyfrowych.

Potrafi posługiwać się oprogramowaniem do obsługi i projektowania relacyjnych baz danych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się.

Metody dydaktyczne:

Laboratoria

Skrócony opis:

Wstępne przygotowanie studentów do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL( Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Pełny opis:

Program

Praktyka przygotowania tekstów dla różnych celów i sposobów prezentacji. Zasady korzystania z wybranych narzędzi do tworzenia tekstów.

Zasady projektowania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach.

Projektowanie i prezentacja treści (z elementami multimediów)

z myślą o użytkowniku i środowisku pokazu.

Technologie publikowania w sieci WWW. Zasady projektowania z uwzględnieniem potrzeb odbiorcy i dostępu do treści tworzonego projektu.

Podstawy technologii bezpieczeństwa danych w technologiach sieci komputerowych. Aspekty praktyczne wpływające na bezpieczeństwo danych cyfrowych.

Zasady korzystania z różnego rodzaju baz danych. Zasady projektowania relacyjnej bazy danych.

Literatura:

[1] Polskie serwisy ECDL http://www.ecdl-polska.pl/, http://www.ecdl.com.pl/

[2] Europejski serwis ECDL http://www.ecdl.com/

[3] Serwis poświęcony aktualnym publikacjom nt. certyfikacji ECDL http://ecdl.miniserwis.info/

Metody i kryteria oceniania:

- określona punktacja dla wykonywanych zadań cząstkowych podczas zajęć w laboratorium

- testy dotyczące podstawowych modułów oraz indywidualny projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wstępne przygotowanie studentów do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL( Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Pełny opis:

Program

Praktyka przygotowania tekstów dla różnych celów i sposobów prezentacji. Zasady korzystania z wybranych narzędzi do tworzenia tekstów.

Zasady projektowania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach.

Projektowanie i prezentacja treści (z elementami multimediów)

z myślą o użytkowniku i środowisku pokazu.

Technologie publikowania w sieci WWW. Zasady projektowania z uwzględnieniem potrzeb odbiorcy i dostępu do treści tworzonego projektu.

Podstawy technologii bezpieczeństwa danych w technologiach sieci komputerowych. Aspekty praktyczne wpływające na bezpieczeństwo danych cyfrowych.

Zasady korzystania z różnego rodzaju baz danych. Zasady projektowania relacyjnej bazy danych.

Literatura:

[1] Polskie serwisy ECDL http://www.ecdl-polska.pl/, http://www.ecdl.com.pl/

[2] Europejski serwis ECDL http://www.ecdl.com/

[3] Serwis poświęcony aktualnym publikacjom nt. certyfikacji ECDL http://ecdl.miniserwis.info/

Uwagi:

Kurs odbywa się przez Moodle UMK, ponadwydziałowy ( https://moodle.umk.pl ), gdzie nosi nazwę ,,Technologie Informacyjno-Komunikacyjne" i występuje w podkategorii /Ogólnouczelniane/Informatyka. Klucz do kursu zostanie rozesłany osobom występującym na liście uczestników przedmiotu w systemie USOS.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora zajęcia odbywają się w sali wg planu, chyba że sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli.

W sytuacji kolejnego lockdownu...

W Moodle znajduje się odsyłacz do Big Blue Button ,,OG ICT zajęcia na żywo", poprzez który będą prowadzone zajęcia zdalne wedle planu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wstępne przygotowanie studentów do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL( Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Pełny opis:

Program

Praktyka przygotowania tekstów dla różnych celów i sposobów prezentacji. Zasady korzystania z wybranych narzędzi do tworzenia tekstów.

Zasady projektowania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach.

Projektowanie i prezentacja treści (z elementami multimediów)

z myślą o użytkowniku i środowisku pokazu.

Technologie publikowania w sieci WWW. Zasady projektowania z uwzględnieniem potrzeb odbiorcy i dostępu do treści tworzonego projektu.

Podstawy technologii bezpieczeństwa danych w technologiach sieci komputerowych. Aspekty praktyczne wpływające na bezpieczeństwo danych cyfrowych.

Zasady korzystania z różnego rodzaju baz danych. Zasady projektowania relacyjnej bazy danych.

Literatura:

[1] Polskie serwisy ECDL http://www.ecdl-polska.pl/, http://www.ecdl.com.pl/

[2] Europejski serwis ECDL http://www.ecdl.com/

[3] Serwis poświęcony aktualnym publikacjom nt. certyfikacji ECDL http://ecdl.miniserwis.info/

Uwagi:

Kurs odbywa się przez Moodle UMK, ponadwydziałowy ( https://moodle.umk.pl ), gdzie nosi nazwę ,,Technologie Informacyjno-Komunikacyjne" i występuje w podkategorii /Ogólnouczelniane/Informatyka. Klucz do kursu zostanie rozesłany osobom występującym na liście uczestników przedmiotu w systemie USOS.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora zajęcia odbywają się w sali wg planu, chyba że sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli.

W sytuacji kolejnego lockdownu...

W Moodle znajduje się odsyłacz do Big Blue Button ,,OG ICT zajęcia na żywo", poprzez który będą prowadzone zajęcia zdalne wedle planu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wstępne przygotowanie studentów do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL( Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Pełny opis:

Program

Praktyka przygotowania tekstów dla różnych celów i sposobów prezentacji. Zasady korzystania z wybranych narzędzi do tworzenia tekstów.

Zasady projektowania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach.

Projektowanie i prezentacja treści (z elementami multimediów)

z myślą o użytkowniku i środowisku pokazu.

Technologie publikowania w sieci WWW. Zasady projektowania z uwzględnieniem potrzeb odbiorcy i dostępu do treści tworzonego projektu.

Podstawy technologii bezpieczeństwa danych w technologiach sieci komputerowych. Aspekty praktyczne wpływające na bezpieczeństwo danych cyfrowych.

Zasady korzystania z różnego rodzaju baz danych. Zasady projektowania relacyjnej bazy danych.

Literatura:

[1] Polskie serwisy ECDL http://www.ecdl-polska.pl/, http://www.ecdl.com.pl/

[2] Europejski serwis ECDL http://www.ecdl.com/

[3] Serwis poświęcony aktualnym publikacjom nt. certyfikacji ECDL http://ecdl.miniserwis.info/

Uwagi:

Kurs odbywa się przez Moodle UMK, ponadwydziałowy ( https://moodle.umk.pl ), gdzie nosi nazwę ,,Technologie Informacyjno-Komunikacyjne" i występuje w podkategorii /Ogólnouczelniane/Informatyka. Klucz do kursu zostanie rozesłany osobom występującym na liście uczestników przedmiotu w systemie USOS.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora zajęcia odbywają się w sali wg planu, chyba że sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli.

W sytuacji kolejnego lockdownu...

W Moodle znajduje się odsyłacz do Big Blue Button ,,OG ICT zajęcia na żywo", poprzez który będą prowadzone zajęcia zdalne wedle planu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wstępne przygotowanie studentów do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych ECDL( Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Pełny opis:

Program

Praktyka przygotowania tekstów dla różnych celów i sposobów prezentacji. Zasady korzystania z wybranych narzędzi do tworzenia tekstów.

Zasady projektowania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach.

Projektowanie i prezentacja treści (z elementami multimediów)

z myślą o użytkowniku i środowisku pokazu.

Technologie publikowania w sieci WWW. Zasady projektowania z uwzględnieniem potrzeb odbiorcy i dostępu do treści tworzonego projektu.

Podstawy technologii bezpieczeństwa danych w technologiach sieci komputerowych. Aspekty praktyczne wpływające na bezpieczeństwo danych cyfrowych.

Zasady korzystania z różnego rodzaju baz danych. Zasady projektowania relacyjnej bazy danych.

Literatura:

[1] Polskie serwisy ECDL http://www.ecdl-polska.pl/, http://www.ecdl.com.pl/

[2] Europejski serwis ECDL http://www.ecdl.com/

[3] Serwis poświęcony aktualnym publikacjom nt. certyfikacji ECDL http://ecdl.miniserwis.info/

Uwagi:

Kurs odbywa się przez Moodle UMK, ponadwydziałowy ( https://moodle.umk.pl ), gdzie nosi nazwę ,,Technologie Informacyjno-Komunikacyjne" i występuje w podkategorii /Ogólnouczelniane/Informatyka. Klucz do kursu zostanie rozesłany osobom występującym na liście uczestników przedmiotu w systemie USOS.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora zajęcia odbywają się w sali wg planu, chyba że sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli.

W sytuacji kolejnego lockdownu...

W Moodle znajduje się odsyłacz do Big Blue Button ,,OG ICT zajęcia na żywo", poprzez który będą prowadzone zajęcia zdalne wedle planu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)